Sygehusoverenskomsten 2018-21

Kapitel 1. Overenskomstens område mv.

Paragraf for paragraf
Nedenfor kan du klikke direkte ind på de enkelte paragraffer i overenskomsten.

Som PDF
Du kan også se hele overenskomsten samlet som en PDF her.
 

§ 1. Overenskomstens område

§ 2. Ansættelse

§ 3. Arbejdsområde

§ 4. Stillingernes art

Kapitel 2. Løn mv.

§ 5. Løndannelse

§ 6. Grundløn

§ 7. Funktionsløn

§ 8. Kvalifikationsløn

§ 9. Resultatløn

§ 10. Forhandlingsprocedure

§ 11. Opsigelse og ophør af aftaler om funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn

§ 12. Rets- og interessetvister

§ 13. Pension

§ 14. ATP-bidrag

§ 15. Udbetaling af løn og indbetaling af pensionsbidrag

§ 16. Funktion i højere stilling

Kapitel 3. Arbejdstid, vagt, fridage, udetjeneste mv.

§ 17. Arbejdstilrettelæggelse

§ 18. Arbejdstid

§ 19. Normaltjeneste på tjenestestedet

§ 20. Vagt på tjenestestedet

§ 21. Tjeneste med efterfølgende vagt uden for tjenestestedet (boligvagt)

§ 22. Øvrige arbejdstilrettelæggelsesforhold

§ 23. Ekstraordinær tjeneste i tilslutning til planlagt tjeneste

§ 24. Ekstraordinære tilkald

§ 25. Ulempetillæg

§ 26. Overarbejde

§ 27. Deltidsansatte

§ 28. Frihed til erstatningsfrihed

§ 29. Hviletid og fridøgn

Kapitel 4. Øvrige ansættelsesforhold

§ 30. Attestudskrivelse

§ 31. Ferie

§ 32. Tjenestefrihed og efteruddannelse

§ 33. Vikariater

§ 34. Bibeskæftigelse - oplysningspligt

§ 35. Vagtværelse

§ 36. Naturalydelser

§ 37. Forsikring ved ambulancetransport

§ 38. Løn under sygdom

§ 39.  Fravær ved graviditet, barsel, adoption, omsorg og andre familiemæssige årsager

§ 40. Barns 1. og 2. sygedag

§ 41. Boligforhold

§ 42. Værnepligt

§ 43. Efterløn

§ 44. Opsigelse og afskedigelse

§ 45. Øvrige ansættelsesvilkår

Kapitel 5. Overenskomstens ikrafttræden og opsigelse

§ 46. Ikrafttræden og opsigelse

Protokollater, tillæg og bilag til overenskomsten

Bilag 1. Betegnelser på lønsedlen

Bilag 2. Vejledende kriterier for funktions- og kvalifikationsløn

Bilag 3. Resultatløn

Bilag 4. Det lokale økonomiske råderum

Protokollat 1. Nedgang i kontantløn ved lokalaftaler om personalegoder

Protokollat 2. Løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte afdelingslæger

Aftale om statistikgrundlag (PDF)

Andre aftaler

Aftale om boligforhold 2015 (PDF)
Læs mere om lægeboliger her.

Løn under sygdom mv. (Amtsrådsforeningens cirkulære nr. 125)

Ansættelses- og uddannelsesaftaler (Amtsrådsforeningens cirkulære nr. 630)

Lønforhold i kursustid (Regionernes cirkulære nr. 629)

Dispensation for hviletidsbestemmelserne - bemyndigelse til at indgå lokale arbejdsmiljøaftaler

Vejledning ved sygdom, barsel mv. ved fratræden

Vejledning for nyuddannede ved sygdom og barsel