Lægeetisk Nævn

Lægeforeningen varetager den samlede lægestands interesser og arbejder for, at læger har patienters og samfundets tillid. Lægeforeningen vejleder sine medlemmer for derigennem at sikre en høj faglig og etisk standard.  Lægeforeningens højeste myndighed, der er repræsentantskabet, har derfor vedtaget et sæt etiske retnings-linjer, der angiver normerne for lægers fagligt-etiske standard og normerne for de indbyrdes relationer mellem læger. Disse normer blev vedtaget som Lægeforeningens Etiske Principper i april 2018. De etiske regler muliggør, at Lægeforeningen kan udøve visse disciplinære beføjelser overfor medlemmer, der ikke lever op til de vedtagne standarder. 

Lægeforeningens Lægeetiske Nævn har til opgave at arbejde for, at medlemmerne af Lægeforeningen har kendskab til og overholder de etiske principper. Dette sker først og fremmest gennem afgørelse af konkrete sager, som indbringes for nævnet, og nævnets principielle udtalelser.

Nævnet består af seks medlemmer, som udpeges direkte af Lægeforeningens repræsentantskab. Nævnet arbejder uafhængigt af Lægeforeningens bestyrelse, som varetager den politiske ledelse af Lægeforeningen. Lægeforeningens bestyrelse har ikke indflydelse på de udtalelser og afgørelser, som udgår fra Lægeetisk Nævn, og nævnet har sit eget sekretariat. Du kan se de aktuelle medlemmer, og hvem de repræsenterer her.

Lægeetisk Nævns opgaver

Lægeforeningens Lægeetiske Nævn har til opgave at arbejde for, at medlemmerne af Lægeforeningen overholder de etiske principper. Dette sker først og fremmest gennem afgørelse af konkrete sager, som indbringes for nævnet, og nævnets principielle udtalelser.

Behandling af konkrete sager

Lægeetisk Nævn kan optage sager til behandling, når et medlem henvender sig med påstand om, at et andet medlem har handlet i strid med de etiske principper. Et kollegialt ansvar er en integreret del af de etiske principper for lægers virke. Heraf følger, at læger har en forpligtelse til at fremme den gode lægekultur, herunder respektfuld interkollegial kommunikation. Du bør derfor altid forud for indbringelse af en klagesag for nævnet forsøge at afhjælpe problemet ved at gå i dialog med din kollega.

Sagens gang

Hvis du efter dialogen med din kollega stadig ønsker at indsende en klage til Lægeetisk Nævn, er der nogle procedurer, der skal overholdes. Disse procedurer findes først og fremmest i nævnets forretningsorden  

Sådan gør du , hvis du ønsker at klage til Lægeetisk Nævn

Lægeetisk Nævn kan også vælge at rejse en sag af egen drift overfor et eller flere medlemmer af Lægeforeningen med henblik på at vurdere, om medlemmet/medlemmerne har handlet i strid med de etiske principper. Lægeforeningens bestyrelse kan desuden anmode Lægeetisk Nævn om at tage en sag op af egen drift.

Afgørelser fra Lægeetisk Nævn

Nævnet kan udtrykke kritik eller påtale af lægens/lægernes adfærd. 

Overtrædelser, som Lægeetisk Nævn finder særligt alvorlige, skal Nævnet indberette til Lægeforeningens bestyrelse med henblik på dennes stillingtagen til, om Lægeforeningen skal anlægge sag imod vedkommende læge ved Lægeforeningens Voldgiftsret med påstand om bod eller eksklusion. Kun Voldgiftsretten kan træffe afgørelse om bod og eksklusion af medlemmer. Læs mere om Voldgiftsretten.

Hvis en part i sagen er uenig i afgørelsen fra Lægeetisk Nævn, er der mulighed for at anke afgørelsen. Inden for en frist på 4 uger fra mod-tagelsen af nævnets afgørelse kan sagen af parterne indbringes for Voldgiftsretten, der tager stilling til, om der er sket en overtrædelse af de etiske principper. Lægeforeningen har lavet en vejledning vedrørende anke af afgørelser truffet af Lægeetisk Nævn til Lægeforeningens Vold-giftsret. Se vejledning her.

Principielle udtalelser

Lægeetisk Nævn har en rådgivende og vejledende rolle ved udbredelse af kendskabet til, hvordan læger kan handle inden for rammerne af de etiske principper. Denne rolle udfylder nævnet først og fremmest gennem offentliggørelse af principielle udtalelser. Formålet med en principiel udtalelse er at angive idealer, som lægen skal stræbe efter, og på samme tid at beskrive grundlæggende standarder, som lægen altid skal leve op til. Principielle udtalelser fra Lægeetisk Nævn har således som formål at udrede, hvad de etiske principper kræver af Lægefore-ningens medlemmer i bestemte typer af situationer. En principiel udtalelse vil ikke indeholde kritik af konkrete medlemmer af Lægeforeningen. Nævnets principielle udtalelser kan ikke indbringes for Voldgiftsretten. 

Du kan læse de principielle udtalelser, som Lægeetisk Nævn har offentliggjort i den grå boks til højre.