Ledighed og a-kasse

Hvorfor være medlem af en a-kasse?

Et medlemskab af en a-kasse handler ikke kun om penge i forbindelse med arbejdsløshed. Som medlem af a-kassen er du forsikret:

  • Hvis du bliver ledig (også efter ophold i udlandet)  
  • Hvis du bliver syg, mens du er ledig
  • Hvis du skal på ferie og opfylder betingelserne for at få feriedagpenge - kontakt Akademikernes A-kasse på 3395 0395 eller læs om ferie og feriedagpenge på aka.dk

På barsel

Yngre Læger anbefaler alle yngre læger at være medlem af a-kassen, hvis de planlægger at gå på barsel - se mere i boksen nedenfor. Så tænk dig godt om, inden du melder dig ud eller beslutter dig for ikke at melde dig ind. Er du i tvivl, så meld dig ind/forbliv medlem.

De fleste yngre læger er medlem af Akademikernes A-kasse,  men du kan naturligvis også vælge at melde dig ind i en anden a-kasse.

Se mere om feriepenge og barsel.

Yngre Læger anbefaler alle yngre læger, specielt de nyuddannede, at melde sig ind i a-kassen, hvis de planlægger​ at gå på barsel.

Det gør vi, fordi din ret til fuld løn under barsel fra arbejdsgiveren er afhængig af, om du har ret til dagpenge eller ej.

Ret til dagpenge
Du har ret til dagpenge, hvis du opfylder det såkaldte beskæftigelseskrav. Som lønmodtager opfylder du beskæftigelseskravet, hvis du

  • har været i beskæftigelse indtil dagpengenes start 4 uger før termin eller den første dag med dagpenge og
  • har været i beskæftigelse i mindst 160 timer inden for de seneste 4 afsluttede kalendermåneder forud for fraværsperioden og i mindst 3 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned

Herudover opfylder du beskæftigelseskravet, hvis

  • du er medlem af en arbejdsløshedskasse eller
  • er nyuddannet inden for den seneste måned

Når du har ret til dagpenge, har du også ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, når du går på barsel.

Yngre læger, der får en ansættelse, er omfattet af den barselsaftale, der gælder for alle ansatte i regionerne. Aftalen giver bl.a. ret til løn fra hospitalet i en stor del af barselsorloven. Er du ledig i den periode, hvor hospitalet udbetaler løn, skal du selv søge om dagpengene fra Udbetaling Danmark, og hospitalet  betaler så differencen mellem dagpenge og den fulde løn.

Uden ret til dagpenge
Har du ikke ret til dagpenge, er du stadig omfattet af barselsaftalen, der sikrer dig løn i en del af barselsperioden. Men da arbejdsgiveren ikke modtager dagpengerefusion for dig fra Udbetaling Danmark, fordi du ikke opfylder betingelserne for at få dagpenge, kan arbejdsgiveren reducere din løn med dagpengebeløbet. På den måde berører det ikke arbejdsgiveren, at du ikke har ret til dagpenge.

Når lønnen stopper fra hospitalet, har du ingen indtægt i resten af barselsperioden.

Hvis du får problemer med enten din løn eller barselsdagpenge, når du er på barsel, så kontakt Yngre Lægers medlemsservice på 35 44 85 00 eller yl@dadl.dk

Ind- og udmeldelse a-kassen

Som nyuddannet skal du melde dig ind i a-kassen senest 14 dage efter sidste eksamensdato for at få ret til dagpenge som nyuddannet. Kontakt a-kassen for nærmere information. Overholder du ikke fristen på 14 dage, har du tidligst ret til dagpenge efter et års medlemskab samt et års arbejde på fuld tid.

Har du meldt dig ind i a-kassen som studerende senest et år, før du er færdiguddannet, skal du skifte status til nyuddannet. Også her skal du overholde 14 dages-fristen, dvs. du skal skifte status senest 14 dage efter sidste eksamensdato.

Er du nyuddannet og på vej til udlandet, så kan det være en god ide at melde dig ind i a-kassen inden udrejsen. Så har du sikret din ret til dagpenge.

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel.

Det er vigtigt, at du betaler dit kontingent til a-kassen. Du bliver nemlig slettet som medlem efter at have fået én rykker og mister dermed din ret til dagpenge.

Ledig

For at få dagpenge når du bliver ledig, skal du melde dig ledig på jobnet.dk på din første dag som ledig.

Som medlem af en a-kasse har du ret til dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs og opfylder betingelserne for udbetaling af dagpenge. Hvis du selv siger op eller har en vis andel i opsigelsen, får du 3 ugers karantæne, dvs. der vil gå 3 uger, før du kan få dagpenge.

Nyuddannet og dagpenge

Et du blevet medlem som nyuddannet, får du udbetalt dine dagpenge med den såkaldte dimittendsats.

Du kan tidligst få dagpenge en måned efter, at du har afsluttet din uddannelse, medmindre du har været medlem som student i minimum et år. Så kan du få dagpenge fra første ledige dag. Har du ikke været studentermedlem, men bliver medlem som almindelig nyuddannet, kan du altså ikke få penge fra a-kassen, hvis du bliver ledig i løbet af den første måned, fx inden du starter din kliniske basisuddannelse. Men du kan evt. få kontanthjælp fra kommunen i den måned.

Syg og ledig

Som medlem af en a-kasse og med ret til dagpenge har du også ret til sygedagpenge fra Udbetaling Danmark. Du skal straks melde dig syg på jobnet.

Er du ikke medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få kontanthjælp under sygeperioder, hvis du i øvrigt har ret til kontanthjælp.

Særlige vejledninger for yngre læger 

Du vil som regel være omfattet af overenskomstens bestemmelser om løn under sygdom i en ledighedsperiode.  

Overenskomstens parter har udarbejdet to vejledninger om sygdom og barsel for ikke-ansatte læger, en for nyuddannede og en for læger, der fratræder en stilling:

Er du nyuddannet og ledig
Som nyuddannet kan du få løn fra din region, selv om du endnu ikke er tiltrådt din KBU. Se mere i vejledning for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel.

Fratræder du en ansættelse og bliver syg
Her er du omfattet af vejledningen for læger, der fratræder en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge eller klinisk assistent.

Hvis din stilling er ophørt, kan du få løn under sygdom, hvis du opfylder to betingelser:

  • Der må højst gå 9 måneder fra din ansættelse er slut og til du bliver syg, og
  • du skal have været ansat et eller flere steder de sidste 6 måneder før seneste ansættelses ophør, og der må højst have været 1 måneds afbrydelse mellem ansættelserne.

Det er den region, hvor du har været ansat længst i de sidste 12 måneder, der skal betale sygelønnen. Du kan højst få sygeløn indtil udgangen af den 5. måned efter måneden, hvor du blev syg.

Hvis sygdommen indtræder, mens du stadig er ansat eller inden for 1 måned efter ansættelsens ophør, vil sygelønnen svare til lønnen i din sidste ansættelse inkl. evt. decentrale tillæg og holddriftstillæg. Hvis der går mere end 1 måned, er sygelønnen ekskl. ulempetillæg.

Du skal selv sørge for at få sygedagpenge fra Udbetaling Danmark, og regionen skal så betale forskellen mellem løn og dagpenge - og herunder pension og feriepenge af hele lønnen inkl. dagpengene.

Ved længerevarende sygdom (mere end seks måneder) er der også mulighed for midlertidig eller varig syge/invalidepension fra Lægernes Pensionskasse. Kontakt Lægeforeningens socialrådgiverkontor.

Ferie

Hvis du holder ferie og ikke selv har opsparet feriepenge, vil du i visse situationer kunne få feriedagpenge fra a-kassen. Kontakt a-kassen og hør nærmere.

Feriedagpenge fra arbejdsløshedskassen til yngre læger, der har været på barsel

Som yngre læge på barselsorlov optjener man feriegodtgørelse for den periode, hvor man får fuld løn. I den efterfølgende periode på barselsdagpenge optjener man endvidere feriegodtgørelse af eget pensionsbidraget, selvom der her er tale om et meget lille beløb.

Det har affødt spørgsmål om retten til feriedagpenge fra a-kassen, idet man normalt ikke kan få feriedagpenge fra a-kassen, hvis man har feriegodtgørelse fra en lønnet beskæftigelse.

Men ifølge dagpengereglerne har man i den situation alligevel ret til feriedagpenge fra a-kassen. Når man holder barsel med barselsdagpenge fra kommunen, optjener man ret til feriedagpenge fra a-kassen, og det er i den forbindelse uden betydning, at man formelt set i nogle af feriedagene både får feriedagpenge og feriegodtgørelse. Man kan først få udbetalt feriedagpengene fra a-kassen, når man har afholdt feriedagene fra den lønnede beskæftigelse - dvs. forskellen mellem 25 feriedage og de optjente feriedage fra a-kassen.

Det er selvfølgelig en betingelse for feriedagpenge fra a-kassen, at man har ret til dagpenge som medlem af a-kassen.

Eksempel:
En yngre læge har været på barsel i 1 år og har i den forbindelse optjent 25 feriedage, hvoraf nogle af dagene er optjent i den ikke-lønnede del af barselsorloven (men med barselsdagpenge fra kommunen samt pensionsbidrag fra arbejdsgiveren). Den yngre læge har samtidig optjent ret til 10 dage med feriedagpenge fra a-kassen for perioden på barselsdagpenge.

Hun skal først afholde de (25 minus 10) 15 feriedage med feriegodtgørelse. For de resterende 10 feriedage kan hun herefter få både feriedagpenge fra a-kassen samt få udbetalt den resterende feriegodtgørelse.

Overarbejde

Hvis du bliver ledig, skal du "afspadsere" eventuelt overarbejde i de seneste 3 måneder, før du kan modtage dagpenge. Alle former for lønarbejde og bierhverv som selvstændig skal medregnes.

Barsel

En arbejdsløs mor har krav på barselsorlov (= ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet) fra fire uger før forventet fødsel og op til 46 uger efter fødslen.

En arbejdsløs far har krav på fædreorlov (= ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet) i to uger inden for de første 14 uger efter fødslen og op til 12 uger efter udløbet af 14. uge efter fødslen, såfremt moderen ikke holder barselsorlov i denne periode.

Er man medlem af en a-kasse og dagpengeberettiget, ydes barselsdagpenge fra borger.dk. Samme ret har man, hvis man opfylder beskæftigelseskravet, dvs. har været i arbejdet de sidste 13 uger i mindst 120 timer før fraværet.

Hvis du skal barsle som nyuddannet og ikke går direkte på barsel efter afsluttet eksamen, skal du kontakte a-kassen eller borger.dk for nærmere information.

NB! Se mere i boksen ovenfor.

Løn under barsel efter ansættelse / KBU

Du er omfattet af overenskomstens bestemmelser om løn under barsel mv. Se vejledningerne for

læger, der fratræder en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge eller klinisk assistent 
eller
vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel.

Kontingentnedsættelse 

Er du ledig mindst seks uger, kan du søge om nedsættelse af dit kontingent.