Yngre lægers løn - tjek din lønseddel

Som ansat har du pligt til at tjekke din lønseddel, så du får den rigtige løn.

Brug lønberegneren

Er du i tvivl, om du får den rigtige løn, de rigtige tillæg og satser, anbefaler vi, at du bruger lønberegneren.

Tjek altid din lønseddel

  • Løntrin - er det korrekt?
  • Får du det rigtige centralt aftalte kvalifikationstillæg?
  • Får du de decentrale løntillæg, du har krav på?
  • Er din overarbejdsbetaling korrekt?
  • Får du de varslingstillæg, holddriftstillæg og overarbejdstimer, du skal have?
  • Får du overarbejdssats for de timer, der overskrider vagthyppighedsreglerne?
  • Passer pensionsindbetalingen?
  • Hvordan ser det ud med feriefridage, omsorgsdage og restferie

Lønsystemet består af 3 grundlønsskalaer for henholdsvis reservelæger, 1.reservelæger og afdelingslæger. For reservelæger og 1.reservelæger er der herudover centralt aftalte kvalifikationstillæg (hvis størrelse afhænger af, hvor langt man er i videreuddannelsen). Dertil kommer eventuelle individuelle og/eller decentralt aftalte tillæg.

Sidste regulering inden for regionerne er fra 1. april 2020.

Grundløn for reservelæger

Grundlønsskalaen for reservelæger består af 2 trin. De første 5 år er man placeret på trin 1 (32.901,50 kr.), og efter 5 år er man på sluttrin (35.956,67).

Har du anciennitet fra den 1. april 1992 eller tidligere, er du på overgangsordningen, som du kan finde her

Grundløn for 1. reservelæger

For 1. reservelæger er der kun én grundløn uafhængig af ancienniteten. Grundlønnen for 1. reservelæger er 41.597,00 kr. (det hidtidige 1. reservelægetillæg er indregnet i grundlønnen).

Har du anciennitet fra den 1. april 1992 eller tidligere, er du på overgangsordningen, som du kan finde her

Grundløn for afdelingslæger

Afdelingslægernes grundløn har også kun et trin: 57.119,42 kr.

Kvalifikationstillæg

Læger - bortset fra afdelingslæger - får et tillæg, hvis størrelse afhænger af, hvor langt man er i videreuddannelsen.

Selvstændigt virke

Når man har Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke, får man et tillæg på 3.572,17 kr. pr. måned. Tillægget ydes under alle omstændigheder efter 2 års beskæftigelse som læge.

Gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen

Efter sammenlagt 1 års ansættelse i stillinger, der indgår i speciallægeuddannelsen (introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger), bortfalder tillægget til selvstændigt virke, og man får et nyt tillæg på 5.346,50 kr. pr. måned.

Tillægget bygger alene på anciennitet i stillinger, der indgår i speciallægeuddannelsen, og kan derfor opnås fx efter en 6 måneders introduktionsstilling i almen medicin og efterfølgende 6 måneders ansættelse i en introduktionsstilling inden for et andet speciale.

Også tid i stillinger, der afbrydes før planlagt, tæller i denne anciennitet. Man har således ret til tillægget fx. efter at have være ansat fire måneder i tre forskellige introduktionsstillinger - uden at gennemføre nogen af dem.

Speciallægeanerkendelse

Når man har Sundhedsstyrelsens speciallægeanerkendelse, bortfalder tillægget for gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen, og man får et tillæg på 6.709,50 kr. pr. måned.

Pension

Fra 1. april 2019 udgør pensionen 16,85 % af grundløn og kvalifikationstillæg. 
For afdelingslæger er pensionsprocenten 18,56 %.

Tillæg for manglende varsel er pensionsgivende med 12 %.

Decentralt aftalte tillæg er pensionsgivende, med mindre andet er aftalt.

Decentrale tillæg

Ud over den centralt aftalte løn er der mulighed for decentralt at aftale kvalifikations- og funktionsløn. I mange regioner/sygehuse er der indgået forhåndsaftaler om decentrale tillæg. Derudover er der også mulighed for at forhandle individuelle tillæg fx i forbindelse med stillingsskift, specielle kvalifikationer og funktioner.

Ulempetillæg

For arbejde på hverdage 20-08 og i weekender 8-20 gives et tillæg på 61,82 kr. pr. time. For arbejde i weekender 20-08 ydes et tillæg på 103,17 kr. pr. time.

Har du en kort vagt, får du et tillæg pr. vagt på 564,02 kr. til afdelingslæger og 387,77 kr. til øvrige læger. Tillægget gives både for dagvagten og for aften-/nattevagten.

Manglende varsel

For manglende varsel ved ekstraordinært tilkald på en fridag (mindre end 72 timers varsel) gives et tillæg på 1.959,03 kr.pr. gang. Husk selv at skrive det på timeopgørelsen.

For manglende varsel ved ekstraordinært tilkald af mere end 3 timers varighed i forlængelse af planlagt tjeneste (mindre end 72 timers varsel) gives et tillæg på 1.037,33 kr. pr. gang. Husk selv at skrive det på timeopgørelsen.

Vagthyppighed

Hvis du på grund af vakancer, ferie eller andet ikke overholder overenskomstens vagthyppighedsregler skal timerne efter kl. 18 i de for hyppige vagter udbetales.

Manglende regulering ved anciennitet, for lidt udbetalt i overarbejde mv.

Tror du, der er noget galt med beregningerne, har du fx fået udbetalt for lidt i overarbejde, er du ikke blevet reguleret ved ancienniet, fået for få omsorgsdage eller lignende, så skal du kontakte lønkontoret på det sygehus, der har lavet fejlen.

Læs mere om reglerne for udbetaling af overarbejde og om anciennitet.