Funktionstid

For at sikre et flow i videreuddannelsessystemet for yngre læger er der i sygehusoverenskomsten fastsat nogle regler for, hvor lang tid man efter sin KBU stilling kan være ansat ved samme hospitalsafdeling, hvor afdelingen indgår som en del af ansættelsen i hoveduddannelsen. Du har mulighed for at søge om dispensation.

Tidligere var læger omfattet af den såkaldte seksårsfrist ikke omfattet af reglerne om maksimal funktionstid. Da seksårsfristen blev ophævet, aftalte Yngre Læger og Danske Regioner at dispensere fra reglerne om maksimal funktionstid for disse læger frem til 31. marts 2021, hvor der skulle forhandles ny overenskomst.

Ved OK 21 er det aftalt, at alle yngre læger fremover er omfattet af reglerne om maksimal funktionstid. For læger, der var omfattet af seksårsfristen, medregnes kun ansættelser påbegyndt efter 31. marts 2021. Læger, der er kandidater efter maj 2019, var ikke omfattet af seksårsfristen. Det samme gjaldt læger, der har gennemført turnusuddanelsen, samt læger, der har opnået ret til selvstændigt virke før 1. august 2008. 

Reglerne om funktionstid omfatter alene ansættelser i regionerne. Er du ansat i staten, er du således ikke omfattet.

Hvad betyder reglerne om maksimal funktionstid?

Bestemmelsen indebærer, at yngre læger efter afsluttet KBU maksimalt må være ansat to år på samme afdeling, hvor afdelingen indgår som en del af ansættelsen i hoveduddannelsesforløbet.

Perioder med fravær pga. graviditet, barsel, adoption, længerevarende sygdom eller værnepligt eller ren forskningsansættelse medregnes ikke. Ansættelse på deltid medfører forholdsvis forlængelse af toårsperioden.

Hvis der er tvivl om opgørelsen af funktionstiden, herunder i forbindelse med afdelinger der sammenlægges og fusioneres, så forelægges det for Yngre Læger og Danske Regioner efter indstilling fra den konkrete ansættelsesmyndighed.

Sådan får du dispensation

Det er aftalens parter Danske Regioner og Yngre Læger, der bevilger dispensation. Rent praktisk foregår det ved, at din afdelingsledelse retter henvendelse til Danske Regioner, og parterne træffer herefter en afgørelse.

OK 21 overenskomsten er endnu ikke færdigredigeret, men den nye formulering af overenskomstens § 4 stk. 4 a) kan ses i forhandlingsprotokollen med Danske Regioner.

Har du spørgsmål vedrørende bestemmelsen, så kontakt Yngre Læger.

Ansat i en ikke-klassificeret stilling

Hovedreglen er, at man højst kan være ansat på samme afdeling tre år som reservelæge og/eller fem år som 1. reservelæge. Herudover kan så komme en eventuel ansættelse som klinisk assistent.

Normalt kan man kun overskride den maksimale funktionstid, hvis stillingen efter behørigt opslag ikke kan besættes på normal måde og i så fald kun for et år. Dog kan stillinger med ansættelse på andre vilkår aftales mellem overenskomstens parter. 

Man kan søge om dispensation.