COVID-19-vaccine

PLO har på vegne af landets praktiserende læger sagt ja til opgaven med at vaccinere ældre på alle landets plejecentre, bosteder og +65 årige i særlig risiko. Plejecentrene er en del af fase 1 af vaccinationsindsatsen mod COVID-19. I fase 2 vaccineres personer i særligt øget risiko. Enkelte patienter skal henvises via almen praksis. Almen praksis vil også se positivt på at deltage i den resterende del af vaccinationsprogrammet mod COVID-19. De næste faser af vaccinationsprocessen er stadig under opbygning, så der vil løbende tilgå  flere oplysninger.

COVID-19-vaccination

Fakta om COVID-19-vacciner til Danmark
Vaccinen Corminaty (Tozinameran af Pfizer/BioNTech) blev den 21. december 2020 godkendt af EMA (European Medicines Agency).

Den 27. december 2020 fik de første danskere vaccinen mod COVID-19.

Den 14. januar 2021 blev Modernas COVID-19-vaccine taget i brug i Danmark. 

Alle skal have to vaccinationer, og meldingen er, at der skal gå 3-4 uger fra 1. til 2. stik.

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside 

Hvor lang tid kan Pfizer-vaccinen ligge optrukket?

Ifølge SSI foreligger der ikke stærk evidens, men der står i produktresumeet, at den skal bruges straks.

Men i henhold til produktresume og efter SSI's kontakt til Pfizer kan de oplyse, at der foreligger stabilitetsdata på 6 timer ved stuetemperatur (2-30 C). Men den mikrobiologisk risiko - altså risikoen for kontaminering - må være en sundhedsfaglig vurdering.

Det er Sundhedsstyrelsens (SST) anbefaling, at grundet den risiko for kontaminering bør den optrukne vaccine administreres uden unødig forsinkelse. Men at holdbarheden er ens i både anbrudte hætteglas og optrukne sprøjter ved stuetemperatur.

Det er dog SST's klare anbefaling, at hverken anbrudte hætteglas eller optrukne sprøjter transporteres til et andet sted, end hvor de er opblandet/optrukket.

DSAM har udarbejdet FAQta-ark om de to COVID-19-vacciner:

Sundhedsstyrelsen udgivelser:

Hvem tilbydes COVID-19-vaccination?
Over en periode vil alle danskere blive tilbudt gratis COVID-19-vaccine. Der bliver løbende udarbejdet en plan for hver fase. Du kan læse mere her

Hvad er intervallet mellem 1. og 2. vaccination?
Sundhedsstyrelsen har præciseret, at:

  • Personer, der er vaccineret med 1. dosis, som er stillet i udsigt at få revaccination efter 3-4 uger, får ikke flyttet deres tidspunkt for 2. dosis
  • Personer, der er booket til 1. og 2. dosis, fastholder bookede datoer
  • Udrulning til næste risikomålgrupper (+85 år og modtagere af hjemmehjælp osv.) prioriteres, så flest muligt får 1. dosis hurtigt og 2. dosis inden for 42 dage

Vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19
Sundhedsstyrelsen har skrevet til PLO, Danske Regioner og alle fem regioner for at præcisere rammerne for vaccinationsindsatsen rettet mod personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Herunder afgrænsning af målgruppen og visitation i første del af udrulningen af indsatsen. 

Brevet kan ses her 

Sundhedsstyrelsen har defineret ca. 6000 danskere, som er i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Det er typisk personer, der er alvorligt syge og allerede i et forløb på sygehuset.

Disse skal først og fremmest identificeres af behandlingsansvarlige læge på sygehuset. Men der vil være enkelte, som almen praksis kan henvise. Det drejer sig i gennemsnit om cirka en patient per praksis.

Som praktiserende læge skal du ikke aktivt fremsøge disse patienter i særligt øget risiko, men kan visitere dem opportunistisk, når de i anden anledning har en konsultation i klinikken.

Se vedhæftede korte dokument fra sundhedsstyrelsen

Opdateret pjece om vaccination mod COVID-19
Sundhedsstyrelsen har udgivet en helt ny pjece målrettet målgrupperne for vaccinationsprogrammet mod COVID-19 med information relevant både forud for vaccination og efter.

Pjecen kan hentes her 

Hvordan henviser jeg til vaccination?

Du kan sende en henvisning til sygehuset med henblik på visitation. I Region Hovedstaden og Region Sjælland til centralvisitationen (CVI) og i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark til relevant sygehusafdeling.

Hvis du henviser en særligt udsat, er du også ansvarlig for at vurdere, om en pårørende også skal vaccineres. 

Hvornår skal vi henvise de almindelige ældre patienter med kroniske sygdomme og de svært overvægtige?

Det er IKKE afklaret endnu. Vi ved, at mange med kroniske sygdomme eller andre lidelser kontakter egen læge med spørgsmål om vaccination. De kan informeres om, at de vil få invitation i e-Boks. Hvis de er digitalt fritaget, vil de modtage et brev med posten. 

Der kan kun bestilles tid til vaccination på vacciner.dk, hvis man allerede har modtaget information om, at man kan bestille tid til vaccination mod COVID-19. Man skal logge ind med sit NemID.

PLO har opfordret myndighederne til også at dele denne besked.

Hvad er rækkefølgen for vaccinationer?

Sundhedsstyrelsen har fastlagt en prioriteringsrækkefølge for tilbud om vaccination mod COVID-19. Rækkefølgen fremgår af vaccinationskalenderen her 

Hvem kan blive vaccineret, når lægen vaccinerer på plejecenteret?
Alle beboere på plejecentre, uanset alder. 

Vaccinationen må også gerne gives til plejepersonalet på plejecentrene, til klinikpersonalet og lægen selv, når lægen er i gang med at vaccinere på plejecenteret, hvis der er et tilstrækkeligt antal vacciner til rådighed den pågældende dag. Alle skal have to vaccinationer, og meldingen er, at der skal gå 3-4 uger fra 1. til 2. stik.

Regionerne er meget tydelige på, at almen praksis (læge og personale) kun kan vaccineres i det omfang, der er reserveret vacciner til almen praksis. Regionerne ønsker, at vi vaccinerer kommunens plejepersonale i det omfang, der er vacciner til overs. Regionerne lægger dermed op til følgende prioriteringsrækkefølge:

1)    De ældre/beboerne
2)    De ansatte på plejehjemmet/bostedet, i det omfang, regionen har reserveret doser til dem
3)    Lægen og dennes klinikpersonale i det omfang, regionen har reserveret doser til dem
4)    Hvis der er overskud af  vacciner efter 1-3, så hidkaldes ekstra ansatte fra plejehjemmet/bostedet
5)    Hvis der er overskud af vacciner efter 1-4, så hidkaldes ekstra læger og klinikpersonale fra lokalområdet
6)    Hvis der er overskud af vacciner efter 1-5, så anvendes sund fornuft, så ingen vacciner går til spilde.

Vaccination af inhabile borgere
Hvis en borger er inhabil – fx dement – kan nærmeste pårørende, værge eller en fremtidsfuldmægtig give informeret samtykke til vaccination på borgerens vegne. Det følger af sundhedslovens § 18, stk. 1.

PLO har spurgt Sundhedsministeriet, hvad der gælder, hvis patienten modsætter sig vaccinationen.

Modsætter den inhabile patient sig fx vaccination mod COVID-19, så er der som udgangspunkt ikke hjemmel til at fortsætte behandlingen, uanset om der er givet et samtykke, eller der er tilslutning fra en anden sundhedsperson.

I helt særlige tilfælde kan lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile overvejes.

Det vil kræve, at den ansvarlige sundhedsperson konkret vurderer, at en undladelse af at vaccinere patienten ud fra en sundhedsfaglig vurdering vil føre til væsentlig forringelse af patientens helbred eller sundhedstilstand, at behandlingen anses for nødvendig for at forhindre denne væsentlige forringelse, og at det efter en helhedsvurdering fremstår som den bedste løsning for patienten at gennemføre vaccinationen.

Det er Sundhedsministeriets umiddelbare vurdering, at det sjældent vil være tilfældet.

Uddelegering af ansvar til sygeplejerske 

Ikke længere krav om fysisk lægelig tilstedeværelse ved COVID-19-vaccinationer (22. januar 2021)

Sundhedsstyrelsen har meddelt, at de opfatter COVID-19-vaccination på lige fod med influenzavaccination. Det betyder, at det sker på lægelig autorisation, men at lægen kan uddelegere til en sundhedsfaglig person. Det betyder - som ved influenzavaccination - at man gerne må sende f.eks. sin sygeplejerske ud at vaccinere, uden at lægen tager med, men at det sker på lægens ansvar.

Den pligt, der følger af autorisationslovens § 17 om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, gælder også, når du anvender medhjælp.

Sundhedsstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009  og i vejledning nr. 115 af 11. december 2009 fastsat nærmere regler om sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt virksomhed).

Vaccine til plejecentre mv. – hvilke roller og ansvar?
Regionen står for at oplyse den praktiserende læge, som har fået opgaven med at vaccinere, og plejecentre m.v. om, hvornår regionen er klar med vacciner, herunder i forhold til farmaceut/farmakonoms opblanding samt dato og tidspunkt for, hvornår vaccinationen finder sted.

Dette med henblik på, at vaccinationen kan gives inden for 48 timer. Regionen leverer ligeledes relevante værnemidler, som foreskrevet af Sundhedsstyrelsen.

Kommunerne bistår med at indhente samtykke hos de beboere, som ønsker vaccination. Kommunen udarbejder en liste over beboerne med navn og cpr.nr. og listen udleveres til den praktiserende læge umiddelbart før aftalt vaccination.
Personalet i blandebilen har ansvaret for at blande. 

Sundhedsstyrelsen har anbefalet en arbejdsdeling, hvor regionen sørger for at blande vaccinen, og lægen sørger for at trække op.

Lægen er til stede og medbringer evt. klinikpersonale til at forestå vaccination. I forbindelse med vaccination registreres i DDV, herunder batchnummer, journalføres og afregning sendes til regionen. 

Efter vaccination foretages observation af de vaccinerede personer af plejepersonalet i henhold til gældende regler. Kommunens plejepersonale vil også kunne være behjælpelig med observation af de vaccinerede.

Anafylaktisk beredskab

Lægemiddelstyrelsen beder om, at det på stedet indberettes til dem, hvis en beboer på et plejehjem får en alvorlig, livstruende anafylaktisk reaktion.

Der kan uden for normal åbningstid, også i helligdagene, ringes på dette nødnummer: 7611 7262 

Ved akutte henvendelser i åbningstiden kan der ringes til Lægemiddelstyrelsen på: 4488 9595.

Du kan også ringe til Lægemiddelstyrelsen, hvis der opstår akutte problemer med vaccinen, mens du er i gang med at vaccinere, eller hvis du har spørgsmål til indberetning af bivirkninger.

Bivirkninger ved COVID-vaccination

Der kan indberettes bivirkninger ved COVID-vaccine via denne e-blanket 

Vejledning til indberetning findes her 

Der er en skærpet indberetningspligt i forbindelse med formodninger om bivirkninger i forbindelse med COVID-19-vaccination. En formodning herom skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at det er konstateret. Vi har indgået en aftale med RLTN om honorar for indberetning af bivirkninger i forbindelse med COVID-19-vaccine.

Se aftalen her

Indberetningen honoreres som en tillægsydelse med 120 kr. Ydelseskode 4489 anvendes. Hertil kommer relevant grundydelse i forhold til kontaktformen, der afregnes i henhold til overenskomstens almindelige ydelser.

For at lette indberetningen har PLO i samarbejde med alle systemhuse og Lægemiddelstyrelsen arbejdet intenst på at haste-implementere styrelsens indberetnings-webservice direkte i alle lægepraksissystemerne. Derfor vil det fra omkring 15-01-2021 været muligt at foretage selve indberetningen direkte fra lægesystemet. For klinikker, der anvender XMO-systemet, dog senest fra 30-01-2021.

Lægesystemerne certificeres af Lægemiddelstyrelsen, og i starten af januar udsendes nærmere information og vejledning om, hvordan indberetning specifikt foretages i de enkelte systemer.

Hvem har ansvaret for indberetning af bivirkninger?

Den læge, som vaccinerer (eller er ansvarlig for vaccinationen) er forpligtet til at indberette bivirkninger, som opstår ved indgivelse af vaccinen.

Den læge, som får kendskab til bivirkninger, som opstår senere, er ansvarlig for at indberette disse. Hyppigt vil dette være borgerens praktiserende læge.

Vaccinerede borgere eller pårørende kan også selv melde bivirkninger. Mere information se her 

Honoraraftale

PLO og RTLN har indgået denne aftale om COVID-19-vaccine

Honoraret for COVID-19-vaccination dækker gennemførsel af vaccination og indberetning til DDV, idet vaccinen leveres af Statens Serum Institut/regionen.

Ved vaccination mod COVID-19 i dagtid afregnes med ydelseskode 4486 til kr. 146,25.

Hvis vaccinationen foregår i vagttiden (weekender eller på helligdage) sker honoreringen til vagttidshonorar og afregnes med ydelseskode 4486 til kr. 202,78 i A-vagt og med ydelseskode 4486 til kr. 251,75 i B-vagt.

Den første vaccination pr. dag (uanset dag- eller vagttid) på plejebolig, inkl. friplejebolig og akutpladser afregnes dog som et almindeligt sygebesøg i dagtid (ydelse 0411-0461+2301).

COVID-19-vaccinationskoden (4486) bruges også ved vaccination af kommunalt personale
Honoraraftalen mellem RLTN og PLO vedrørende COVID-19-vaccination af beboere i plejebolig mv. kan også finde anvendelse ved vaccination af det kommunale personale, som samtidig vaccineres.
 
Honoraraftalen kan dog ikke anvendes ved vaccination af praksispersonale

Pilotaftale om opblanding i Region Midtjylland

For at accelerere vaccinationen af plejehjemsbeboere har Region Midtjylland og PLO-Midtjylland indgået en midlertidig aftale om, at almen praksis kan forestå opblanding i forbindelse med vaccination  mod COVID-19.

Der vil desuden blive udarbejdet en Q&A, som senere i dag kan ses på Praksis.dk via dette link: Forsøgsordning hvor almen praksis varetager opblandingen af vacciner mod COVID-19

Ved akutte spørgsmål til opblanding af vaccinen kan Hospitalsapoteket kontaktes på tlf.: 7843 5122.

Du kan stadig blive nær kontakt, selvom du er vaccineret

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet dette notat om overvejelserne i forhold til smitteforebyggende anbefalinger for vaccinerede grupper og personer til jeres orientering. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan man indtil videre stadig blive betragtet som nær kontakt, selv om man er vaccineret mod COVID-19. 

I notatet fremgår det (s. 5), at det er:

”Sundhedsstyrelsens vurdering, at man for nuværende, indtil der opnås mere viden om vaccinernes effekt på forebyggelse af smittespredning mv., anlægges et forsigtighedsprincip, ift. vaccinerede personer, og at de gældende retningslinjer dermed fortsat følges.

Sundhedsstyrelsen er dog opmærksom på at de første personer har fået, eller står overfor snart at få deres 2. vaccination, og at vi i Danmark derfor snart befinder os i en situation, hvor vi kan forvente fuld effekt af vaccinerne, hos de vaccinerede personer (svarende til 7 dage efter 2. stik for Comirnaty® og 14 dage efter 2. stik for Vaccine Moderna®).

I lyset af dette bemærker Sundhedsstyrelsen, at der er mulighed for, at man inden for den nærmeste fremtid, evt. kan påbegynde lempelser af udvalgte smitteforebyggende anbefalinger for afgrænsede grupper af vaccinerede personer. Dette vil i så fald gælde udvalgte grupper, hvor det under hensyn til epidemiens udvikling, beskyttelse af personer i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 mv., vurderes fagligt forsvarligt.

Sundhedsstyrelsen vil løbende drøfte konkrete lempelser med den sundhedsfaglige arbejdsgruppe. Andre smitteforebyggende anbefalinger herunder krav om mundbind i det offentlige rum, afstand mv., kan ud fra et befolkningsperspektiv, opretholdes over en længere periode indtil tilstrækkeligt mange, særligt i risikogrupperne, er vaccinerede. Herefter kan der foretages en gradvis lempelse.”