Lokal løndannelse - lokale lønaftaler -ny lønaftaler - lokal løn

Lokale lønaftaler på Min side

Alle lokale lønaftaler i regionerne, der er blevet sendt til sekretariatet, finder du på Min side - se højre hjørne øverst her på siden. Har du brug for en aftale inden for staten eller i almen praksis, er du velkommen til at ringe til os.
 

Lokal løn og overenskomsten

Overenskomsten indeholder følgende elementer:

 • en centralt aftalt løn (grundløn, tillæg for holddrift, kvalifikationer etc.). Det centrale lønelement udgør langt størstedelen af den aftalte løn 
 • en decentralt aftalt løn – lokal løndannelse (ny løn)

Hvordan udmøntes midlerne til lokal løndannelse?

Hvornår kan en forhandling finde sted?

Krav på løntillæg under sygdom og barsel

Bevarer jeg mit kvalifikationstillæg ved stillingsskift?

Bevarer jeg mit funktionstillæg ved stillingsskift?

Relevante links


Hvordan udmøntes midlerne til lokal løndannelse?

Lokal løndannelse/ny løn består af to elementer:

 • En lokal forhåndsaftale, der ”på forhånd” udløser bestemte tillæg til en række funktioner eller kvalifikationer – fx vagtplanlægger, klinisk vejleder (funktionstillæg) eller ph.d-grad (kvalifikationstillæg). Alle læger, der udfører den beskrevne funktion eller har de krævede kvalifikationer, får tillæggene.

  De lokale Yngre Lægeråd forhandler med arbejdsgiverne: regionen, sygehuset eller afdelingsledelsen afhængigt af, hvor meget forhandlingskompetencen er decentraliseret.
   
 • Individuelle tillæg (særlige kompetencer, kvalifikationer og erfaringer). Lægen skal enten selv bringe sit ønske om tillæg op over for afdelingsledelsen og over for tillidsrepræsentanten, eller ledelsen kan foreslå, at en læge får et tillæg. 

  En aftale om individuelle tillæg kan ikke indgås af den enkelte læge, men af den tillidsrepræsentant, der har kompetence til at indgå aftalen. Alle individuelle tillæg skal godkendes af Yngre Læger lokalt.

  Du skal dog selv tilvejebringe grundlaget for en aftale, så vær opmærksom på mulighederne for tillæg og rejs kravet over for ledelsen og over for tillidsrepræsentanten. Husk at tillæggene skal være pensionsgivende. 

  Vær opmærksom på, at du også kan lave aftaler om din efteruddannelse og kompetenceudvikling i form af kurser og lignende, når du forhandler.

Hvornår kan en forhandling finde sted?

 • Ved årlige forhandlinger i regionen eller på sygehuset. Her kan både yngre læger og ledelsen komme med forslag til tillæg – både funktionstillæg og individuelle tillæg. Kontakt din lokale tillidsrepræsentant for tidspunktet for forhandlinger.
   
 • Når du får nye funktioner/kvalifikationer
  Har du opnået væsentlige nye funktioner/kvalifikationer, kan du tage spørgsmålet om med din nærmeste chef og med din tillidsrepræsentant.
   
 • Når du får en ny ansættelse. 
  Proceduren for at forhandle lokal løn ved nyansættelse er lidt forskellig afhængig af, hvor du er i videreuddannelsesforløbet eller om du er afdelingslæge.

  Er du KBU-læge har du ikke krav på en forhandling ved tiltræden til en ny stilling.

  Er du i en introduktionsstilling, klinisk assistent eller i en uklassificeret stilling har du ret til en forhandling i forbindelse med nyansættelse.

  Er du i hoveduddannelse er der fastsat to tidspunkter i løbet af hoveduddannelsen, hvor der er mulighed for at forhandle individuelle tillæg: ved første ansættelse i det samlede hoveduddannelsesforløb og efter 2½ år i hoveduddannelsesforløbet.

  Er du afdelingslæge har du mulighed for at forhandle i forbindelse med nyansættelse. Derudover er der aftalt mulighed for, at den lokale TR indgår aftale med ledelsen om, at afdelingslæger kan forhandle tillæg individuelt.

  En aftale om andre forhandlingsregler sendes til Yngre Læger, der inden for 10 hverdage kan gøre indsigelser mod aftalen.

  Det er hensigten, at aftalen indgås mellem afdelingslægen og dennes ledende overlæge.

  Aftalen, indgået mellem afdelingslægen og dennes ledende overlæge, sendes til Yngre Læger, som inden for en frist af 10 hverdage fra modtagelsen af resultatet kan kræve optaget forhandling med ledelsen. I modsat fald anses resultatet for tiltrådt.

  Ledelsen og den regionale fællestillidsrepræsentant evaluerer én gang årligt forsøget med de individuelle forhandlinger. Bestemmelsen om de individuelle forhandlinger er et forsøg, der bortfalder med udgangen af overenskomstperioden. Parterne evaluerer forsøgene i passende tid inden overenskomstforhandlingerne.

Krav på løntillæg under sygdom og barsel

Får du et lokalt løntillæg, er det en god ide at tjekke, at det bliver udbetalt, hvis du bliver syg eller er på barsel. Et lokalt løntillæg er en del af din sædvanlige løn, og du har derfor krav på at få det udbetalt også under sygdom og barsel. 
 
Det gælder alle former for løntillæg, også for funktionstillæg, der kun udbetales, når funktionen udføres - som fx forvagtstillæg.

Bevarer jeg mit kvalifikationstillæg ved stillingsskift?

Får du som led i ny løn et kvalifikationstillæg, og du skifter stilling, bevarer du dit tillæg, hvis  

 • du er ansat som reservelæge eller 1. reservelæge og
 • den nye stilling er inden for samme region og  
 • den nye stilling er samme stillingstype som den, du fratræder.

Er du ansat som afdelingslæge

 • bortfalder dit kvalifikationstillæg. Her skal du forhandle en ny aftale i forbindelse med ansættelsesaftalen for at bevare tillægget.

Bevarer jeg mit funktionstillæg ved stillingsskift?

Funktionstillæg bortfalder, når du ophører i stillingen.