Funktionstid

Der er lavet en række regler for, hvor lang tid yngre læger i tidsbegrænsede stillinger må være ansat på den samme afdeling. Reglerne er lavet for at sikre et vist flow gennem uddannelsesafdelingerne. 
Reglerne gælder ikke for læger, der er omfattet af seksårsfristen.

To regelsæt

Der eksisterer to regelsæt afhængig af, hvilken bekendtgørelse du uddannes efter:

  •  læger der uddannes efter 2003/2007-bekendtgørelsen, dvs. bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 og nr. 1257 af 25.oktober 2007 og 
     
  •  læger uddannet efter 1996-bekendtgørelsen, dvs. bekendtgørelse nr. 654 af 3. juli 1996

Læger, der følger 2003/2007-bekendtgørelsen

Danske Regioner og Yngre Læger har indgået aftale om funktionstidsbestemmelser på afdelinger, der indgår i hoveduddannelsesforløb.

Hvis du ikke er omfattet af seksårsfristen, gælder følgende for dig:

Du må højst have været to år på samme afdeling, inden du starter dit hoveduddannelsesforløb samme sted. Turnus på den pågældende afdeling medregnes ikke i de to år. Fravær pga. graviditet, barsel, adoption, længerevarende sygdom, værnepligt eller ren forskningsansættelse medregnes heller ikke i funktionstiden. Deltidsansættelse medfører forholdsvis forlængelse af perioden.

Du har mulighed for at få dispensation fra funktionstidsbestemmelsen, men erfaringen er, at der sjældent gives dispensation udover ovenstående. 

Det er aftalens parter, Danske Regioner og Yngre Læger, der bevilger dispensationen. Rent praktisk foregår det ved, at din afdelingsledelse retter henvendelse til Danske Regioner, og parterne træffer herefter en afgørelse.

Har du spørgsmål vedrørende bestemmelsen, så kontakt Yngre Læger.

Selve ansøgningen om dispensation sendes til:

Danske Regioner
Dampfærgevej 
2100 København Ø
regioner@regioner.dk

Læger, der følger 1996-bekendtgørelsen

Hovedreglen er, at man højst kan være ansat på samme afdeling 3 år som reservelæge og/eller 5 år som 1. reservelæge. Herudover kan så komme en evt. ansættelse som klinisk assistent.

Normalt kan man kun overskride den maksimale funktionstid, hvis stillingen ikke efter behørigt opslag kan besættes på normal måde og i så fald kun for 1 år. Dog kan stillinger med ansættelse på andre vilkår aftales mellem overenskomstens parter.

Dispensation skal søges på samme måde som nævnt ovenfor.

Reglerne om funktionstid er beskrevet i Yngre Lægers overenskomst § 4 stk. 5.