Regionsansat og barsel - Ret til fravær m/u løn

Som ansat har du ret til fuld løn under barsel i noget af perioden. Forudsætningen for at få dagpenge fra Udbetaling Danmark er, at du enten har været i beskæftigelse indtil dagpengenes start 4 uger før termin eller den første dag med dagpenge og har været i beskæftigelse i mindst 160 timer inden for de seneste 4 afsluttede kalendermåneder forud for fraværsperioden og i mindst 3 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned. Herudover har du ret til dagpenge, når du er fuldgyldigt medlem af en arbejdsløshedskasse eller er nyuddannet inden for den seneste måned.  Når den lønnede del af barselsorloven ophører, har du ret til barselsorlov med dagpenge fra Udbetaling Danmark  i resten af barselsperioden. Det er en betingelse, at du er dagpengeberettiget ved orlovens start.

På barsel som yngre læge

Fuld løn

Ved fuld løn forstås:

 • Anciennitetsmæssig grundløn
 • centralt fastsat kvalifikationsløn
 • evt. lokalt aftalt funktions- og kvalifikationstillæg
 • evt. holddriftstillæg.

Samlet oversigt

Nedenfor beskriver vi, hvornår du har ret til fravær med løn. Hvis du har brug for at danne dig et hurtigt overblik, så se samlet oversigt over ret til fuld løn under barsel (PDF)

Varslingsregler

Du skal overholde nogle varslingsregler, og retten til fuld løn er betinget af, at din arbejdsgiver får udbetalt det fulde dagpengebeløb, som du har krav på efter dagpengeloven.

I perioderne uden løn skal du søge om dagpenge fra Udbetaling Danmark- se mere i afsnittet Hvornår skal du give besked.

Ret til fravær med LØN

Forældrene har tilsammen 52 ugers barselsorlov pr. barn med dagpenge. I de perioder af barselsorloven, hvor der ydes fuld løn, bruger man af dagpengene. (Den eneste undtagelse herfra er moderens første 4 uger af de 8 uger før forventet termin. Disse 4 uger finansieres fuldt ud af arbejdsgiveren.) Det er derfor vigtigt at holde rede på, hvor mange dagpenge, man bruger undervejs i barslen, så der vil være dagpenge nok, hvis faderen f.eks. ønsker at afholde den udvidede fædreorlov i slutningen af moderens barselsperiode.

Moderen har ret til løn ved

 • Graviditetsundersøgelser/ufrivillig barnløshed
  Ret til fuld løn ved fravær pga. graviditetsundersøgelser, hvis fraværet er foreneligt med arbejdet.
  Ret til fuld løn i forbindelse med undersøgelse og behandling ved ufrivillig barnløshed, som skyldes sygelige forhold hos moderen.
   
 • Graviditetsorlov og barselsorlov
  Ret til at gå fra på graviditetsorlov 8 uger før forventet fødsel og være på barselsorlov 14 uger efter fødslen med fuld løn fra arbejdsgiveren.
   
 • Forældreorlov
  Efter den 14. uge efter fødslen har moderen ret til fravær med løn i 6 uger.

  Herudover er der ret til yderligere 6 ugers fravær med løn.
  Er begge forældre ansat i en region/kommune, er disse 6 ugers lønnet fravær til deling. I kan vælge at holde fraværet samtidig og dermed dele de 6 uger, holde fravær på skift i 6 uger eller vælge, at den ene af jer holder alle 6 uger.

Faderen har ret til løn ved

 • Ufrivillig barnløshed.
  Ret til fuld løn i forbindelse med undersøgelse og behandling ved ufrivillig barnløshed, som skyldes sygelige forhold hos faderen.
   
 • Fædreorlov
  Ret til 2 ugers fædreorlov med fuld løn. De to uger skal du holde umiddelbart efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter barnets fødsel, og du skal varsle orloven over for arbejdsgiveren med 4 uger. Det er muligt at aftale med arbejdsgiveren, at orloven holdes i en ikke-sammenhængende periode, således at orloven holdes i hele uger eller på enkelte dage.
 • Forældreorlov
  Efter den 14. uge efter fødslen har faderen ret til fravær med løn i 7 uger.

  Herudover er der ret til yderligere 6 ugers fravær med løn.
  Er begge forældre ansat i en region/kommune, er disse 6 ugers lønnet fravær til deling. I kan vælge at holde fraværet samtidig og dermed dele de 6 uger, holde fravær på skift i 6 uger eller vælge, at den ene af jer holder alle 6 uger.

Ret til fravær med DAGPENGE

Når du er på barselsorlov, har du ret til dagpenge fra Udbetaling Danmark i noget af perioden. I de perioder, hvor du får fuld løn fra arbejdsgiveren, får arbejdsgiveren din refusion fra Udbetaling Danmark.

I perioder uden løn modtager du dagpengebeløbet fra Udbetaling Danmark. Du skal selv søge om dagpenge herfra. Fristen for at søge om dagpenge er senest 8 uger efter den dag, hvor lønnen fra sygehuset stopper, og du kan få blanketten enten på lønkontoret, i a-kassen eller på Udbetaling Danmark.

Begge forældre har tilsammen ret til fravær med dagpenge i 52 uger, og nogle af disse uger er så med fuld løn, andre uger er udelukkende på dagpenge.

Det er Udbetaling Danmark, der vejleder om dagpenge og dem, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.