Ferie som regionsansat yngre læge

Som yngre læge ansat i en region har du ret til seks ugers ferie om året. Der sondres mellem fem uger med feriegodtgørelse og den 6. ferieuge, reguleret af to forskellige aftaler:

  • Fem uger – se den regionale ferieaftale 
    Feriegodtgørelsen udgør i alt 12,95 % af din løn i optjeningsåret.
    Du får udbetalt 12,5 % i feriegodtgørelse via borger.dk og den særlige feriegodtgørelse på 0,45 % via din løn. 
  • Den 6. ferieuge – se den regionale aftale 
    Feriegodtgørelsen for din 6. ferieuge får du udbetalt over din løn.

Nedenfor kan du læse om de fem ugers ferie med feriegodtgørelse samt den 6. ferieuge og den særlige feriegodtgørelse.

FEM UGERS FERIE MED FERIEGODTGØRELSE - INDHOLD:

-    Optjening og afholdelse af fem ugers ferie
-    Definition af ferieuge
-    Tilrettelæggelse og placering af ferie
-    Ændring af planlagt ferie
-    Løntræk og timeopgørelse
-    Ferie og bijob
-    Ferie på forskud
-    Udbetaling af feriepenge
-    Overførsel af ferie
-    Uhævede feriepenge
-    Indefrosne feriepenge
-    Ferie og barsel
-    Ferie og sygdom
-    Tilgodehavende ferie

DEN 6. FERIEUGE OG DEN SÆRLIGE FERIEGODTGØRELSE - INDHOLD:

-    Den særlige feriegodtgørelse
-    Optjening og afholdelse af den 6. ferieuge
-    Udbetaling af den 6. ferieuge
-    Overførsel af ikke-afholdte 6. ferieugetimer
-    Forhindret i at holde den 6. ferieuge pga. sygdom
-    Den 6. ferieuge og barsel


FEM UGERS FERIE MED FERIEGODTGØRELSE

Optjening og afholdelse af fem ugers ferie
Den regionale ferieaftale fastsætter reglerne for fem ugers årlig betalt ferie. Aftalen omfatter den ferie, der er omfattet af ferieloven, det vil sige i alt 25 årlige feriedage.

Optjening
Ferien optjenes i ferieåret. Et ferieår er 12 måneder og løber fra 1. september til 31. august året efter. 

Du optjener 2,08 dages ferie pr. måneds ansættelse svarende til i alt 25 feriedage pr. ferieår.

Ferien optjenes og afholdes altså samtidigt, det vil sige de fem ugers ferie, du optjener fra 1. september 2020 til 31. august 2021, kan du afholde i perioden fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

Afholdelse
Ferien afholdes i ferieafholdelsesperioden. Perioden er på i alt 16 måneder og løber fra 1. september til 31. december året efter.

Ferie afholdes som udgangspunkt i hele dage, og du kan holde ferien umiddelbart efter, den er optjent. Det vil sige, at du vil allerede kunne afholde to dages betalt ferie i oktober, som du har optjent i den forudgående september måned.Definition af ferieuge
Ferien begynder ved arbejdstidens begyndelse den første feriedag og slutter for hele ferieuger ved ferieugens/ferieugernes ophør. Ved en ferieuge forstås syv på hinanden følgende kalenderdage, og der anvendes fem feriedage pr. ferieuge.

Hvis du har ferie i uge 42, så er mandag i uge 42 normalt første feriedag og søndag er sidste feriedag. Men en ferieuge kan selvfølgelig også holdes "på tværs" af normale arbejdsuger fx fra onsdag til og med tirsdag.

Tilrettelæggelse og placering af ferie
Ferien tilrettelægges af arbejdsgiver og skal som udgangspunkt ske efter drøftelse med dig og under hensyn til dine ferieønsker, hvis det er muligt. Det er dog arbejdsgiveren, der i sidste ende fastlægger ferien.

Ferien består af tre ugers hovedferie og øvrig ferie, dvs. ferie ud over tre uger.

Hovedferie
Hovedferien holdes som udgangspunkt i hovedferieperioden fra 1. maj til 30. september. Du har krav (ikke pligt) til at holde tre ugers sammenhængende ferie i perioden, medmindre du aftaler noget andet med din arbejdsgiver. Mindst to uger skal dog være sammenhængende, og det kan ikke fraviges ved aftale. Din arbejdsgiver kan pålægge dig at holde hovedferien med tre måneders varsel.

Øvrig ferie
Øvrig ferie kan holdes i hele ferieafholdelsesperioden, og arbejdsgiver kan pålægge dig at afholde restferien med en måneds varsel.

Ændring af planlagt ferie
Når ferien først er planlagt, kan den som udgangspunkt ikke ændres hverken af dig eller din arbejdsgiver. I kan dog altid frivilligt aftale et nyt ferietidspunkt.

I helt særlige force majeurelignende tilfælde kan din arbejdsgiver ændre allerede planlagt ferie, hvis du ikke er startet på at holde ferien. Det er dog meget sjældent, at en sådan situation foreligger, og hvis det sker, har du krav på at få erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af ændringen.

Løntræk og timeopgørelse
Når du holder ferie, bliver du trukket i løn. Hvis du er fuldtidsansat, bliver du trukket for 37 timer pr. ferieuge og for 7,4 time for enkeltstående feriedage.

Din timeopgørelse bliver tilsvarende reguleret, når du holder ferie. Det kan ske på en af to måder:

a)    Normtimetallet reduceres med 37 timer pr. ferieuge/7,4 time pr. feriedag. Det vil sige, holder du en uges ferie, så reduceres det antal timer, du skal arbejde i en given periode, med 37 timer.

eller

b)    Normtimetallet er uændret, men din timeopgørelse opskrives med 37 timer pr. ferieuge/7,4 time pr. feriedage.

Eksempel:

Din normperiode er 14 uger. Det vil sige, at du skal arbejde 14 x 37 timer = 518 timer for din månedsløn. 

a)    Hvis du holder 1 uges ferie, så reducerer man normtimetallet med 37 timer, så du i stedet skal arbejde 13 x 37 timer= 481 timer for din faste månedsløn

eller

b)    Normtimetallet er fortsat uændret på 518 timer, men man tillægger (opskriver) din timeopgørelse med 37 timer for den uge, du holder ferie.

Ferie og bijob
Hvis du har flere beskæftigelser, inden du starter din ferie, kan du godt holde ferie fra dit ene job og fortsat varetage dit andet arbejde. Du må dog ikke påtage dig mere arbejde, end du normalt udfører. 

Ferie på forskud
Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud, dvs. du holder ferie og får udbetalt feriegodtgørelsen, selvom du endnu ikke har optjent den.

Hvis du fratræder, inden du har optjent ferien, vil du blive modregnet i løn for den udbetalte forskudsferie.

Hvis du aftaler forskudsferie med din arbejdsgiver, men fratræder før ferien er afholdt, bortfalder aftalen, og du må forsøge at lave en aftale med din nye arbejdsgiver.

Udbetaling af feriepenge
Yngre læger i regionen holder ferie med feriegodtgørelse. Det betyder, at du optjener feriegodtgørelse under ansættelsen. Når du holder ferie, får du udbetalt feriegodtgørelsen, og du bliver trukket i løn.

Der bliver beregnet feriegodtgørelse af alle løndele inklusiv eventuelt overarbejde, ulempetillæg og eget pensionsbidrag, men eksklusivt arbejderens pensionsbidrag.

Når du skal holde ferie, skal du søge om udbetaling af feriepengene via borger.dk, og du vil blive trukket i løn for samme periode. Dine optjente feriepenge svarende til 12,5 % anvises løbende via Feriepengeinfo af din arbejdsgiver, og du kan få overblik over dine tilgodehavende feriepenge via borger.dk.

Den særlige feriegodtgørelse på 0,45 % får du udbetalt over din løn. Se mere i afsnittet ”Den særlige feriegodtgørelse”.

Feriegodtgørelsen for din 6. ferieuge får du udbetalt over din løn. Se mere i afsnittet "Udbetaling af den sjette ferieuge".

Fire ugers beskyttet ferie
Ferien har et rekreativt formål, og det er derfor vigtigt, at du får holdt den ferie, som du har ret til. Det er som udgangspunkt alene optjent ferie ud over fire uger, der kan udbetales, uden du holder ferie, medmindre du efter helt særlige omstændigheder har ret til udbetaling, fx som følge af længerevarende sygdom eller barsel, som har varet uafbrudt i to ferieafholdelsesperioder.
 
Udbetaling af tilgodehavende ferie op til fire uger som følge af lovlige feriehindringer, fx barsel eller sygdom
Hvis du er forhindret i at holde din ferie op til fire uger som følge af lovlige feriehindringer, fx sygdom eller barsel, kan du under særlige omstændigheder få ret til at få feriepengene udbetalt. Det kræver dog, at ferien allerede har været overført til næste afholdelsesperiode én gang, og du har været uafbrudt forhindret frem til udløbet af den efterfølgende afholdelsesperiode. Læs mere nedenfor i afsnittet "Tilgodehavende ferie".

Udbetaling af tilgodehavende ferie ud over fire uger efter den 31. august (ferieårets udløb)
Det er muligt at aftale udbetaling af ferie ud over fire uger efter ferieårets udløb den 31. august. En sådan aftale kan først indgås efter ferieårets udløb (dvs. fra 1. september frem til 31. december) og det medfører, at du ikke længere vil kunne holde den udbetalte ferie for den resterende del af ferieafholdelsesperiode, ligesom arbejdsgiveren ikke kan pålægge dig at holde ferien med det rette varsel.

Hvis du ikke har været ansat på fuld tid i hele ferieåret hos arbejdsgiveren, skal du skriftligt erklære, at feriepengene vedrører optjent ferie ud over fire uger, og at du i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget visse offentlige ydelser. I modsat fald udbetales feriepengene ikke, men anses i stedet for uhævede og tilfalder derfor Arbejdsmarkedets feriefond eller en privat feriefond. 

Udbetaling af tilgodehavende ferie ud over fire uger efter 31. december (ferieafholdelsesperiodens udløb)
Hvis du har ferie til gode ud over fire uger ved ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, vil den tilgodehavende ferie som udgangspunkt automatisk blive udbetalt til dig, medmindre du forinden har aftalt med din arbejdsgiver, at ferien overføres i stedet. Udbetalingen af tilgodehavende feriepenge ud over fire uger skal ske senest den 31. marts efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

Hvis du ikke har været ansat på fuld tid i hele ferieåret hos arbejdsgiveren, skal du skriftligt erklære, at feriepengene vedrører optjent ferie ud over fire uger, og at du i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget visse offentlige ydelser. I modsat fald udbetales feriepengene ikke, men anses i stedet for uhævede og tilfalder Arbejdsmarkedets feriefond eller en privat feriefond. 

Udbetaling af uhævede feriepenge fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december (ferieafholdelsesperiodens udløb)
Hvis de uhævede feriepenge stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, kan du dog anmode om at få udbetalt disse frem til senest den følgende 30. september. I modsat fald vil de blive overført til Arbejdsmarkedets Feriefond eller anden privat feriefond. 

Overførsel af ferie
Ferieaftalen giver dig mulighed for at aftale, at tilgodehavende ferie udover fire uger pr. ferieår kan overføres til den følgende ferieafholdelsesperiode. Aftalen kan omfatte såvel ét som flere på hinanden følgende år. 

En aftale om overførsel af ferie skal være indgået, og arbejdsgiver skal have nået at meddele den, der udbetaler feriepengene senest ved udløbet af den pågældende ferieafholdelsesperiode den 31. december, og således inden feriepengene automatisk udbetales.

Hvis du fratræder, inden den overførte ferie er afholdt, bortfalder retten til at holde den overførte ferie, og feriegodtgørelsen for den overførte ferie udbetales. Du kan desuden ikke blive pålagt at afholde overført ferie i en opsigelses-/fritstillingsperiode. Hvis du overgår til en ny ansættelse i en region, kan du dog indgå en ny skriftlig aftale om overførsel med din nye arbejdsgiver.

Se skema til overførsel af feriepenge i regionernes vejledning om ferie, bilag 4.

Uhævede feriepenge
Uhævede feriepenge tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond eller anden privat feriefond og vil derfor som udgangspunkt ikke kunne udbetales. 

Du kan dog anmode om udbetaling af uhævede feriepenge, der vedrører et ophørt ansættelsesforhold senest den 30. september efter ferieafholdelsesperiodens udløb. Læs nærmere ovenfor i afsnittet "Udbetaling af feriepenge".

Indefrosne feriepenge
Som led i overgangen til en ny ferieordning i Danmark pr. 1. september 2020 har Folketingets partier vedtaget en overgangsordning. Denne overgangsordning indebærer, at ferie optjent i perioden mellem 1. september 2019 til 31. august 2020 ikke kan afholdes, men de tilgodehavende feriepenge hensættes (”indefryses”) i Lønmodtagernes Feriemidler, som er en særlig fond oprettet til formålet.

Indefrosne feriepenge vil som udgangspunkt først blive udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet pga. pension, efterløn mv., dog tidligst pr. 1. oktober 2021. Du vil modtage løbende orienteringer fra fonden, når der er sket indberetning af dine tilgodehavende feriepenge fra perioden, herunder information om den løbende forrentning svarende til lønudviklingen, der sker af dine feriepenge. Fristen for arbejdsgivernes m.fl. til indberetning af tilgodehavende feriemidler til fonden er den 31. december 2020.

Du kan læse mere om fonden og se dine indberettede feriepenge på siden Lønmodtagernes feriemidler.

Ekstraordinære muligheder for udbetaling af indefrosne feriepenge før tid 
Folketinget kan beslutte at vedtage regler, som giver ekstraordinær adgang til udbetaling af indefrosne feriepenge før tid. Dette skete eksempelvis i forbindelse med COVID-19 pandemien.

Dine tilgodehavende indefrosne feriepenge vil tilsvarende nedbringes helt eller delvist, hvis du har udnyttet en sådan adgang til ekstraordinær udbetaling, før du forlader arbejdsmarkedet. 
  
Ferie og barsel
Læs mere om ferie og barsel i Yngre Lægers barselsportal på yl.dk.  

Du optjener fortsat ferie efter de sædvanlige regler, når du modtager løn under barsel.

Som yngre læge modtager du fortsat fuld pensionsbidrag under din barsel, og dette gælder også for perioden, hvor du kun får barselsdagpenge (dog maksimalt 20 uger inden for regionen). 

Du optjener feriepenge af dit eget pensionsbidrag i den ulønnede del af barselsperioden, hvor du modtager barselsdagpenge. Beløbet omfatter de i alt 12,95 % i feriegodtgørelse (svarende til 12,5% + den særlige feriegodtgørelse på 0,45 %) samt de 2,5% i kontant godtgørelse for den 6. ferieuge.

Læs også om din ret til feriedagpenge fra A-kassen efter barsel. 

Ferie og sygdom

•    Syg før ferien starter
Bliver du syg, inden du starter din ferie, er du ikke forpligtet til at holde den planlagte ferie, og du har derfor krav på at holde den på et senere tidspunkt.

Du skal huske at give din arbejdsgiver besked om, at du er blevet syg før din ferie. Hvis du bliver rask inden for den periode, hvor du havde planlagt at holde ferie, kan du vælge, om du ønsker at genoptage arbejdet eller afholde de resterende feriedage. Du skal i så fald meddele dette til din arbejdsgiver i forbindelse med din raskmelding.

•    Syg under ferien
Hvis du bliver syg under din ferie har du ret til at få erstattet dele af din ferie, hvis du husker at opfylde visse betingelser.

Du skal huske at give din arbejdsgiver besked på den første sygedag i din ferie, da retten til erstatningsferie som udgangspunkt først indtræder, når du har sygemeldt dig.

Derudover skal du for egen regning indhente en lægeerklæring, der dokumenterer din sygdom.

Du har ikke ret til at få alle dine sygedage erstattet. Hvis du har optjent 25 feriedage, har du kun ret til erstatningsferie i fire uger i ferieåret, så den første uges sygdom (samlet fem dage om året) kan du ikke få erstattet. Har du optjent mindre end 25 feriedage, reduceres antallet af sygedage uden erstatning tilsvarende.

Tilgodehavende ferie
Hvis du som følge af en lovlig feriehindring er helt eller delvist afskåret fra at afholde din ferie op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, overføres op til fire ugers tilgodehavende ferie. Lovlig feriehindring kan fx være barsel eller egen sygdom. Hvis din ansættelse ophører, kan du få udbetalt feriepenge for den overførte ferie, medmindre du aftaler overførsel af ferie med din nye arbejdsgiver.

Tilgodehavende ferie ud over fire uger vil som udgangspunkt automatisk blive udbetalt, medmindre de aftales overført. Aftale om overførsel skal være indgået med din arbejdsgiver, som skal nå at meddele den, der udbetaler feriepengene inden udløbet af ferieafholdelsesperioden den 31. december.

Eksempel:
En ansat (A) går på barsel den 1. september 2022 og vender tilbage et år efter den 1. september 2023.
•    A har holdt 3 ugers sommerferie i 2022 (optjent i ferieåret 1. september 2021-31. august 2022).
•    A har ikke afholdt sin øvrige ferie på 2 uger (fra ferieåret 2021-2022) og når altså ikke at afholde disse inden ferieafholdelsesperiodens afslutning den 31. december 2022, da A er på barsel.
•    Den 5. ferieuge udbetales automatisk (medmindre aftales overført, og der overføres 1 uges ferie, som skal afholdes frem til den 31. december 2023.
•    A skal altså sørge for at afholde de 2 ugers overførte ferie i perioden mellem 1. september 2023 og 31. december 2023, da de ellers vil gå tabt og tilgodehavende feriepenge blive indbetalt til den lokale feriefond eller Arbejdsmarkedets feriefond.
•    Herudover har A optjent 5 ugers ferie i ferieåret 1. september 2022 -31. august 2022, hvor hun har været på barsel. Heraf skal de 4 uger også holdes i perioden, fra hun vender tilbage fra barsel og inden 31. december 2023, ellers går de også tabt. Den 5. ferieuge kan aftales overført, og i modsat fald vil den blive udbetalt automatisk, hvis ikke den er afholdt inden ferieafholdelsesperiodens udløb.

Hvis feriehindringen fortsat består op til udløbet af den efterfølgende ferieafholdelsesperiodes udløb, dvs. 31. december året efter, skal ferien som udgangspunkt overføres igen. 

Som undtagelse hertil gælder, at hvis den fortsatte feriehindring konkret skyldes længerevarende sygdom eller barselsorlov, kan der aftales, at der i stedet sker udbetaling af ferien. Det er dog en betingelse, at du er feriehindret på grund af sygdom eller barsel i to ferieafholdelsesperioder uden afbrydelse. 


DEN 6. FERIEUGE OG DEN SÆRLIGE FERIEGODTGØRELSE

Udover de fem ugers ferie har du som yngre læge i regionerne ret til den 6. ferieuge samt ret til en særlig feriegodtgørelse på 0,45 %.

Den særlige feriegodtgørelse
Den særlige feriegodtgørelse udgør forskellen mellem den nuværende feriegodtgørelse i regionerne på 12,95 % og de 12,5 %, der følger af ferieaftalen. De 0,45 % af den løn, du optjener i kalenderåret, vil blive udbetalt pr. 1. maj i det efterfølgende år, eller når du fratræder din stilling.

Optjening og afholdelse af den 6. ferieuge
Se regionernes aftale om den 6. ferieuge mv. 

Optjening og afholdelse af den 6. ferieuge følger fortsat de regler, der var gældende forud for indførelsen af ny ferieordning den 1. september 2020.

Det vil sige, at den 6. ferieuge optjenes i et kalenderår og kan afholdes i det efterfølgende år i periode fra 1. maj til 30. april året efter. Ex: Den 6. ferieuge, som optjenes i kalenderåret 2020, afholdes i perioden fra 1. maj 2021 – 30. april 2022. 

Du kan selv bestemme, hvornår du ønsker at holde den 6. ferieuge, og planlægge dette nærmere med din arbejdsplads. Din arbejdsgiver kan ikke pålægge dig at holde den 6. ferieuge.

Den 6. ferieuge afholdes som udgangspunkt i sammenhæng, medmindre andet er aftalt, og kan afholdes som hele eller halve dage.

Du har altid ret til at afholde en 6. ferieuge, selvom du ikke har optjent ret til betaling fuldt ud (hvis du fx. ikke har været ansat i det forudgående fulde kalenderår).

Når du holder 6. ferietimer, bliver du trukket i løn. Hvis du er fuldtidsansat, bliver du trukket for 37 timer for den 6. ferieuge og for 7,4 time for enkeltstående feriedage. 

Opgørelsen af dine timer under den 6. ferieuger kan – på samme måde som ved almindelig ferie – ske ved enten at reducere dit normtimetal eller ved at opskrive din timeopgørelse. Se nærmere i afsnittet  ”Løntræk og timeopgørelse".

Udbetaling af den 6. ferieuge 
For så vidt angår betalingen for den 6. ferieuge optjener du ret til en kontant godtgørelse svarende til 2,5%, som udbetales med din lønseddel ved kalenderårets udløb eller i forbindelse med fratræden. 

Overførsel af ikke-afholdte 6. ferieugetimer
Du har mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at eventuelle ikke afholdte 6. ferieugetimer overføres til den efterfølgende afholdelsesperiode. En sådan aftale skal indgås skriftligt inden den 30. september efter udløbet af afholdelsesperioden. 

Arbejdsgiveren kan godt pålægge dig at afholde overført 6. ferieuge, og dette skal som udgangspunkt ske med en måneds varsel. Du kan dog ikke pålægges at afholde overført 6. ferieuge i en eventuel opsigelses- eller fritstillingsperiode.

Forhindret i at holde den 6. ferieuge pga. sygdom
Hvis du er syg, når din 6. ferieuge begynder, har du ikke pligt til at holde den, men i stedet holde den på et andet tidspunkt. Du skal huske at meddele din arbejdsgiver om din sygdom i overensstemmelse med retningslinjerne for sygemelding på dit arbejde og senest ved arbejdstidens begyndelse den første feriedag.

Hvis du bliver syg under din 6. ferieuge, kan du efter de nærmere omstændigheder også få ferien suspenderet og erstattet på et andet tidspunkt. Det afhænger af sygdommens karakter og varighed og skal afklares i nærmere dialog med din arbejdsgiver.

Den 6. ferieuge og barsel
I forbindelse med barsel kan du aftale, at eventuel tilgodehavende 6. ferieuge overføres i overensstemmelse med de almindelige regler for dette. Hvis du ikke gør dette, vil din ret til at afholde eventuelle ikke-afholdte 6. ferieugetimer som udgangspunkt falde bort med udgangen af april måned i den pågældende afholdelsesperiode.