Afdelingslæge eller overlæge - hvad er forskellen?

Hvad er forskellen på en afdelingslæge og en overlæge? Det spørgsmål får vi ofte i Yngre Læger, specielt efter regionernes beslutning om, at ansættelse som overlæge som udgangspunkt forudsætter 5 års anciennitet som speciallæge.

Overlægestillingen er en overordnet stilling med ledelsesbeføjelser og uden højeste tjenestetid, mens stillingen som afdelingslæge er en underordnet stilling med honorering af overarbejde udover 37 timer pr. uge. De to former for stillingstyper betyder, at der er forskel på løn, pension, arbejdstid, vagthonorering, arbejdstid og ferie. Se mere i skemaet nedenfor.

Den gennemsnitlige bruttoløn for afdelingslæger ansat på hospitalet inkl. vagthonorar og bidrag til pension juli 2020 er 75.834 kr. pr. md., mens den for overlæger er på 93.518 kr. (Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor).

Når man sammenligner lønnen, skal man være opmærksom, at det kan dække over en forskel i arbejdstid, hvor en overlægestilling er uden højeste tjenestetid, mens en afdelingslægestilling er på 37 timer pr. uge med honorering af overarbejde udover 37 timer. Hertil kommer, at overlægerne får udbetalt vagthonorar for rådigheden, mens vagtarbejde for afdelingslæger indgår i 37 timers arbejdsugen.

Skema
Skemaet beskriver de formelle, overenskomstbestemte vilkår for de to stillingstyper. Der er imidlertid stor variation i, hvad der er aftalt lokalt og individuelt, og derfor kan forskellen i vilkårene som afdelingslæge og overlæge afvige ganske betragteligt fra det, som er beskrevet i skemaet.

Det kan altid betale sig at undersøge de konkrete i forhold til en konkret stilling. Det kan du gøre direkte hos afdelingen eller hos den lokale TR, hvor du kan få et indtryk af, hvilke vilkår der er realistiske at opnå i den pågældende stilling. 


Forskel på vilkårene mellem afdelingslæger og overlæger – beløb angivet pr. 1. oktober 2020.

 AfdelingslægerOverlæger
LønGrundløn:
57.345,33 kr. pr. md.

Der kan aftales lokalt løntillæg

Grundløn med vagt:
64.777,50 kr.pr. md.

Grundløn uden vagt:
66.228,50 kr. pr. md.

Der kan aftales lokalt løntillæg

Pension18,56%18,88%
Arbejdstid37 timers arbejdsuge i gennemsnit  

 

Uden højeste tjenestetid men skal planlægges med 37 timer i gennemsnit, som ikke må overskrides væsentligt

Overarbejde/ merarbejde

 

Overarbejde udover 37 timer udbetales eller afspadseres med tillæg af 50 %

 

Merarbejde aftales på forhånd og honoreres eller afspadseres med tillæg af 50 %
 
Vagt på tjenestestedet

 

Timerne indgår i arbejdstiden 1:1 uafhængig af belastning

Vagten må max. være belastet i 13 timer i gennemsnit

Der ydes ulempetillæg på 62,07 kr. pr. time i følgende tidsrum:
Hverdage kl. 20-08
Fredage kl. 20-24
Weekender og søgnehelligdage kl. 08-20

 

Der ydes ulempetillæg på 103,97 kr. pr. time i følgende tidsrum:
Weekender og søgnehelligdage kl. 20-08
Mandage og dage efter søgnehelligdage kl. 00-08

Vagt efter kl. 18 kan højst pålægges hvert 6. døgn i gennemsnit

Vagthonorar for rådigheden på: 4.415,40 kr. for hverdage
7.460,40 kr. for weekender og søgnehelligdage

Effektivt arbejde indgår i arbejdstiden eller udbetales

Hvis vagten er for belastet, deles vagten, og vagthonoraret deles

Der ydes i den situation særskilt honorering på hverdage:
Fra kl. 18-21:
198,19 kr. pr time
Fra kl. 21-23:  
283,13 kr. pr. time 
Fra kl. 23-08: 3.254,57 kr. for hele perioden

Den særskilte honorering ved delt vagt i weekenden:
Fra kl. 08-18:
198,19 kr. pr. time
Fra kl. 18-21:
396,38 kr. pr. time
Fra kl.  21-08:
4.289,40 kr. for hele perioden

Vagt efter kl. 18 kan højst pålægges hver 6. døgn i gennemsnit

TjenesteDer ydes ulempebetaling for normaltjeneste i samme tidsrum som vagt på tjenestestedet

Tjenesten skal være mellem 6 og 13 time

Normaltjeneste/vagt på tjenestestedet efter kl. 18 kan højst pålægges hvert 6. døgn i gennemsnit

 

Ved tjeneste udbetales et tillæg pr. time svarende til timebetaling for vagt på tjenestestedet.

Tjenesten skal min. være på 6 timer.

Tjeneste kan pålægges fra kl. 18-23 hvert 5. døgn, og tjeneste to weekender om måneden

Vagt udenfor tjenestestedet

Vagt uden for tjenestestedet skal forudgås af minimum 6 timers normaltjeneste/vagt på tjenestestedet

Rådigheden honoreres med 1/3 time pr. times rådighed, der enten kan indgå i arbejdstiden eller udbetales med normaltimeløn

Det effektive arbejde indgår i arbejdstiden, og der ydes ulempetillæg for effektivt arbejde i samme tidsrum og med samme beløb, som vagt på tjenestestedet

Vagt uden for tjenestestedet kan højst pålægges hvert 3. døgn i gennemsnit

Rådigheden honoreres med et vagthonorar på:
1.899,65 kr. på hverdage
2.874,25 kr. i weekender og søgnehelligdage

I weekender er der døgnvagt

 

Effektivt arbejde indgår i arbejdstiden eller udbetales

Vagt uden for tjenestestedet kan højst pålægges hvert 3. døgn i gennemsnit

BeredskabsvagtAfdelingslæger kan ikke have beredskabsvagt

 

Beredskabsvagt er altovervejende telefonisk bagvagt.

Rådigheden honoreres på hverdage med vagthonorar på:
1.424,75 kr. på hverdage
2.014,12 kr. i weekender og søgnehelligdage

Beredskabsvagt kan højst pålægges hvert 3. døgn i gennemsnit

Flere
tjenestesteder

 

Afdelingslæger kan have flere tjenestesteder. Ekstratransport til udetjenestestedet indregnes i arbejdstiden, og ekstraudgifter til befordring honoreres

 

Overlæger kan have flere tjenestesteder

Hvis ekstratransport overstiger 1 time, indregnes den forøgede rejsetid udover 1 time som arbejdstid, og befordringsudgifterne honoreres

FerieAfdelingslæger har ferie med feriegodtgørelse på:
12,95 % (12,5 % + 0,45 %) samt
den 6. ferieuge, der udbetales med 2,5 %

 

Overlæger har ferie med løn, men kan i stedet vælge ferie med feriegodtgørelse til 12,45 % (12 % + 0,45%).

Overlæger har ligeledes løn ved afholdelse af den 6. ferieuge