Corona (COVID-19) og almen praksis

På denne side vil PLO løbende opdatere med relevant info om coronavirus til praktiserende læger. PLO kan ikke besvare konkrete tvivlsspørgsmål om COVID-19, men til gengæld vil vi videreformidle de informationer, vi får fra Sundhedsstyrelsen. Der kommer løbende nye informationer, aftaler og retningslinjer til almen praksis. Her på siden, har vi forsøgt at inddele det tematisk.


Retningslinjer 


Videokonsultation - hvad gør du?  

Der er indgået aftaler om, at der kan foretages videkonsultation under coronaepidemien. Her kan du finde links til aftalerne og hjælp og inspiration til at gennemføre videokonsultationer på en god måde. 


Andre nyttige links for almen praksis 


Grafik og STOP-skilt


Arbejdsgiver


FAQ om coronavirus i almen praksis

Hvad betyder den nye aftale om telefonkonsultationer og årskontrol for mig?

PLO og RLTN har den 16. marts 2020 indgået en midlertidig aftale om telefonkonsultationer og årskontrol i almen praksis af hensyn til at bekæmpe smittespredning med COVID-19.

Med aftalen kan de praktiserende læger erstatte et fysisk fremmøde (en konsultation eller et sygebesøg) med en telefonkonsultation og blive honoreret for et fysisk fremmøde

Aftalen indebærer: 

 • Årskontroller, som giver faglig mening at udføre pr. telefon, kan midlertidigt udføres pr. telefon og afregnes med 0120. Tilsvarende kan årskontroller udføres via video og afregnes med 0120+1003. I forhold til p-markering markeres regningen med ”g”.

 • At en telefonisk konsultation, som erstatter fysisk fremmøde kan gennemføres, hvis den praktiserende læger vurderer, at gennemførelsen giver fagligt mening.

 • At praksispersonale, som normalt udfører konsultationer, også kan gennemføre dem pr. telefon, hvis det giver fagligt mening.

 • At telefonsamtaler med et indhold og omfang som sædvanlige telefonkonsultationer, fortsat honoreres med ydelse 0201, og at det Ikke er den slags kontakter, der kan erstattes af 0101+1002.

 • At telefonsamtaler, som resulterer i en aftale om, at patienten behandles af lægen eller klinikpersonalet senere samme dag fortsat anses som en uhonoreret tidsbestilling.

Årskontrol

 • Årskontroller, som giver faglig mening at udføre pr. telefon, kan midlertidigt udføres pr. telefon ELLER video og afregnes med 0120+1003.

 • Årskontroller, som forudsætter fremmøde, kan efter afvejning af smitterisiko udføres i konsultationen eller i hjemmet.

Årskontrol er med undtagelse af årskontrol for patienter med KOL og diabetes, en lægelig ydelse, der ikke kan gennemføres af personalet. 

Kronikerprogrammet
Den midlertidige aftale om telefonkonsultation og årskontroller i stedet for fysisk fremmøde er en del af kronikerprogrammet. 

Du kan finde aftale her
 

Hvad betyder den nye aftale om videokonsultation for min praksis?

PLO og RLTN har den 13. marts 2020 indgået en midlertidig aftale om videokonsultation til erstatning af en almindelig fremmøde-konsultation i dagtid eller vagttid. 

Det er en lægefaglig vurdering, om en videokonsultation i en konkret situation kan træde i stedet for en almindelig konsultation eller et sygebesøg.

Du er som praktiserende læge ikke forpligtet til at tilbyde videokonsultation. 

Bemærk, at den midlertidige aftale om videokonsultation ikke indeholder mulighed for videokonference med andre sundhedsprofessionelle eller honorering heraf.  

Du kan finde aftalen her

Honorar og afregning

 • Honoraret for en videokonsultation i dagtid er 161,50 kr. (oktober 2019 niveau). Honoraret omfatter videokonsultation samt evt. visitation af patienten til videokonsultation.  

 • Honoraret for en videokonsultation i vagttid er 245,00 kr. (oktober 2019 niveau). Honoraret gælder for både A- og B-vagter. 

 • Ved afregning af en videokonsultation i både dag- og vagttid anvendes ydelse 4436. 

Tekniske løsninger
Aftalen dikterer ikke, hvilken teknisk løsning du kan bruge. Det vil sige, at du sammen med patienten selv kan vælge, hvilke løsninger der fungerer for jer. Regionerne har flere steder tilbudt at stille udstyr til rådighed for lægerne (kamera osv.). 

PLO giver ultimo marts 2020 mulighed for at læge og patient kan bruge Min Læge-appen med en let og intuitiv videoløsning, og anbefaler, at løsningen benyttes af alle praktiserende læger.
 

Hvad betyder den nye aftale om, at flere ydelser kan tages over telefon og video for mig? 

PLO har sammen med RLTN indgået en ny aftale om, at en række ydelser om behandling af patienter kan foregå via telefon eller via videokonsultation.

Aftalen trådte i kraft den 27. marts 2020.

Aftalen supplerer dermed aftalen om videokonsultation (fra den 13. marts). Ydelserne kan i en midlertidig periode træde i stedet for fysisk fremmøde under coronaepidemien.

Med aftalen kan du som praktiserende læge afregne flere ydelser over telefon eller via video, og får dermed bedre mulighed for at passe dine patienter i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Dit personale vil på sædvanlig vis også kunne gennemføre ydelserne. 

Ved registrering skal du huske at benytte en g-markering, da patienterne ikke kan fremvise sundhedskort. 

Ydelser der kan udføres telefonisk eller på video og hvordan de afregnes: 

0120, Aftalt specifik forebyggelsesindsats:
      o    Telefonisk: 0120 + 1002
      o    Video: 0120 + 1003

0122, Abortstøttesamtale:
      o    Telefonisk: 0122 + 1002
      o    Video: 0122 + 1003

Ydelser der kan udføres på video og hvordan de afregnes: 

6101/6202, samtaleterapi:
      o    6101/6201 +1003

3301-3304, socialmedicinsk samarbejde:
      o    3301-3304 + 1003

Tillægsydelser

PLO og RLTN er nået til enighed om, at en række tillægsydelser kan udføres i forbindelse med grundydelserne: 4436, 0101+1002, 0120 + 1002/1003, 0122 + 1002/1003, 6101/6201 +1003, 3301-3304 + 1003, der kan tages via telefon- eller videokonsultation.

Der er tale om følgende tillægsydelser:  

 • 2138: Instruktion og udlevering af væske- og vandladningsskema

 • 2141: Fortsat kontrol af benyttelse af svangerskabsforebyggende teknik

 • 2142: Vejledning i svangerskabsforebyggende metoder ved første anvendelse fra patienten eller ved overgang til anden svangerskabsforebyggende teknik

 • 2149: Diagnostik, udredning og opfølgning ved anv. af fagligt anerkendte psykometriske tests

 • 2161: Tillæg ved ydelse af lægehjælp, hvor der anvendes kvalificeret tolk.

 • 2401: Tillæg ved behandling af personer, som ikke er tilmeldt en læge

 • 2402: Tillæg ved behandling af personer, som ikke er tilmeldt en læge

Du kan finde aftalen her 
 

Er den midlertidige ydelse for telefonkonsultation (i stedet for fremmødekonsultation) en del af kronikerprogrammet?

Ja.

Den nye midlertidige telefonkonsultation i stedet for en fysisk konsultation er en del kronikerprogrammet.

Det betyder, at når du behandler en patient tilmeldt kronikerprogrammet med KOL, diabetes eller begge dele, så ydes der ikke særskilt honorar for konsultationen (ej heller for en videokonsultation). 

Ydelserne (1001+1002, 0120+1003, 4436) er således alene registreringsydelser.

 

Hvad gør jeg, hvis en patient mistænkt for at have COVID-19 møder op i praksis?

Som praktiserende læge skal du visitere patienter telefonisk eller via video.

Hvis en patient undtagelsesvist møder fysisk op i din praksis eller ved lægevagtens konsultation, og hvor patienten opfylder kriterierne for mistanke for at være smittet med COVID-19, skal der iværksættes følgende hygiejniske forholdsregler:

 • Patienten placeres på enestue eller bag rumadskillelse, der kun besøges af nødvendigt personale

 • Der udleveres almindelig kirurgisk maske uden udåndingsventil, som patienten selv påsætter

 • Hvis muligt, skal sygehistorie og almentilstand vurderes på afstand

 • Ved stabile patienter skal personalet så vidt muligt undgå tæt kontakt

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsnet fra 25. marts 2020

Hvad gør jeg, hvis jeg selv eller personale udviser symptomer på COVID-19?

Hvi du eller dit personale oplever symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed, åndenød) skal I blive hjemme eller sendes hjem øjeblikkeligt.

Du/I skal også gå øjeblikkeligt hjem, hvis du eller dit personale har haft nær kontakt med et bekræftet tilfælde af COVID-19.

Er det tilfældet, kan du/I møde på arbejde igen, når du/I har været symptomfri i 48 timer.

Se Sundhedsstyrelsens retningslinje Håndtering af COVID-19: Rådgivning vedrørende nære kontakter

Læs mere om din rolle som arbejdsgiver under coronaepidemien fra PLA her

Hvad skal jeg gøre for at forebygge smittespredning i min praksis?

For at forebygge smittespredning i din praksis, skal du:

 1. Sørge for at informere patienterne ved booking af konsultationer om, at de ikke må møde op i praksis med symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed, åndenød).

 2. På døren til praksis advare patienterne mod at gå ind, hvis de har symptomer på COVID-19.

 3. I venteværelset sørge for, at der er minimum én meters afstand mellem siddepladser, og via planlægning af konsultationer reducere antallet af ventende mest muligt. 

 4. Planlægge med færre fremmøde-tider – altså booke med luft imellem konsultationer, så antallet af patienter i venteværelset på samme tid mindskes.

 5. I venteværelset fjerne aviser, blade, legetøj, drikkevarer fra fælles kander mv.

 6. Have fokus på hyppig og grundig rengøring og adgang til håndsprit i venteværelse om muligt og opfordre patienterne til god håndhygiejne.

 7. Have plakaten: Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre opsat på klinikdør/venteværelse.

 8. Så vidt muligt sørge for at visitere alle patientkontakter telefonisk. Det er væsentligt, at der er let adgang til at få telefonisk kontakt med den praktiserende læge, og der kan være behov for at udvide telefontiden.

Du kan læse Sundhedsstyrelsens notat om håndtering af COVID-19 i almen praksis (af 18. marts 2020):

Hvilke patienter må jeg se i praksis under coronaepidemien?

Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger i forhold til, hvilke patientgrupper du kan se ud over, at du skal sørge for at forhindre smittespredning i klinikken af hensyn til patienterne, personalet og dig selv. Du skal derfor først og fremmest overveje, om du kan tage stilling til en patient via telefonen eller video, før du afholder fysiske konsultationer.

Hvis du vurderer, at det er nødvendigt, kan du således stadigvæk se følgende patienter i klinikken, der ikke har symptomer på coronavirus:

 • Akutte konsultationer

 • Ikke-akutte konsultationer

 • Opfølgning på patienters kroniske sygdomme

 • Forebyggende konsultationer

 • Køre på sygebesøg

Du kan læse Sundhedsstyrelsens notat om håndtering af COVID-19 i almen praksis (af 18. marts 2020):

 

Hvordan håndteres flere grundydelser samme dag under coronaepidemien?

Det er udgangspunktet, at der kan afregnes én grundydelse pr. dag. 

Der kan dog afregnes for to grundydelser samme dag, hvis patientens behov for lægehjælp, som det fremstod ved første konsultation, er imødekommet, men helbredssituationen senere samme dag udvikler sig, så der opstår behov for endnu en grundydelse.

Dette kan fx være en forværring i tilstand eller akut opstået problem.

Forværringen eller det akut opståede problem kan også være opstået før den planlagte kontakt.

En anden undtagelse fra udgangspunktet om én grundydelse pr. dag er, at der kan afregnes for en grundydelse (fx 0101 eller 4436) og senere samme dag for en telefonkonsultation (0201) eller E-konsultation (0105), hvis patienten henvender sig med et tillægs- eller uddybende spørgsmål eller om et helt andet spørgsmål.

Undtagelsen betyder, at hvis en patient ringer eller skriver flere gange på samme dag, tidsmæssigt uafhængigt og om forskellige emner, kan der afregnes for flere telefonkonsultationer/E-konsultationer på samme dag.

Undtagelsen gælder spørgsmål fra patienter og pårørende. Ikke spørgsmål fra plejecentre.

RLTN har tilkendegivet, at regionerne vil undlade automatisk afvisning af flere regninger pr. patient pr. dag, hvis der mindst er et par timer imellem to grundydelser.

Aftalen er foreløbigt gældende, så længe der er behov for ekstraordinære tiltag som følge af COVID-19.
 

Hvornår er en COVID-19 patient smittefri?

Patienter kan betragtes som smittefrie fra 48 timer efter symptomophør, uanset om de har mistænkt eller bekræftet COVID-19, og uanset sygdomsforløb.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsnet af 25. marts 2020.

Hvornår henvises patienter mistænkt for at være smittet med COVID-19?

Under coronaepidemien varetager almen praksis en vigtig opgave i form af telefonvisitation af patienter, der måske er smittet. Du kan derfor som praktiserende læge visitere til test, og få prøvesvar, som du skal give til patienten. 

Følgende fremgår af Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsnet fra 1. april 2020:

Henvisning af personer med milde symptomer på COVID-19
Som praktiserende læge kan du telefonisk visitere patienter med milde symptomer på COVID-19 direkte til en diagnostisk test på en regional COVID-19-klinik, hvis du ikke finder behov for yderligere klinisk vurdering af patienten.

Læs mere om fremgangsmåden ved henvisning af personer med milde symptomer i Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsnet fra 1. april 2020, på side 6 ff.

Henvisning af børn til vurdering og udredning
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at forældre til børn med selv lette luftvejssymptomer kontakter læge med henblik på lægefaglig vurdering.

Efter telefonisk visitation henvises børn efter lokale aftaler, herunder aldersgrænser, til COVID-19-spor i børnemodtagelse eller særlig COVID-19-vurderingsenhed for børn i regionerne ud fra en formodning om moderat til alvorlig COVID-19 eller anden luftvejsinfektion med behov for akut vurdering og behandling.

Akut syge børn uden luftvejssymptomer vurderes og henvises efter vanlig praksis.

Henvisning af voksne til vurdering og udredning
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne med moderate luftvejssymptomer, med mistanke om COVID-19, tage ringer til eller benytter videokontakt til egen læge, lægevagt eller Akuttelefon med henblik på vurdering.

Efter telefonisk visitation henvises voksne til COVDID-19-vurderingsenhed i regionerne (”feberklinik”), efter følgende kriterier:

 • Moderate til svære symptomer forenelig med COVID-19, fx besværet vejrtrækning og påvirket almen tilstand.
 • Symptomer forenelig med COVID-19, hvor der over dage er tiltagende forværring.
 • Ved lette til moderate symptomer forenelig med COVID-19 hos særligt sårbare individer (herunder ældre patienter særligt > 80 år, patienter med svær psykisk sygdom, nedsat kognitiv funktion eller andre underliggende sygdomme samt øvrige særligt udsatte grupper), kan der også henvises ud fra et forsigtighedsprincip, og efter et konkret klinisk skøn.

Akut indlæggelse
Hvis det efter telefonisk visitation vurderes, at patienten bør indlægges akut, tages kontakt til AMK og der følges i øvrigt vanlige procedurer.
 

Jeg mangler værnemidler – hvordan forholder jeg mig?

Der er stor mangel på værnemidler i Danmark i øjeblikket og myndighederne prioriterer at forsyne sygehusene med værnemidler først. PLO er i daglig kontakt med sundhedsmyndighederne og efterspørger værnemidler til de praktiserende læger. Danske Regioner foretrækker, at de praktiserende læger sender patienter med indikationer på coronavirus ind på sygehus i stedet for fx selv at køre ud på sygebesøg uden værnemidler

Du må gerne køre på sygebesøg til et plejehjem, hvis plejehjemmet kan stille værnemidler til rådighed for dig.

Læs mere om værnemidler i almen praksis her inkl. kontaktinformation til din region, hvis du mangler værnemidler

Kan der til de midlertidige videokonsultations- eller TK-ydelser tilknyttes tillægsydelser?

Ja. Hvor det er relevant, kan tillægsydelser som sædvanligt tilknyttes disse grundydelser. Det kan fx være relevant i forhold til ydelse 2149 (Diagnostik, udredning og opfølgning ved anvendelse af fagligt anerkendte psykometriske tests).

Kan jeg selv eller mit personale blive testet for coronavirus?

Den 1. april reviderede Sundhedsstyrelsen sine retningslinjer, så også patienter med milde symptomer kan henvises direkte til test.

De nye retningslinjer omfatter fx også personer med lette symptomer, der bor sammen med personer i risikogruppen eller for personer, der har svært ved selvisolation. 

De nye retningslinjer gør det også lettere at få en test, hvis man er personale i sundhedssektoren.

Læs de reviderede retningslinjer af 1. april 2020 her

Kan jeg som praktiserende læge delegere pneumokokvaccination til hjemmesygeplejen?

Svar: Der kan ikke delegeres fra en læge til en medarbejdergruppe, f.eks. hjemmesygeplejersker, for en patientgruppe, dvs. rammedelegation på tværs af sektorgrænser.  

Derimod kan der ske konkret delegation. Det betyder, at en læge kan delegere til en navngiven hjemmesygeplejerske for en konkret patient.

Der skal derfor være en kontakt - korrespondance eller telefon, hvor det aftales, hvad hjemmesygeplejersken skal gøre (instruktion), og hvor hjemmesygeplejersken får mulighed for at stille spørgsmål til opgaven, herunder i forhold til den konkrete patient.

Delegationen journalføres.

Vacciner bringes til vaccinationsstedet/hjemmesygeplejersken, da den praktiserende læge skal købe disse ved SSI. Når vaccinationen er gennemført, skal hjemmesygeplejersken vende tilbage til lægen med oplysninger om batch.nr. på vaccinen mhp på lægens registrering I FMK/DDV, da denne pligt påhviler lægen, og da (hjemme)sygeplejersker ikke teknisk kan registrere i FMK/DDV, men kun kan kigge.

Lægen afregner ihht aftale om gratis pneumokokvaccination, se www.laeger.dk/plo/covid-19-vaccination-mod-pneumokoksygdom.

Kan videokonsultationsydelsen afregnes for patienter på kronikerprogrammet?

Nej. Den midlertidige videokonsultationsydelse er en del af kronikerprogrammet.

Ligsyn under coronaepidemien

Lig håndteres på linje med lig af afdøde, der har lidt af andre ikke alment farlige smitsomme sygdomme.

Sundhedspersoner, bedemænd mv. der kommer i kontakt med afdøde med mistænkt eller påvist COVID-19 skal således bære værnemidler i form af handsker og væskeafvisende, langærmet engangsovertrækskittel.

Ved risiko for aerosol genererende procedurer eller procedurer der kan medføre stænk og sprøjt, i forbindelse med obduktion, anbefales det yderligere at anvende FFP2 eller FFP3 masker. .

Det følger af Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsnet fra 1. april 2020.

Skal en telefonisk årskontrol, 0120, nu kodes med 0120 + 1002? 

Ja.

Den 27. marts 2020 er det aftalt, at også ydelse 0120 som udføres på telefon fremover skal kodes med 0120 + 1002. Udføres en årskontrol over video skal den registreres med 0120 + 1003.

Fremover vil registreringskoden for telefoniske ydelser være 1002 og for videoydelser være 1003, bortset fra når en videokonsultation erstatter en 0101 eller et sygebesøg, så afregnes denne fortsat med ydelse 4436.

Skal jeg sygemelde patienter blot fordi de er i risikogruppe for at blive smittet med coronavirus?

Der er mange borgere, der på opfordring fra deres arbejdsgiver kontakter deres læge for at få en lægeerklæring, der kan fritage dem fra arbejde, da de er i den særlige risikogruppe, hvis de bliver smittet med coronavirus, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Som praktiserende læge kan du ikke lave en sygemelding på patienter, der ikke er syge. Men du kan henvise til myndighedernes retningslinjer om, at arbejdsgiver skal tage hensyn til medarbejdere i den særlige risikogruppe og evt. give dem nye opgaver, hvor de kan undgå fx kundekontakt, smittekilder osv.

Som praktiserende læge kan du lave en friattest, og attestere, at patienten tilhører en risikogruppe, jf. Sundhedsstyrelsens udmeldinger.

Du skal undlade at informere om diagnosen i attesten. Det vil herefter være et anliggende mellem arbejdsgiver og arbejdstager hvordan arbejdet kan tilrettelægges.

Du kan her se styrelsens definition af risikogrupperne 

Arbejdsgivere kan ikke få lønrefusion, hvis en medarbejder vælger at blive hjemme uden at være syg med henblik på at mindske risikoen for at blive smittet med COVID-19, også selv om vedkommende er i risikogruppen. 

Læs mere herom på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering