Lægeetisk Nævn

Lægeforeningen varetager den samlede lægestands interesser og står i nogen forstand også inde for den faglige og etiske standard hos sine medlemmer. Derfor har Lægeforeningen disciplinære beføjelser over for de medlemmer, som ikke lever op til de etiske og kollegiale standarder. Normerne for lægers fagligt-etiske standard og normerne for de indbyrdes relationer mellem læger reguleres gennem Lægeforeningens Etiske Principper. Disse normer er fastslået igennem foreningens demokratiske beslutninger.

Lægeetisk Nævns opgaver

Lægeforeningens Lægeetiske Nævn har til opgave at kontrollere, at reglerne bliver overholdt, og Nævnet anmelder sagen, hvis en læge overtræder dem. Hvis et medlem tilsidesætter Lægeetisk Nævns henstillinger, indberetter Nævnet sagen til Lægeforeningens bestyrelse. Bestyrelsen tager stilling til, om sagen skal forelægges Voldgiftsretten med det formål enten at give lægen en bod eller at ekskludere vedkommende fra foreningen.

Lægeetisk Nævn har til opgave at yde rådgivning og vejledning i sager, der drejer sig om overtrædelse af de lægeetiske og kollegiale regler. Lægeetisk Nævn optager sager til behandling, når et medlem henvender sig med påstand om, at et medlem har overtrådt de etiske eller kollegiale regler. Lægeetisk Nævn kan også vælge at rejse en sag af egen drift.  Nævnet påtaler overtrædelse af de etiske og kollegiale regler.

Inden 4 uger efter Lægeetisk Nævns afgørelse kan parterne i sagen indbringe sagen for Lægeforeningens Voldgiftsret. Lægeforeningen har lavet en vejledning vedrørende anke af afgørelser truffet af Lægeetisk Nævn til Lægeforeningens Voldgiftret.

Overtrædelser, som Lægeetisk Nævn finder særligt alvorlige, skal Nævnet indberette til Lægeforeningens bestyrelse med henblik på dennes stillingtagen til, om Lægeforeningen skal anlægge sag imod vedkommende læge ved Voldgiftsretten med påstand om bod eller eksklusion. Kun Voldgiftsretten kan træffe afgørelse om bod og eksklusion af medlemmer. Læs mere om Voldgiftsretten.