Særlige forhold for regionale lægedækningstruede områder

Overenskomsten rummer en række bestemmelser om særlige muligheder for læger, der virker i de regionalt bestemte lægedækningstruede områder (LTO). Det drejer sig om flere forhold - lige fra delepraksis, over flere ansatte læger, til honorering.

I overenskomsten er særlige vilkår/muligheder for læger, der virker i lægedækningstruede områder (LTO) for at forbedre rekruttering og fastholdelse af læger i LTO. 

I praksisplanen fastlægges de lægedækningstruede områder, som giver adgang til at benytte de nævnte vilkår/muligheder. Områderne fastlægges/opdateres og offentliggøres ca. 1 gang årligt, men det varierer. 

Vilkår/muligheder for læger med praksis i LTO vedrører:

  • Delepraksis i LTO (OK22 § 13, stk. 5)
  • Ekstra kapacitet efter delepraksis i LTO og området fortsat LTO (OK22 § 13, stk. 6)
  • Forlængelse af delepraksis i LTO ved alder over 62½ år (OK22 § 13, stk. 8)
  • Andel ansatte læger i praksis i LTO (OK22 § 24, stk. 2 og 4.)

Om delepraksis i LTO
Efter overenskomstens § 13, stk. 5, har praksis i LTO mulighed for at etablere delepraksis i op til seks år. Denne ret gælder både eksisterende og nyetablerede praksis. Der skal ikke ansøges herom, PLO gives blot besked. Delepraksis i LTO har en maksimal varighed på 6 år. Delepraksis i LTO kan ske dels i form af en ansat almenmediciner, se mere her, eller ved optagelse af en kompagnon, se mere her. Senest 6 måneder efter meddelelse om etablering af delepraksis i LTO, skal denne være etableret, dvs. der skal være ansat en almenmediciner eller optaget en kompagnon.

Om ekstra kapacitet efter delepraksis i LTO
Ved udløb af delepraksis i LTO, jf. ovenfor, kan praksis efter ansøgning til regionen få tildelt en ekstra lægekapacitet, hvor området fortsat ligger i LTO.

Om forlængelse af delepraksis i LTO ved alder over 62½ år
Ved udløb af delepraksis i LTO, jf. ovenfor, kan praksis, som fortsat er beliggende i LTO og hvor en eller flere ejere af praksis er over 62½ år, forlænge delepraksis med indtil 6 år. Er praksis ikke beliggende i LTO længere kan der etableres generationsskifte, læs mere her.

Om andel ansatte almenmedicinere i praksis i LTO
Som hovedregel gælder, at antallet af ansatte almenmedicinere maksimalt må udgøre 50 pct. af antallet af lægekapaciteter i praksis. Praksis i LTO er undtaget fra denne begrænsning og må således have en større andel ansatte almenmedicinere. Videre kan praksis i LTO ansøge Samarbejdsudvalget om ansættelse af en læge i fase 3 af deres uddannelsesforløb, som har en ”fri” periode fx pga orlov m.v., som alternativ til en almenmediciner. Om ansættelse af læger læs mere her.

Hvis man er i et regionalt lægedækningstruet område, som også er en del af de landsdækkende lægedækningstruede områder, så får man også ret til det geografisk bestemte differentierede basishonorar jf. overenskomstens bilag 6. Se de udpegede områder her