Vikar i almen praksis

PLO og YL har aftalt en overenskomst der gælder, når praksis ansætter en vikar. Endvidere har PLO og YL udarbejdet en ansættelseskontrakt , der skal anvendes ved ansættelse af en vikar i almen praksis. 

Du skal være opmærksom på, at der ikke kan ansættes en lægevikar i en ledig lægekapaciatet. Vikaren skal fungerer som stedfortræder/afløser, og I må derfor ikke være i praksis samtidig.  Er der en ledig kapacitet i praksis, skal der ansættes en § 20 ansat læge.

Mangler du en vikar, har du mulighed for at kigge efter en på Ugeskrift for Lægers’ Vikarliste.

Krav til vikaren
Principallægen skal efter overenskomst om almen praksis så vidt muligt sørge for, at en antaget vikar er speciallæge i almen medicin. Vikarer ansat mere end to måneder skal altid opfylde denne betingelse, med mindre vikaren er eller har været fase 2 praksisamanuensis i den pågældende praksis.

Aflønning af lægevikarer ansat i almen praksis
Uanset om en lægevikar er speciallæge i almen medicin eller ej, er lønnen ens.

Vikaren skal aflønnes med en dagtakst, som er fastsat til 0,28 procent af det forudgående regnskabsårs nettoindtægt ganget op med den korrektionsfaktor, som fremgår af honorartabellen. Dagtakstens beregning er koblet sammen med den indtjening som principallægen plejer at oppebære, når vedkommende selv er på arbejde.

Alternativt kan vikaren aflønnes med en løn, der svarer til afdelingslægeløn. 

Ved kortvarige vikariater betales 1/8 af dagstaksten pr. time. 

Bemærk at timehonoreringen med 1/8 af dagstaksten pr. 1 april 2018 erstatter de særskilte timetakster, der hidtil har været gældende for kortvarige vikariater. 

Dagstakst beregnet efter nettoindtægt
Dagstaksten beregnes med 0,28% af det forudgående års nettoindtægt ganget med en korrektionsfaktor

Inden beregningen af dagstaksten skal følgende fradrages:

  • Indtægt fra principallægens ansættelse som fx bedriftslæge, praksiskonsulent, kommunallæge eller anden ansættelse
  • Tilskud til praksisamanuensisløn
  • Vagtindtægt

Eksempel på beregning:
En praksis har, efter fradrag af anden lægelig beskæftigelse, tilskud til praksisamanuenser og vagtindtjening, en nettoindtjening på 1.000.000 kr. i 2020. Korrektionsfaktoren for 2020 er 0,8 % (pr. 1. april 2021).

Dagstakst for en 8 timers ansættelse:
1.000.000 kr. x 0,28 % = 2.800 kr. x 1,008 = 2.822,40 kr. Bemærk at dagstakten løbende skal reguleres i henhold til de korrektionsfaktorer, der fremgår af honorartabellen, som udsendes 1. april og 1. oktober.

Afdelingslægetaksten
En dagstakst beregnet ud fra afdelingslægelønnen skal være inklusiv afdelingslægens pensionsbidrag. Det betyder, at pr. 1. april 2021 er 

  • en dagstakst for 8 timers arbejde på 3.508,11 kr. 
  • svarerende til en timeløn på 438,51 kr.

Afdelingslægelønnen reguleres løbende i henhold til de generelle offentlige lønreguleringer. For både dagstaksten og afdelingslægelønnen gælder, at lønnen skal reguleres forholdsmæssigt, såfremt vikaren arbejder færre timer i forhold til principallægens normale arbejdsdag.

Pension
Der skal ikke tillægges pension - hverken til dagstakten eller afdelingslægelønnen.

Feriepenge
Der skal betales feriegodtgørelse med 12,5 % af lønnen. Feriepengene skal indbetales til Feriekonto.

Øvrige ansættelsesvilkår:
Løn under sygdom: 
En vikar har ret til løn under sygdom, hvis vikaren er funktionær. En vikar vil normalt bliver betragtet som funktionær, hvis arbejdstiden i gennemsnit ligger på 8 timer pr. uge.

Hvis din vikar bliver syg, kan du se mere om mulighederne for refusion fra Administrationsudvalget.

Barns 1. sygedag
En vikar har ikke ret til barns 1. sygedag med løn, med mindre I har aftalt det i kontrakten. Vikaren vil have ret til frihed uden løn, hvis vikarens fravær fra praksis er nødvendig.

Ekstraordinært medlemskab af PLO for vikarer
Hvis du ikke allerede er ordinært medlem af PLO, kan du som vikar blive ekstraordinært medlem, når du har speciallægeuddannelsen i almen medicin.

Vil du tilmelde dig, så klik her.

Kontingentsats fastsættes årligt og kan ses hér.