Funktionstid

I sygehusoverenskomsten er der en række regler for, hvor lang tid yngre læger i tidsbegrænsede stillinger må være ansat på den samme afdeling i en region. Reglerne er lavet for at sikre et vist flow gennem uddannelsesafdelingerne. Seksårsfristen er nu ophævet, og derfor har Danske Regioner og Yngre Læger aftalt en dispensation for de læger, der var omfattet af seksårsfristen.

Funktionstidsreglerne er opdelt i to regelsæt afhængig af, om lægerne tidligere var omfattet af seksårsfristen eller ikke, se sygehusoverenskomstens § 4 stk. 4. 

Reglerne omfatter således udelukkende yngre læger ansat i regionerne.

Ikke omfattet af seksårsfristen

Var du ikke omfattet af seksårsfristen (dvs. du er kandidat fra den 1. maj 2019 eller senere, eller du har gennemført turnusuddannelsen eller du har opnået ret til selvstændigt virke før den 1. august 2008):

  • Du må højst have været to år på samme afdeling, inden du starter dit hoveduddannelsesforløb samme sted. Turnus på den pågældende afdeling medregnes ikke i de to år. Fravær pga. graviditet, barsel, adoption, længerevarende sygdom, værnepligt eller ren forskningsansættelse medregnes heller ikke i funktionstiden. Deltidsansættelse medfører forholdsvis forlængelse af perioden.
  • Du har mulighed for at få dispensation fra funktionstidsbestemmelsen, men erfaringen er, at der sjældent gives dispensation udover ovenstående. 

Det er aftalens parter, Danske Regioner og Yngre Læger, der bevilger dispensationen. Rent praktisk foregår det ved, at din afdelingsledelse retter henvendelse til Danske Regioner, og parterne træffer herefter en afgørelse.

Har du spørgsmål vedrørende bestemmelsen, så kontakt Yngre Læger.

Selve ansøgningen om dispensation sendes til:

Danske Regioner
Dampfærgevej 
2100 København Ø
regioner@regioner.dk

Tidligere omfattet af seksårsfristen

De læger, der tidligere var omfattet af seksårsfristen, var ikke omfattet af reglerne om maksimal funktionstid. Nu er seksårsfristen ophævet.

For at undgå at yngre læger kommer i klemme har Danske Regioner og Yngre Læger aftalt, at der gives dispensation (PDF)  for reglerne om maksimal funktionstid. Dispensationen gælder foreløbig frem til 31. marts 2021. Det er samtidig aftalt, at ordningen evalueres i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2021.

Eksempel
Dispensationen betyder, at hvis du har været ansat 2 ½ år efter din KBU på en afdeling, hvor du ønsker at søge hoveduddannelse, har du automatisk dispensation for de to års maksimale funktionstid og kan søge og få hoveduddannelse på afdelingen.

Ansat i en ikke-klassificeret stilling

Hovedreglen er, at man højst kan være ansat på samme afdeling tre år som reservelæge og eller fem år som 1. reservelæge. Herudover kan så komme en evt. ansættelse som klinisk assistent.

Normalt kan man kun overskride den maksimale funktionstid, hvis stillingen ikke efter behørigt opslag kan besættes på normal måde og i så fald kun for et år. Dog kan stillinger med ansættelse på andre vilkår aftales mellem overenskomstens parter. 

Man kan søge om dispensation.