Løn som ph.d.-stipendiat

Undersøg dine ansættelsesvilkår inden du starter som ph.d. studerende

Hvis du er ansat på et hospital, følger du Yngre Lægers overenskomst med regionerne. Bliver du ansat på et universitet, følger du overenskomst for Akademikere i staten. Det er vigtigt, du undersøger dine ansættelsesvilkår, inden du starter.

Lønnen som klinisk assistent i regionerne er noget højere end lønnen som ph.d. studerende. Se forskellen her på  lønnen mellem ph.d.-stipendiater og kliniske assistenter.

Yngre Lægers råd er derfor, at hvis din forskning under ph.d. studiet foregår på et hospital, så skal du forsøge at blive ansat som klinisk assistent efter den regionale overenskomst.

Hvis du først har accepteret ansættelse på universitetet som ph.d. studerende, så er det svært efterfølgende at komme igennem med krav om ændrede ansættelsesvilkår.

Yngre Læger tabte i 2019 en voldgiftssag, vi havde anlagt ove rfor Danske Regioner med krav om, at yngre læger, der udførte deres ph.d. på et hospital, skulle ansættes og aflønnes som kliniske assistenter efter den regionale overenskomst. Den sag tabte vi. Det er derfor vigtigt at få afklaret ansættelsesvilkårene inden du går i gang med din ph.d.

Ph.d.-studerende som universitetsansat

Som universitetsansat ph.d.-studerende er du omfattet af Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten 2019 (PDF) , indgået mellem Akademikerne og Finansministeriet. 

Der er et særligt protokollat for ph.d. stipendiater i overenkomsten. Protokollatet fastsætter en række vilkår for ph.d.-stipendiater, der er anderledes end for øvrige statsansatte akademikere. Find protokollatet her på side 61.

Som ph.d.-stipendiat er man forpligtet til at yde den studieindsats, som er forudsat i den fastsatte plan for forløbet, jf. ph.d.-bekendtgørelsen. Derudover har man pligt til at udføre arbejdsopgaver for ansættelsesinstitutionen (universitetet) i samlet 840 timer over de 3 år.

Du skal have tilknyttet en hovedvejleder, som har ansvaret for den samlede ph.d.-uddannelse. Hovedvejlederen skal være anerkendt forsker inden for det relevante fagområde, være ansat ved universitetet og tilknyttet ph.d.-skolen.

Det må generelt antages, at universitetsansatte ph.d.-stipendiater arbejder ved et universitet og ikke udfører klinisk arbejde.

Ansættelsen varer 3 år, med mulighed for forlængelse pga. barsels- eller adoptionsorlov, længerevarende sygdom og værnepligt. Forlængelsen svarer til fraværsperioden. Hvis ansættelsesperioden udløber under barsels- eller adoptionsorlov, forlænges ansættelsesperioden maksimalt med den periode, man har haft orlov i ansættelsesperioden.

Løn

Lønnen følger den fællesakademiske lønskala og er anciennitetsbaseret. Trin 4 er to-årigt, mens hvert af de efterfølgende trin er et-årige. Der er ikke noget trin 7 på skalaen. Man indplaceres efter sin anciennitet som læge, dvs. den periode man efter endt uddannelse har været beskæftiget med lægeligt arbejde.

Hele grundlønnen er pensionsgivende (mod tidligere 85 %), og pensionsprocenten er på 17,1 pct.

Hvis du skal opstille et lønbudget, kan du henvende dig til universitetet.

Løn til ph.d. stipendiater pr. 1. oktober 2019

Du kan tjekke din løn i lønberegneren. Du kan også bruge lønoversigten nedenfor.

Pr. 1. oktober 2019 reguleres lønningerne i staten med ca. 0,84 %. Næste lønregulering er 1. april 2020, hvor lønnen forventes at stige med 1,46 %. Den præcise lønstigning vil dog afhænge af udmøntningen fra reguleringsordningen, der korrigerer for forskelle i lønstigningen mellem den statslige og den private sektor.

Reguleringsprocenten

Der er den procent, man skal lægge til  løn og tillæg i grundbeløb (31.3. 2012 niveau) for at få det aktuelle beløb - er pr. 1.oktober 2019 9,4007.


Løn til ph.d stipendiater 1. oktober 2019

LøntrinNettoløn 
pr. år
Nettoløn 
pr. måned
Pension i alt 
pr. år
Pension i alt 
pr. måned   
4312.055,0026.004,5853.361,004.446,75
5336,316,0028.026,3357.710,005.107,83
6358.444,0029.870,3361.294,005.107,83
7    
8380.245,1131.687,0865.022,005.418,50

Tillæg 

Udover grundlønnen ydes der et ikke- pensionsgivende tillæg på årligt 14.900 kr. (31.3. 2012 niveau) svarende til pr. 1. oktober 2019 16.300 kr. pr. år og 1.358,39 kr. pr. md.

På de enkelte universiteter kan der være indgået lokale aftaler om tillæg til ph.d.-studerende. På fakultetet SUND på Københavns Universitet er der fx indgået aftale om, at ph.d.-studerende, der har tilladelse til selvstændigt virke, får et yderligere pensionsgivende kvalifikationstillæg på 19.700 kr. pr. år i grundbeløb, svarende til 20.128,38 kr. pr. 1. april 2015 (1.677 kr. pr. måned).