§ 4. Stillingernes art

Stk. 1.
LÆGER UNDER UDDANNELSE EFTER 2018-BEKENDT­GØREL­SEN

Læger, der er under uddannelse til speciallæge, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 96 af 2. februar 2018, ansættes således:

a)   Læger i klinisk basisuddannelse ansættes som reservelæge/praksis­reserve­læge.

Ansættelse i klinisk basisuddannelse sker i ét og samme ansættelsesforhold.

b)   Læger i introduktionsforløb ansættes som reservelæge (i almen medicin: introduktions­amanuensis).

Ansættelsens varighed svarer til kravene i uddannelsesbestemmelserne.

c)   Læger i hoveduddannelsesforløb (bortset fra læger i almen medicin) ansættes som reservelæge de første 2½ år af uddannelsesforløbet, hvor­efter den videre ansættelse sker som 1. reservelæge.

Læger i hoveduddannelsesforløb i almen medicin ansættes som reservelæge de første 3 år af uddannelsesforløbet, hvorefter den videre ansættelse sker som 1.  reservelæge.

Ansættelse i hoveduddannelsesforløb sker i ét og samme ansættelsesforhold.

Ansættelsens varighed svarer til kravene i uddannelsesbestemmelserne.

Ansættelsen kan efter ansøgning forlænges i op til 6 måneder.

BEMÆRKNINGER:
Ansættelse i hoveduddannelsesforløbet i almen medicin sker i ét og samme ansættelsesforhold. De sidste dele af uddannelsesforløbet, hvor lægen er an­sat som praksisamanuensis (fase 2 og 3) hos en alment praktiserende læge, er uddannelseslægen ikke omfattet af denne overenskomst.

Stk. 2.
IKKE‑UDDANNELSESKLASSIFICEREDE STILLINGER

Ansættelse af læger i ikke‑uddannelsesklassificerede stillinger sker som:

a)    Reservelæge.

 Ansættelse sker for 1 år. Ansættelse kan efter ansøgning forlænges yderligere i indtil 2 år uden opslag til i alt 3 år.

b)    1. reservelæge   

Ansættelse sker for 5 år.

c)    Klinisk assistent.

Ansættelse sker for 1 år med adgang til forlængelse i 1 år ad gangen i indtil 4 år.

Stk. 3.
FASTE STILLINGER

a)    Afdelingslæger.

Ansættelsen er tidsubegrænset.

Som afdelingslæge kan ansættes læger, der af Styrelsen for Patientsikkerhed har fået meddelt tilladelse til at betegne sig som speciallæge, jf. Sundhed- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 95 af 2. februar 2018. Det er en forudsætning, at der på afdelingen er ansat en overlæge i samme speciale.

I ganske særlige tilfælde kan der efter høring af Styrelsen for Patientsikkerhed ansættes afdelingslæger, der ikke opfylder ovenstående krav. Denne høring forelægges Styrelsen for Patientsikkerhed gennem Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

b)    Speciallæger i almen medicin samt læger for hvem opnåelse af speciallæge­aner­ken­delse ikke skønnes mulig kan ansættes tidsubegrænset som 1. reservelæge i ikke‑ud­dan­nelses­klas­si­fi­ce­­rede stillinger efter aftale mellem regionen og Yngre Læger.

Stk. 4.
ANDRE FORHOLD. MAKSIMAL FUNKTIONSTID VED SAMME AFDELING

a) For læger ansat efter stk. 1 (2018-bekendtgørelsen).

Læger, der er omfattet af § 10 i 2018-bekendtgørelsen (den såkaldte seksårsfrist), er ikke omfattet af regler om maksimal samlet funktionsperiode ved samme afdeling. 
Bemærkning fra Yngre Læger: Se aftale fra 24. juni 2019 om dispensation for funktionstidsbestemmelserne for læger, der var omfattet af seksårsfristen.

For læger, der ikke er omfattet af seksårsfristen, dvs. læger, der har gennemført turnusuddannelsen samt læger der har opnået ret til selvstændigt virke før den 1. august 2008, jf. § 19, stk. 4, i Bekendtgørelse nr. 96 om uddannelse af speciallæger af den 2. februar 2018, fastsættes en maksimal funktionsperiode på to år for funktion ved samme afdeling, hvor afdelingen indgår som en del af ansættelsen i hoveduddannelsesforløbet. Reglen om maksimal funktionsperiode ved samme afdeling vedrører alene perioden mellem gennemført turnusuddannelse og påbegyndelsen af hoveduddannelsesforløbet. Perioder med fravær pga. graviditet, barsel, adoption, længerevarende sygdom eller værnepligt og ren forskningsansættelse medregnes ikke. Ansættelse på deltid medfører forholdsvis forlængelse af toårsperioden. 

Ved opstået tvivl om opgørelsen af funktionstiden ved samme afdeling, herunder tvivl i forbindelse med afdelinger der sammenlægges og fusioneres, forelægges sagen til afgørelse mellem overenskomstens parter efter indstilling fra den konkrete ansættelsesmyndighed.

Evt. dispensation fra reglerne om maksimal funktionsperiode aftales mellem overenskomstens parter.

b) For læger ansat efter stk. 2 (ikke-uddannelsesklassificerede stillinger).

Den samlede funktionstid ved samme afdeling kan for reservelæger ikke overstige 3 år og for 1. reservelæger ikke overstige 5 år.

Genansættelse i samme stilling, jf. stk. 2a) og b), efter udløb af den maksimale funktionstid kan kun finde sted, såfremt stillingen ikke efter behørigt opslag kan besættes på normal måde og i så fald kun for 1 år.

Stillinger med ansættelse på andre vilkår kan aftales mellem overenskomstens parter.