Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde

Bemærk: Lægeforeningen yder kun rådgivning til læger. Vi kan desværre ikke tilbyde rådgivning til pårørende, der ønsker aktindsigt i journaler. Du skal kontakte den læge eller det sygehus, der har den pågældende journal.

Nærmeste pårørende kan have behov for at få oplysninger om en afdød patient. En læge kan og skal (oplysningspligt) derfor videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag eller dødsmåde til

  • afdødes nærmeste pårørende
  • afdødes alment praktiserende læge
  • den læge, der havde afdøde i behandling.

De pårørende har kun adgang til oplysningerne om sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde. Pårørende har ikke krav på aktindsigt i afdødes patientjournal.

Årsager til ikke at videregive oplysninger om afdøde

Der kan dog være forskellige grunde til, at pårørende ikke skal have adgang til oplysninger om afdøde. Det kan være, hvis det må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde og andre private interesser taler afgørende imod.

Videregivelse af oplysninger på trods af afdødes ønske

Som læge kan der dog være situationer, hvor du alligevel kan videregive oplysninger til afdødes nærmeste pårørende på trods af afdødes ønske imod det. Denne mulighed finder du i værdispringsreglen i sundhedslovens § 43, stk. 2, nr. 2. Denne regel omfatter situationer, hvor hensynet til andres tarv berettiger til at videregive oplysninger, selv om afdøde udtrykkeligt måtte have modsat sig det. I sådanne situationer skal du som læge vurdere, om hensynet til beskyttelse af den afdødes privatliv vejer tungere end de pårørendes interesse i at få adgang til oplysningerne.