Aftaler i Region Hovedstaden

Nogle aftaler er gældende for hele regionen, disse kan du finde nedenfor. Nederst på siden kan du se kommunale aftaler. Der kan desuden være indgået en række aftaler mellem enkeltlæger og region/kommune. Fx i forbindelse med rekrutteringstiltag i områder med manglende lægedækning. Oplysninger om disse kan få ved at rette henvendelse til det regionale sekretariat.

Gældende i hele regionen (takster pr. 1. oktober 2022)

Rammeaftale mellem RLTN og PLO om vaccination mod covid-19, influenza og pneumokokker af 25. august 2022 (tiltrådt i Region H den 30. august 2022)

Se aftalen og ydelseskoder her.


Aftaleskabelon for midlertidig lokalaftale om dosisdispenseret medicin for borgere i en kommune i Region Hovedstaden

Aftalen kan indgås af PLO-K under coronakrisen. Link til skabelon i pdf og word.


Rammeaftale om ekstraordinære udskrivelser i Region Hovedstaden

Se aftalen her.

Rammeaftale om opfølgende hjemmebesøg
Rammeaftale om honorering af praktiserende læger, der udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde med en kommune i Region Hovedstaden

Se også tillægsaftaler om palliation, forebyggelse af indlæggelser og smitteopsporing.

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr.
(pr. 1. okt. 2022)
4250 Hjemmebesøg 941,51
4251 Telefonkonsultation 72,32
4252 Medicinlister 59,93
4253 Kørselsgodtgørelse pr. kørt km 4,99
0101 Konsultation i stedet for hjemmebesøg 153,61
  Lægens tidsforbrug til mødestedet jf. overenskomstens § 95, stk. 2c:  
4201 Indtil 4 km 89,11
4202 Fra 4 indtil 8 km 129,81
4203 Fra 8 indtil 12 km 168,03
4204 Fra 12 indtil 16 km 206,51
4205 Fra 16 indtil 20 km 245,31
4206 Ud over 20 km 269,32
4207 + pr. påbegyndt km ud over 21 km 9,60

Se aftalen her.

Se vejledning her.


Tillægsaftale til rammeaftalen om opfølgende hjemmebesøg - palliative patientforløb

Tillægsaftale vedr. palliation til rammeaftale om honorering af praktiserende læger, der udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde med en kommune i Region Hovedstaden

Tillægsaftalen vedr. opfølgende besøg/konsultationer er en aftale, der træder i kraft, når patienten er terminal, og der er søgt terminaltilskud/-bevilling. Ydelsen kan tages ved alle konsultationer, der vedrører palliation − uden begrænsning. Aftalen er gældende i alle kommuner i Region H.

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr.
(pr. 1. okt. 2022)
4657 Konsultation i stedet for hjemmebesøg 434,55
4250 Opfølgende hjemmebesøg 941,51
4253 Kørselsgodtgørelse pr. kørt km 4,99
  Lægens tidsforbrug til mødestedet jf. overenskomstens § 95, stk. 2c:  
4201 Indtil 4 km 89,11
4202 Fra 4 indtil 8 km 129,81
4203 Fra 8 indtil 12 km 168,03
4204 Fra 12 indtil 16 km 206,51
4205 Fra 16 indtil 20 km 245,31
4206 Ud over 20 km 269,32
4207 + pr. påbegyndt km ud over 21 km 9,60

Se tillægsaftalen her.

Se vejledning her.


Tillægsaftale til rammeaftalen om opfølgende hjemmebesøg – forebyggelse af indlæggelser

Tillægsaftale om forebyggende hjemmebesøg til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser og lægefaglig kommunikation

Tillægsaftalen er en aftale, der kan anvendes til sygebesøg med henblik på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelse.

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr.
(pr. 1. okt. 2022)
4292 Sygebesøg med henblik på forebyggelse af indlæggelse 941,51
4292 Konsultation i stedet for et hjemmebesøg 941,51
4293 Tværsektoriel lægelig kommunikation i patientforløb 76,54
4253 Kørselsgodtgørelse pr. kørt kilometer 4,99
  Lægens tidsforbrug til mødestedet jf. overenskomstens § 95, stk. 2c:  
4201 Indtil 4 km 89,11
4202 Fra 4 indtil 8 km 129,81
4203 Fra 8 indtil 12 km 168,03
4204 Fra 12 indtil 16 km 206,51
4205 Fra 16 indtil 20 km 245,31
4206 Ud over 20 km 269,32
4207 + pr. påbegyndt km ud over 21 km 9,60

Se tillægsaftalen her.

Se vejledning her.

Demensaftalen

Aftale om udmøntning af "Forløbsprogram for demens" for så vidt angår almen praksis

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. okt. 2022)
4280 Indkaldelse demensundersøgelse 153,08
4282 Kontrol demens (årlig) 641,39
4283 Mail kommune 48,10
9001 Kørselsgodtgørelse pr. km 4,26
  Lægens tidsforbrug til mødestedet jf. overenskomstens § 95, stk. 2c:  
4201 Indtil 4 km 89,11
4202 Fra 4 indtil 8 km 129,81
4203 Fra 8 indtil 12 km 168,03
4204 Fra 12 indtil 16 km 206,51
4205 Fra 16 indtil 20 km 245,31
4206 Ud over 20 km 269,32
4207 + pr. påbegyndt km ud over 21 km 9,60

Se aftalen her.


Tiltrædelse af rammeaftale om HbA1c i Region H

Ydelse 7403 jf. rammeaftale om iværksættelse af laboratorieundersøgelser m.m. efter beslutning i regionerne. 

Se aftalen her.

Tillægsaftale vedr. ydelse 7403 - HbA1c-måling i almen praksis - for Region H kan ses her.

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. okt. 2022)
7403 HbA1c-undersøgelse 124,26

 


Hepatitis B-vaccine til mænd

Aftale om hepatitis B-vaccine til mænd, der har sex med mænd

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. okt. 2022)
4105 Hepatitis B-vaccine til mænd 172,68

Se aftalen her.


Honorering for livmoderhalskræftscreening

Aftale om honorering for livmoderhalskræftscreening

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. okt. 2022)
4301 Udtagning til prøve af livmodermund og hals til cytologisk undersøgelse og systematisk screening 191,09

Se aftalen her.


Rammeaftale om allergiudredning ifm. priktest, ydelse 7402 (aftale)
NB! Gælder kun læger i det tidligere Frederiksborg Amt, dvs. Planområde Nord

Se aftalen her.


Aftale om Almen Praksis' tilmelding af nydiagnosticerede type 2-diabetes mellitus patienter til Dansk Center for strategisk forskning i type 2-diabetes i Region Hovedstaden (DD2)

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. okt. 2022)
4612 Model 1 669,89
4614 Model 2 167,46
4615 Model 3 424,86
4613 Model 4 334,93

Aftalen kan ses her. Aftalen er forlænget til den 31-12-2028, se tillægsaftale her

Projektaftale om brobygningsordning om praktiserende lægers deltagelse i arbejdet hos 1813

Projektaftale om telefonvisitation hos Akuttelefonen 1813

Aftalen kan ses her. Aftalen er forlænget til den 31-03-2023. 


Aftale vedr. deltagelse og honorering i projekt "Sammedagsscreening" målrettet patienter med type 2-diabetes

Aftalen omfatter praktiserende læger, der har tilmeldt sig projektet, og som har praksis i én af de kommuner, som deltager i projektet. Aftalen løber til 31-03-2023.

Aftalen kan ses her. Ydelseskoder og takster:

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. okt. 2022)
4564 Opsporing af patient (10 min. pr. patientopslag) 166,96
4565 Tlf.-samtale med patienter om tilbud samt indhentning af mundtligt samtykke 137,67
4566 Hjemmebesøg, Region Hovedstaden 1.103,08
4567 Dataregistrering og opgørelser i forbindelse med evaluering 166,96
4568 Rekruttering af patienter ift. fokusgruppeinterview pr. patient 137,67
4569 Henvisning til tilbud på hospital, Region Hovedstaden 408,26

Øvrige aftaler

Henvisning til vaccination mod Mpox (abekopper)
I Region Hovedstaden er der aftalt følgende: 
Vaccination mod Mpox (abekopper) i Region Hovedstaden

Kommunale akutfunktioner
Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner
Lægefaglig vurdering af patienter på kommunal akutfunktion/akutteams er nu omfattet af OK22: Ydelse 0124

Brug af korrespondancemeddelelsen
Aftale om brug af korrespondancemeddelelsen

Botilbud
Rammeaftale om fasttilknyttede læger på kommunale botilbud i Region Hovedstaden
Konsulentkontrakt til faste læger på botilbud 2022 (Word)

Licensklinikker
Rammeaftale om licensklinikker i Region Hovedstaden

Konsulentaftaler mv. 
Projektaftale om brobygningsordning om praktiserende lægers deltagelse i arbejdet hos Akuttelefonen1813
og 
tillægsaftale om opsigelse med en måneds varsel af begge parter
og
tillægsaftale om forlængelse af projektaftalen til og med den 31. marts 2023

Honoreringsaftale for praktiserende læger, der fungerer som selvstændige konsulenter for Region Hovedstaden

Aftale om almenmedicinske uddannelseskoordinatorer (AMU) i speciallægeuddannelsen i Region Hovedstaden

Honorering for deltagelse i mødevirksomhed

Lokalaftale om fravigelse af administrationsgrundlaget for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæger i almen praksis

Aftale vedr. KAP-H (pdf)

Aktivitetsaftale om honorering af praktiserende læger ifm arbejdet vedr. utilsigtede hændelser

Sundhedsberedskabet
Aftale vedr. almen praksis' medvirken i sundhedsberedskabet

Udvidet behandlingsansvar 72 timer
Aftale om udvidet behandlingsansvar 72 timer

Samarbejdsaftaler på psykiatriområdet (forside)
Voksne - hent samarbejdsaftalen som pdf her
Børn og unge - hent samarbejdsaftalen som pdf her

Gensidig efteruddannelse
Aftale om gensidig efteruddannelse
Vejledning til Virk.dk inkl. EAN-nr. til brug for aftalen om gensidig efteruddannelse

Kommunale aftaler i Region Hovedstaden

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Albertslund Kommune.

På nuværende tidspunkt er følgende lokale aftale gældende i Allerød Kommune:

I Ballerup gælder der i øjeblikket følgende lokale aftale:

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. okt. 2022)
4284 Afregning af sygebesøg og møder 817,46

Følgende aftale er gældende i Bornholms Regionskommune:

Grundet de særlige geografiske forhold bibeholdes ydelse 2601 vedr. centrifugering af blodprøver for praksis på Christiansø, idet blodprøver kun meget vanskeligt kan afhentes på øen.

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. okt. 2022)
2601 Blodprøvetagning fra åre, præparation og centrifugering pr. forsendelse 104,92
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. okt. 2022)
4408 Konference (telefon eller video) x 4 251,21 x 4
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. okt. 2022)
4383 Sygebesøg inkl. første 10 min. af besøget 476,21
4384 Tidsforbrug pr. påbegyndt 10 min. til transport i forbindelse med sygebesøg, besøgstid ud over 10 min. samt evt. kommunikation med pårørende mv. 158,75

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Brøndby Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Dragør Kommune.

På nuværende tidspunkt er følgende lokale aftale gældende i Fredensborg Kommune:

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Frederiksberg Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Furesø Kommune.

I Gentofte Kommune gælder følgende lokale aftaler:

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. okt. 2022)
4284 Afregning af sygebesøg og møder 817,46
4286

Årlig helbredsundersøgelse
NB! Kun børn og unge under 18 år jf. tillægsaftale pr. 1. januar 2022

1.738,30

I Gladsaxe Kommune gælder følgende lokale aftaler:

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. okt. 2022)
4284 Afregning af sygebesøg og møder 817,46
4286

Årlig helbredsundersøgelse
NB! Kun børn og unge under 18 år jf. tillægsaftale pr. 1. januar 2022

1.738,30

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Glostrup Kommune.

I Gribskov Kommune gælder følgende lokale aftaler:

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. okt. 2022)
4187 Sygebesøg ved egen læge 418,30
4188 Sygebesøg ved anden lokal læge 1.094,63

Ydelserne kan benyttes oven i de sædvanlige besøgshonorarer, jf. aftalens § 6, stk. 2.

I Halsnæs Kommune gælder følgende lokale aftaler:

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. okt. 2022)
4284 Sygebesøg / møder 817,46

I Helsingør Kommune gælder følgende lokale aftaler:

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Herlev Kommune.

I Hillerød Kommune gælder følgende lokale aftaler:

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Hvidovre Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Høje-Taastrup Kommune.

I Hørsholm Kommune gælder følgende lokale aftaler:

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Ishøj Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Rødovre Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Tårnby Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Vallensbæk Kommune.