Aftale om dosispakket medicin

14. marts 2023 indgik parterne en ny aftale, der afløser de midlertidige aftaler, der udløb med februar måned. Læs om aftalen og find gode links til support.

Foto: Hanne Loop

I 2021 indgik PLO og RLTN en midlertidig aftale om dosispakket medicin til personer tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje, plejehjem og botilbud. Den blev forlænget flere gange - senest til og med februar 2023.

14. marts 2023 indgik parterne en ny aftale, som skal bidrage til yderligere udbredelse af dosispakket medicin, hvorved almen praksis kan medvirke til at frigøre medarbejderressourcer i kommunerne. Den trådte i kraft 14. marts, men er gældende med virkning fra 1. marts 2023.

Aftalen retter sig særligt mod personer, som modtager hjælp fra hjemmeplejen m.v., men som noget nyt også andre patienter således, at disses behov for kommunal hjemmepleje kan udskydes.

Honoreringsmæssigt hviler aftalen på de tidligere aftaler, idet opstart af dosispakket medicin honoreres med 450 kr. (oktober 2021-prisniveau) ved brug af ydelseskode 4500. I ydelsen er indeholdt efterfølgende ændringer i den dosispakkede medicin. Ydelsen kan både afregnes alene og sammen med øvrige ydelser i overenskomst om almen praksis.

Den nye aftale løber frem til udgangen af 2024, hvor den nuværende overenskomstaftale også udløber.

Hvad går aftalen ud på?

Fremgangsmåden er aftalt til at være:

  • Det kommunale sundhedspersonale finder egnede borgere, som er stabilt medicinerede og uden forventning om nært forestående ændringer i medicinen, og kontakter den praktiserende læge.
  • Den praktiserende læge kan finde egnede borgere, for hvem dosisdispensering bl.a. kan udskyde behovet for hjælp fra den kommunale hjemmepleje.
  • Den praktiserende læge tager fagligt stilling til ordination af dosispakning, herunder hvilke lægemidler der omfattes, og iværksætter dette via FMK.

Lægen kan på ethvert tidspunkt stoppe eller pausere dosispakningen.

Bliver dosispakning seponeret af andre end patientens praktiserende læge, og kommunens personale igen retter henvendelse for dosispakning, kan ydelsen anvendes igen.

Gode links - til bl.a. support hos lægesystemerne

Vejledninger målrettet de forskellige lægesystemer, MedCom

Vejledning, spørgsmål/svar og video hos Sundhedsdatastyrelsen

Der er kommet nogle ændringer på FMK, som for det første gør det mere enkelt og ligetil at oprette og forny dosisdispensering. Men der er også lavet nogle ting, der øger patientsikkerheden.

Karin Zimmer, medlem af PLO's bestyrelse - bemærk, videoen er fra FØR den nye aftale

Historik og baggrund

PLO indgik i december 2021 en midlertidig aftale med RLTN om dosispakket medicin til patienter tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje, eller patienter på plejehjem og botilbud.

Den midlertidige aftale blev forlænget i flere omgange - senest frem til og med 28. februar 2023.

14. marts 2023 indgik parterne den nugældende aftale om dosispakket medicin.