Corona (COVID-19) og almen praksis

På denne side vil PLO løbende opdatere med relevant info om coronavirus til praktiserende læger. 


Mundbind 

Brug af mundbind mv. i almen praksis fra mandag den 14. juni

Kravene om mundbind lempes fra i dag mandag den 14. juni. Dette også i sundhedsvæsenet, dog er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der en række situationer, hvor patienter fortsat bør bruge mundbind, mens personale skal gå tilbage til at anvendes mundbind i henhold til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, som var de retningslinjer, der fandt anvendelse før COVID-19-epidemien.

Patienter bør bruge mundbind m.v. ved:

 • ophold i venteværelser, hvor der kan være personer med luftvejssymptomer. Det vil sige i venteværelser i almen praksis, lægevagt akutmodtagelse eller -klinik og ved privatpraktiserende øre/næse/hals-læge
 • test for COVID-19
 • symptomer på COVID-19 og bryder selvisolation for fx at komme til læge eller på sygehus

Som det også hidtil har været tilfældet, kan patienter ikke nægtes adgang til almen praksis, hvis de ikke bærer mundbind m.v., men de kan opfordres til det evt. ved udlevering af et mundbind.

Personale i almen praksis m.v. skal bruge mundbind (og andre værnemidler) i henhold til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Af disse fremgår, at kirurgisk maske anvendes ved risiko for stænk eller sprøjt til næse og mund med blod, sekreter eller ekskreter, samt ved risiko for dråbesmitte skal personale, som befinder sig inden for en radius af ca. 1 m fra patienten, anvende kirurgisk maske.

Det er op til den enkelte læge/klinik at iagttage retningslinjerne og derudfra, dels ved en vurdering af forholdene i kontakten til den konkrete patient, dels ved en mere generel vurdering af smitterisiko, at fastlægge brugen af mundbind m.v. for læge og klinikpersonale.

Hvis der benyttes mundbind ud fra en generel smitterisiko, er det værd at gøre opmærksom på, at arbejdsgiver godt kan bestemme, at klinikpersonale skal bære mundbind mv. med baggrund heri.

De øvrige anbefalinger om afstand, hygiejne og rengøring for smitteforebyggelse i relation til COVID-19 gælder fortsat.


PCR-test og print af testsvar

Sundhedsministeriet er ved at afklare, hvordan folk skal få printet deres testsvar (udover hos egen læge).

Det oplyser Sundhedsministeriet den 16. april. PLO er løbende i kontakt med ministeriet, og så snart der er nyt, så sender vi information ud til alle medlemmer.

- Kviktest og print
Ved kviktest/antigen-test/hurtigtest får du svar på din næsepodning hurtigt (typisk indenfor 15 min). På disse teststeder er det muligt at få et print af sin test.


Videokonsultation - hvad gør du?  

Der er indgået aftaler om, at der kan foretages videkonsultation under coronaepidemien. Her kan du finde links til aftalerne og hjælp og inspiration til at gennemføre videokonsultationer på en god måde. 


 

FAQ om coronavirus i almen praksis

Hvad betyder den nye aftale om telefonkonsultationer og årskontrol for mig?

PLO og RLTN har den 16. marts 2020 indgået en midlertidig aftale om telefonkonsultationer og årskontrol i almen praksis af hensyn til at bekæmpe smittespredning med COVID-19.

Med aftalen kan de praktiserende læger erstatte et fysisk fremmøde (en konsultation eller et sygebesøg) med en telefonkonsultation og blive honoreret for et fysisk fremmøde

Aftalen indebærer: 

 • Årskontroller, som giver faglig mening at udføre pr. telefon, kan midlertidigt udføres pr. telefon og afregnes med 0120. Tilsvarende kan årskontroller udføres via video og afregnes med 0120+1003. I forhold til p-markering markeres regningen med ”g”.

 • At en telefonisk konsultation, som erstatter fysisk fremmøde kan gennemføres, hvis den praktiserende læger vurderer, at gennemførelsen giver fagligt mening.

 • At praksispersonale, som normalt udfører konsultationer, også kan gennemføre dem pr. telefon, hvis det giver fagligt mening.

 • At telefonsamtaler med et indhold og omfang som sædvanlige telefonkonsultationer, fortsat honoreres med ydelse 0201, og at det Ikke er den slags kontakter, der kan erstattes af 0101+1002.

 • At telefonsamtaler, som resulterer i en aftale om, at patienten behandles af lægen eller klinikpersonalet senere samme dag fortsat anses som en uhonoreret tidsbestilling.

Årskontrol

 • Årskontroller, som giver faglig mening at udføre pr. telefon, kan midlertidigt udføres pr. telefon ELLER video og afregnes med 0120+1003.

 • Årskontroller, som forudsætter fremmøde, kan efter afvejning af smitterisiko udføres i konsultationen eller i hjemmet.

Årskontrol er med undtagelse af årskontrol for patienter med KOL og diabetes, en lægelig ydelse, der ikke kan gennemføres af personalet. 

Kronikerprogrammet
Den midlertidige aftale om telefonkonsultation og årskontroller i stedet for fysisk fremmøde er en del af kronikerprogrammet. 

Du kan finde aftale her
 

Hvad betyder den nye aftale om videokonsultation for min praksis?

PLO og RLTN har den 13. marts 2020 indgået en midlertidig aftale om videokonsultation til erstatning af en almindelig fremmøde-konsultation i dagtid eller vagttid. 

Det er en lægefaglig vurdering, om en videokonsultation i en konkret situation kan træde i stedet for en almindelig konsultation eller et sygebesøg.

Du er som praktiserende læge ikke forpligtet til at tilbyde videokonsultation. 

Bemærk, at den midlertidige aftale om videokonsultation ikke indeholder mulighed for videokonference med andre sundhedsprofessionelle eller honorering heraf.  

Du kan finde aftalen her

Honorar og afregning

 • Honoraret for en videokonsultation i dagtid er 161,50 kr. (oktober 2019 niveau). Honoraret omfatter videokonsultation samt evt. visitation af patienten til videokonsultation.  

 • Honoraret for en videokonsultation i vagttid er 245,00 kr. (oktober 2019 niveau). Honoraret gælder for både A- og B-vagter. 

 • Ved afregning af en videokonsultation i både dag- og vagttid anvendes ydelse 4436. 

Tekniske løsninger
Aftalen dikterer ikke, hvilken teknisk løsning du kan bruge. Det vil sige, at du sammen med patienten selv kan vælge, hvilke løsninger der fungerer for jer. Regionerne har flere steder tilbudt at stille udstyr til rådighed for lægerne (kamera osv.). 

PLO giver ultimo marts 2020 mulighed for at læge og patient kan bruge Min Læge-appen med en let og intuitiv videoløsning, og anbefaler, at løsningen benyttes af alle praktiserende læger.
 

Hvad betyder den nye aftale om, at flere ydelser kan tages over telefon og video for mig? 

PLO har sammen med RLTN indgået en ny aftale om, at en række ydelser om behandling af patienter kan foregå via telefon eller via videokonsultation.

Aftalen trådte i kraft den 27. marts 2020.

Aftalen supplerer dermed aftalen om videokonsultation (fra den 13. marts). Ydelserne kan i en midlertidig periode træde i stedet for fysisk fremmøde under coronaepidemien.

Med aftalen kan du som praktiserende læge afregne flere ydelser over telefon eller via video, og får dermed bedre mulighed for at passe dine patienter i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Dit personale vil på sædvanlig vis også kunne gennemføre ydelserne. 

Ved registrering skal du huske at benytte en g-markering, da patienterne ikke kan fremvise sundhedskort. 

Ydelser der kan udføres telefonisk eller på video og hvordan de afregnes: 

0120, Aftalt specifik forebyggelsesindsats:
      o    Telefonisk: 0120 + 1002
      o    Video: 0120 + 1003

0122, Abortstøttesamtale:
      o    Telefonisk: 0122 + 1002
      o    Video: 0122 + 1003

Ydelser der kan udføres på video og hvordan de afregnes: 

6101/6202, samtaleterapi:
      o    6101/6201 +1003

3301-3304, socialmedicinsk samarbejde:
      o    3301-3304 + 1003

Tillægsydelser

PLO og RLTN er nået til enighed om, at en række tillægsydelser kan udføres i forbindelse med grundydelserne: 4436, 0101+1002, 0120 + 1002/1003, 0122 + 1002/1003, 6101/6201 +1003, 3301-3304 + 1003, der kan tages via telefon- eller videokonsultation.

Der er tale om følgende tillægsydelser:  

 • 2138: Instruktion og udlevering af væske- og vandladningsskema

 • 2141: Fortsat kontrol af benyttelse af svangerskabsforebyggende teknik

 • 2142: Vejledning i svangerskabsforebyggende metoder ved første anvendelse fra patienten eller ved overgang til anden svangerskabsforebyggende teknik

 • 2149: Diagnostik, udredning og opfølgning ved anv. af fagligt anerkendte psykometriske tests

 • 2161: Tillæg ved ydelse af lægehjælp, hvor der anvendes kvalificeret tolk.

 • 2401: Tillæg ved behandling af personer, som ikke er tilmeldt en læge

 • 2402: Tillæg ved behandling af personer, som ikke er tilmeldt en læge

Du kan finde aftalen her 
 

Er den midlertidige ydelse for telefonkonsultation (i stedet for fremmødekonsultation) en del af kronikerprogrammet?

Ja.

Den nye midlertidige telefonkonsultation i stedet for en fysisk konsultation er en del kronikerprogrammet.

Det betyder, at når du behandler en patient tilmeldt kronikerprogrammet med KOL, diabetes eller begge dele, så ydes der ikke særskilt honorar for konsultationen (ej heller for en videokonsultation). 

Ydelserne (1001+1002, 0120+1003, 4436) er således alene registreringsydelser.

 

Hvordan håndteres flere grundydelser samme dag under coronaepidemien?

Det er udgangspunktet, at der kan afregnes én grundydelse pr. dag. 

Der kan dog afregnes for to grundydelser samme dag, hvis patientens behov for lægehjælp, som det fremstod ved første konsultation, er imødekommet, men helbredssituationen senere samme dag udvikler sig, så der opstår behov for endnu en grundydelse.

Dette kan fx være en forværring i tilstand eller akut opstået problem.

Forværringen eller det akut opståede problem kan også være opstået før den planlagte kontakt.

En anden undtagelse fra udgangspunktet om én grundydelse pr. dag er, at der kan afregnes for en grundydelse (fx 0101 eller 4436) og senere samme dag for en telefonkonsultation (0201) eller E-konsultation (0105), hvis patienten henvender sig med et tillægs- eller uddybende spørgsmål eller om et helt andet spørgsmål.

Undtagelsen betyder, at hvis en patient ringer eller skriver flere gange på samme dag, tidsmæssigt uafhængigt og om forskellige emner, kan der afregnes for flere telefonkonsultationer/E-konsultationer på samme dag.

Undtagelsen gælder spørgsmål fra patienter og pårørende. Ikke spørgsmål fra plejecentre.

RLTN har tilkendegivet, at regionerne vil undlade automatisk afvisning af flere regninger pr. patient pr. dag, hvis der mindst er et par timer imellem to grundydelser.

Aftalen er foreløbigt gældende, så længe der er behov for ekstraordinære tiltag som følge af COVID-19.
 

Kan der til de midlertidige videokonsultations- eller TK-ydelser tilknyttes tillægsydelser?

Ja. Hvor det er relevant, kan tillægsydelser som sædvanligt tilknyttes disse grundydelser. Det kan fx være relevant i forhold til ydelse 2149 (Diagnostik, udredning og opfølgning ved anvendelse af fagligt anerkendte psykometriske tests).

Kan jeg som praktiserende læge delegere pneumokokvaccination til hjemmesygeplejen?

Svar: Der kan ikke delegeres fra en læge til en medarbejdergruppe, f.eks. hjemmesygeplejersker, for en patientgruppe, dvs. rammedelegation på tværs af sektorgrænser.  

Derimod kan der ske konkret delegation. Det betyder, at en læge kan delegere til en navngiven hjemmesygeplejerske for en konkret patient.

Der skal derfor være en kontakt - korrespondance eller telefon, hvor det aftales, hvad hjemmesygeplejersken skal gøre (instruktion), og hvor hjemmesygeplejersken får mulighed for at stille spørgsmål til opgaven, herunder i forhold til den konkrete patient.

Delegationen journalføres.

Vacciner bringes til vaccinationsstedet/hjemmesygeplejersken, da den praktiserende læge skal købe disse ved SSI. Når vaccinationen er gennemført, skal hjemmesygeplejersken vende tilbage til lægen med oplysninger om batch.nr. på vaccinen mhp på lægens registrering I FMK/DDV, da denne pligt påhviler lægen, og da (hjemme)sygeplejersker ikke teknisk kan registrere i FMK/DDV, men kun kan kigge.

Lægen afregner ihht aftale om gratis pneumokokvaccination, se www.laeger.dk/plo/covid-19-vaccination-mod-pneumokoksygdom.

Kan videokonsultationsydelsen afregnes for patienter på kronikerprogrammet?

Nej. Den midlertidige videokonsultationsydelse er en del af kronikerprogrammet.

Skal en telefonisk årskontrol, 0120, nu kodes med 0120 + 1002? 

Ja.

Den 27. marts 2020 er det aftalt, at også ydelse 0120 som udføres på telefon fremover skal kodes med 0120 + 1002. Udføres en årskontrol over video skal den registreres med 0120 + 1003.

Fremover vil registreringskoden for telefoniske ydelser være 1002 og for videoydelser være 1003, bortset fra når en videokonsultation erstatter en 0101 eller et sygebesøg, så afregnes denne fortsat med ydelse 4436.