COVID-19-vaccine

Mange af landets praktiserende læger har været med til at igangsætte vaccinationsprogrammet ved at vaccinere ældre på alle landets plejecentre, bosteder, +65 årige i særlig risiko og i egen praksis. Almen praksis vil også se positivt på at deltage i den resterende del af vaccinationsprogrammet mod COVID-19. De næste faser af vaccinationsprocessen er stadig under opbygning, så der vil løbende tilgå flere oplysninger

COVID-19-vaccination

Ændring eller afbestilling af vaccinationstid – hvad skal borgeren gøre?

Borgere kan enten ringe til deres bopælsregion eller selv logge på vacciner.dk for at ændre eller afbestille vaccinetider, etc. Numre kan ses herunder:

 • Region Hovedstaden: Telefon 38 66 00 00
  Hverdage kl. 8-17
  Weekend og helligdage kl. 8-16
 • Region Sjælland: Telefon 70 20 42 33
  Hverdage kl. 9-12 og kl. 13-19.30
  Weekend kl. 9-12 og kl. 13-19.30,
 • Region Syddanmark: Telefon 99 44 07 17, tast 1
  Hverdage kl. 8-18
  Weekend kl. 8-18
 • Region Midtjylland: Telefon 70 23 24 15
  Hverdage kl. 8-19
  Weekend og helligdage kl. 9-17
 • Region Nordjylland: Telefon 97 64 84 63
  Hverdage kl. 8-17
  Weekend kl. 8-15.30
  Helligdage kl. 8-13.30

Ændring af vaccinationstid på vacciner.dk

 • Ved at logge på www.vacciner.dk – se under ”Mine Tider” - kan borgerne selv ændre eller afbestille vaccinationstid
 • Se mere her på Sundhed.dk

Den myndighedsfælles coronahotline

 • Telefon 70 20 02 33 (Svarer på generelle spørgsmål til vaccination)

Tilbage til toppen af denne side


Vaccination i almen praksis 

Der kører lige nu et forsøg i Region Hovedstaden og i Region Nordjylland, hvor udvalgte borgere i udvalgte kommuner kan blive vaccineret i almen praksis. 

Tilbage til toppen af denne side


Fakta om COVID-19-vacciner til Danmark

Vaccinen Corminaty (Tozinameran af Pfizer/BioNTech) blev den 21. december 2020 godkendt af EMA (European Medicines Agency). Opbevaring og klargøring af Pfizer-vaccinen

Den 14. januar 2021 blev Modernas COVID-19-vaccine taget i brug i Danmark. Vaccinedosis vedr. Moderna

Den 29. januar 2021 blev Astra Zenecas COVID-19-vaccine godkendt. Den 14. april blev den taget ud af brug. 

AstraZeneca taget ud af brug – hvad betyder det for læger og klinikpersonale?

Sundhedspersonale, der har modtaget første stik med AstraZeneca, vil senest 12 uger efter første stik få tilbud om vaccination med Pfizer-BioNTech eller Moderna. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der opnås en høj grad af beskyttelse fra første dosis, og at denne dosis i hvert fald dækker i tre måneder.

Sundhedspersonale, der endnu ikke er påbegyndt vaccination, kan blive visiteret til vaccination, hvis de i deres arbejdsfunktion opfylder en række skærpede kriterier. Opfylder man ikke kriterierne, vil man blive vaccineret efter samme vaccinationskalender som resten af befolkningen.

Hvad der konkret ligger i disse kriterier, melder Sundhedsstyrelsen først ud mandag den 19. april.

Læs Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse fra den 16. april 2021 om dette 

Tilbage til toppen af denne side


Hvor lang tid kan Pfizer-vaccinen ligge optrukket?

Ifølge SSI foreligger der ikke stærk evidens, men der står i produktresumeet, at den skal bruges straks.

Men i henhold til produktresume og efter SSI's kontakt til Pfizer kan de oplyse, at der foreligger stabilitetsdata på 6 timer ved stuetemperatur (2-30 C). Tiden, hvor vaccinen kan opbevares i sprøjter, afhænger naturligvis af, hvor længe den har været opblandet i hætteglasset.

Pfizer oplyser desuden, at opbevaring af vacciner i sprøjter kræver streng overholdelse af aspetisk teknik ved optræk. Men den mikrobiologisk risiko - altså risikoen for kontaminering - må være en sundhedsfaglig vurdering.

Det er Sundhedsstyrelsens (SST) anbefaling, at grundet den risiko for kontaminering bør den optrukne vaccine administreres uden unødig forsinkelse. Men at holdbarheden er ens i både anbrudte hætteglas og optrukne sprøjter ved stuetemperatur.

Det er dog SST's klare anbefaling, at hverken anbrudte hætteglas eller optrukne sprøjter transporteres til et andet sted, end hvor de er opblandet/optrukket.

DSAM har udarbejdet FAQta-ark om de tre COVID-19-vacciner:

Sundhedsstyrelsen udgivelser:

Tilbage til toppen af denne side


Husk aspiration ved ALLE COVID-19-vacciner

Statens Serum Institut (SSI) anbefaler, ud fra et forsigtighedsprincip, at aspirere inden indgift.

Dette gælder for alle de godkendte COVID-19-vacciner.
Se den opdaterede vejledning fra 18. marts

Sundhedsstyrelsen har udsendt dette brev med oplysninger om rette injektionsteknik ved vaccination mod COVID-19  

Tilbage til toppen af denne side


Hvad er rækkefølgen for vaccinationer?

Sundhedsstyrelsen har fastlagt en prioriteringsrækkefølge for tilbud om vaccination mod COVID-19. Rækkefølgen fremgår af vaccinationskalenderen her 

Tilbage til toppen af denne side


Registrering i DDV - forløb med og uden invitation

Det er vigtigt, at alle vaccinationer mod COVID-19 registreres i DDV, så hurtigt, som det er muligt. 

 • Forløb uden invitation:  

Personer, der er i forløb uden invitation modtager ikke en invitation i e-Boks eller med posten.

Det gælder når forløb:        

 1. er oprettet, fx ældre på plejecentrene (målgruppe eller personale, der er tilmeldt vaccination via angivelse af Cpr-nr. til kommunen)

  eller
 2. ikke er oprettet på forhånd, men først oprettes, når personen har fået 1. dosis, fx personer, som får ”overskudsvaccine”

Hvis man som fx plejepersonale, læge eller klinikpersonale er oprettet med forløb uden invitation skal man selv booke tid til 2. vaccination på vacciner.dk, hvis denne ikke gives ifm. vaccination på plejecenter mv.

 • Forløb med invitation: 

Personer, der i forløb med invitation, er oprettet i DDV og modtager invitation via e-Boks eller et fysisk brev. Disse personer skal selv bestille begge tider til vaccination samtidig på vacciner.dk. Der bliver så automatisk oprettet datoer for både 1. og 2. dosis vaccine i DDV.

Hvis den planlagte dato for 1. dosis vaccine, af den ene eller anden grund, ikke er den dato den 1. dosis vaccine bliver givet, kan dette tilrettes, når vaccinen gives. 

Dato for 2. dosis tilrettes så automatisk, så minimumsintervallet mellem de to vacciner overholdes. 

Se SSI's vejledning: Registrering af vacciner i Det Danske Vaccinationsregister (DDV)

Tilbage til toppen af denne side


Hvor længe varer immunitet efter vaccination?

På nuværende tidspunkt er der ikke dokumentation for, hvor længe immuniteten, som vaccinerne medfører, vil vare ud over den mediane opfølgningstid på 2-3 måneder.

Det er dog forventningen, at den inducerede immunitet vil være bevaret over en længere periode.

Tilbage til toppen af denne side


Anbefaling for vaccinerede personer

Sundhedsstyrelsen har udgivet disse anbefalinger for vaccinerede personer

Sundhedsstyrelsen har den 19. april opdateret anbefalinger til alle personer, der er færdigvaccinerede:

 • Hvis du er vaccineret, behøver du ikke blive testet regelmæssigt
 • Du kan være sammen med andre færdigvaccinerede uden at holde afstand eller bruge mundbind
 • Du kan være sammen med familie eller nære venner som ikke er vaccineret uden at holde afstand eller bruge mundbind, hvis de ikke er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19
 • Hvis du er ’nær kontakt’ til en der er smittet behøver du ikke gå i selvisolation

Tilbage til toppen af denne side


Henvendelser til almen praksis om COVID-19-vacciner

En del praksis oplever mange henvendelser fra patienter angående COVID-19-vaccination. Klinikken kan overveje at indtale en telefonsvarerbesked. PLO har udarbejdet et forslag til besked:

"Hvis det drejer sig om vaccination mod COVID-19: Vaccination mod COVID-19 foregår efter målgrupper, som Sundhedsstyrelsen fastlægger.
Vi ved ikke, hvornår du skal vaccineres. 
Du vil modtage en invitation i e-Boks eller et fysisk brev, hvis du ikke har NemID, når det bliver din tur til vaccination. Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk eller vacciner.dk. Her finder du svar på mange spørgsmål om vaccination mod COVID-19. Du skal kontakte din bopælsregion, hvis det drejer sig om tidsbestillinger eller ændringer vedr. vaccination.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for lægehjælp, men vi ved som nævnt ikke, hvornår det er din tur til vaccination."

Tilbage til toppen af denne side


Hvem kan blive vaccineret, når der er vacciner i overskud?

Regionerne er meget tydelige på, at almen praksis (læge og personale) kun kan vaccineres i det omfang, der er reserveret vacciner til almen praksis. Regionerne ønsker, at vi vaccinerer kommunens plejepersonale i det omfang, der er vacciner til overs. Regionerne lægger dermed op til følgende prioriteringsrækkefølge:

1)    De ældre/beboerne
2)    De ansatte på plejehjemmet/bostedet, i det omfang, regionen har reserveret doser til dem
3)    Lægen og dennes klinikpersonale i det omfang, regionen har reserveret doser til dem
4)    Hvis der er overskud af  vacciner efter 1-3, så hidkaldes ekstra ansatte fra plejehjemmet/bostedet
5)    Hvis der er overskud af vacciner efter 1-4, så hidkaldes ekstra læger og klinikpersonale fra lokalområdet
6)    Hvis der er overskud af vacciner efter 1-5, så anvendes sund fornuft, så ingen vacciner går til spilde.

Tilbage til toppen af denne side


Vaccination af inhabile borgere

Hvis en borger er inhabil – fx dement – kan nærmeste pårørende, værge eller en fremtidsfuldmægtig give informeret samtykke til vaccination på borgerens vegne. Det følger af sundhedslovens § 18, stk. 1.

PLO har spurgt Sundhedsministeriet, hvad der gælder, hvis patienten modsætter sig vaccinationen.

Modsætter den inhabile patient sig fx vaccination mod COVID-19, så er der som udgangspunkt ikke hjemmel til at fortsætte behandlingen, uanset om der er givet et samtykke, eller der er tilslutning fra en anden sundhedsperson.

I helt særlige tilfælde kan lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile overvejes.

Det vil kræve, at den ansvarlige sundhedsperson konkret vurderer, at en undladelse af at vaccinere patienten ud fra en sundhedsfaglig vurdering vil føre til væsentlig forringelse af patientens helbred eller sundhedstilstand, at behandlingen anses for nødvendig for at forhindre denne væsentlige forringelse, og at det efter en helhedsvurdering fremstår som den bedste løsning for patienten at gennemføre vaccinationen.

Det er Sundhedsministeriets umiddelbare vurdering, at det sjældent vil være tilfældet.

Tilbage til toppen af denne side


Uddelegering af ansvar til sygeplejerske 

Der er krav om fysisk lægelig tilstedeværelse ved COVID-19-vaccinationer.

Den pligt, der følger af autorisationslovens § 17 om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, gælder også, når du anvender medhjælp.

Sundhedsstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009  og i vejledning nr. 115 af 11. december 2009 fastsat nærmere regler om sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt virksomhed).

Tilbage til toppen af denne side


Anafylaktisk beredskab

Lægemiddelstyrelsen beder om, at det på stedet indberettes til dem, hvis en beboer fx på et plejehjem får en alvorlig, livstruende anafylaktisk reaktion.

Der kan uden for normal åbningstid, også i helligdagene, ringes på dette nødnummer: 7611 7262 

Ved akutte henvendelser i åbningstiden kan der ringes til Lægemiddelstyrelsen på: 4488 9595.

Du kan også ringe til Lægemiddelstyrelsen, hvis der opstår akutte problemer med vaccinen, mens du er i gang med at vaccinere, eller hvis du har spørgsmål til indberetning af bivirkninger.

Tilbage til toppen af denne side


Bivirkninger ved COVID-vaccination

Alle praktiserende læger har nu fået en bivirkningswebservice i deres lægepraksissystem til indberetning af formodede bivirkninger af COVID-19-vaccination til Lægemiddelstyrelsen. Løsningen gør det lettere og hurtigere at indberette, og den har medvirket til at højne kvaliteten af indberetningerne.

PLO har samtidig indgået en midlertidig aftale med RLTN om honorering for anmeldelse af formodede bivirkninger som følge af COVID-19-vaccine.

Aftalen muliggør honorering for det ekstra arbejde, klinikken kan opleve i kølvandet på den omfattende COVID-19-vaccinering, hvis flere patienter end normalt kontakter klinikken med formodede bivirkninger. 

Aftalen kan læses her

Indberetningen honoreres som en tillægsydelse med 120 kr. Ydelseskode 4489 anvendes. Hertil kommer relevant grundydelse i forhold til kontaktformen, der afregnes i henhold til overenskomstens almindelige ydelser.

Læger har pligt til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, og indberetninger fra læger om formodede bivirkninger indgår som en meget vigtig del af Lægemiddelstyrelsens overvågning af, om der er signaler om nye eller ændrede risici ved godkendte lægemidler.

Praktiserende læger har lige nu en stor og vigtig opgave med indberetning af formodede bivirkninger ved COVID-19-vaccinerne, som er genstand for intensiv overvågning. 

På baggrund af de første erfaringer med indberetninger via bivirkningswebservicen har Lægemiddelstyrelsen nogle punkter, som du gerne må være særligt opmærksom på, når du indberetter gennem dit praksissystem:

 1. Indberetning om dig selv: Hvis du vil indberette en formodet bivirkning, som du selv har oplevet, er det vigtigt, at du noterer det under ”yderligere oplysninger” i indberetningen. Det gør det lettere for Lægemiddelstyrelsen at registrere korrekt, hvis det er klart markeret i indberetningen.
 2. Indberetning om en formodet bivirkning til en COVID-19-vaccine: Hvis du indberetter en formodet bivirkning til en COVID-19-vaccine, er det vigtigt for overvågningen at vide, om den formodede bivirkning er opstået efter første eller anden vaccination. Derfor bedes du notere det under ”yderligere oplysninger”.
 3. Indberetninger om flere formodede bivirkninger: Hvis du sender en bivirkningsindberetning, der indeholder flere formodede bivirkninger, er det vigtigt, at de enkelte formodede bivirkninger indsættes i hvert sit bivirkningsfelt i indberetningen. Bivirkninger skal håndteres og kodes individuelt. 
 4. Samtidigt anvendte lægemidler: I bivirkningswebservicen får du præsenteret en samlet oversigt over patientens medicin.  Du skal kun medtage samtidigt anvendte lægemidler, hvis du vurderer, at de er relevante for den formodede bivirkning. Bivirkningswebservicen er indrettet sådan, at du aktivt skal fravælge samtidigt anvendte lægemidler, der ikke er relevante, inden du sender indberetningen. Det foregår ved, at du fjerner en markering ud for lægemidlerne i oversigten.

Tilbage til toppen af denne side


Hvem har ansvaret for indberetning af bivirkninger?

Den læge, som vaccinerer (eller er ansvarlig for vaccinationen) er forpligtet til at indberette bivirkninger, som opstår ved indgivelse af vaccinen.

Den læge, som får kendskab til bivirkninger, som opstår senere, er ansvarlig for at indberette disse. Hyppigt vil dette være borgerens praktiserende læge.

Vaccinerede borgere eller pårørende kan også selv melde bivirkninger. Mere information se her 

Tilbage til toppen af denne side


Honoraraftaler vedrørende COVID-19-vaccination

Rammeaftale om honorering for COVID-19 er opdateret med vaccination i eget hjem

PLO og RLTN har opdateret honoraraftalen om COVID-19-vaccination med et afsnit om vaccination i borgerens eget hjem. Vaccination i hjemmet sker til dagtids-sygebesøgstakst uanset tidspunkt.

Honoraret for COVID-19-vaccination dækker gennemførsel af vaccination og indberetning til DDV, idet vaccinen leveres af Statens Serum Institut/regionen.

Ved vaccination mod COVID-19 i dagtid afregnes med ydelseskode 4486 til kr. 146,25.

Hvis vaccinationen foregår i vagttiden (weekender eller på helligdage) sker honoreringen til vagttidshonorar og afregnes med ydelseskode 4486 til kr. 202,78 i A-vagt og med ydelseskode 4486 til kr. 251,75 i B-vagt.

Den første vaccination pr. dag (uanset dag- eller vagttid) på plejebolig, inkl. friplejebolig og akutpladser afregnes dog som et almindeligt sygebesøg i dagtid (ydelse 0411-0461+2301). Kørsel regnes fra praksisadresse – også ved kørsel i weekend.

COVID-19-vaccinationskoden (4486) bruges også ved vaccination af kommunalt personale
Honoraraftalen mellem RLTN og PLO vedrørende COVID-19-vaccination af beboere i plejebolig mv. kan også finde anvendelse ved vaccination af det kommunale personale, som samtidig vaccineres.
 
Honoraraftalen kan dog ikke anvendes ved vaccination af praksispersonale

Tilbage til toppen af denne side