Yngre Lægers vejledning for ansættelseskontrakter i fase 2 og 3

Følgende punkter refererer til PLOs standardansættelseskontrakt for praksisamanuenser:

Pkt. 6
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, med mindre der er aftalt deltid (og dermed forholdsmæssig forlængelse af uddannelsesforløbet).

I følge overenskomsten (§ 3, stk. 4) udgør ”normperioden” 6 måneder, dvs. hele fase 2 er én normperiode mens fase 3 rummer to normperioder, hvor timeregnskabet skal gå op. Der vil ikke kunne udbetales ”over­ar­bejde” ved ophør, så derfor er det vigtigt, at timerne i sidste ende går op.

Det er vigtigt at få placeret arbejdstiden på de enkelte dage. Hvis tutor ønsker, man skal arbejde fra 8-16 hver dag (+ evt. aftenkonsultation ind imellem), vil arbejdsugen være på 40 timer, så der skal tages stilling til, hvordan/hvornår de tre overskydende timer pr. uge kan anvendes, herunder om praksisamanuensis selv har indflydelse på placeringen af løbende opsparede fridage.

Vedrørende eventuel deltagelse i aftenskonsultation må der maksimalt være tale om én tjeneste pr. uge efter kl. 16. Men skal praksisamanuensis deltage hver uge? Og der må ikke forekomme delt tjeneste i løbet af en dag. En tjeneste skal være sammenhængende.


Pkt. 7
Lønnen følger overenskomsten. Eventuelle lokale tillæg indføjes i an­sæt­telseskontrakten i pkt. 7 eller pkt. 12. Det skal i givet fald afklares, om regionen (som administrerer lønafregningerne) kan håndtere tillæg, eller om praksis må lave en særskilt lønseddel til praksisamanuensis via eget lønsystem. 

Pkt. 8
Eventuelle forudgående aftaler om placering af ferie, herunder eventuel ferielukning af praksis, anføres under dette pkt. Navnlig i fase 2 (6 må­neder) kan en forventningsafstemning omkring ferieafholdelse i perioden være en fordel for begge parter.

Efter overenskomsten udbetales kompensation for 6. ferieuge løbende via almen praksistillægget. Praksisamanuensis har efter praksisamanu­ensisoverenskomsten ret til at afholde 6. ferieuge (mod løntræk).

Pkt. 9
Opsigelsesbestemmelserne er sjældent i brug, da en opsigelse samtidig vil medføre ophør af hoveduddannelsesaftalen.

Pkt. 10
Pensionsbidragene følger overenskomsten.

Pkt. 12
Under dette punkt tilføjes, hvordan man forholder sig i forhold til læge­vagter, som er en obligatorisk del af uddannelsen.

Der kan maksimalt pålægges et antal vagter svarende til målbeskrivelsen for uddannelsen (uddannelsesvagter). Hvis vagtarbejdet skal indregnes i arbejdstiden, skal timerne afspadseres i forholdet 1 : 1, og praksisama­nu­ensis skal sikres mindst 11 timers hvile mellem to tjenester. Disse forhold tilføjes kontrakten.

Hvis praksisamanuensis må køre vagter uden for ansættelsen og selv beholde indtjeningen (eget vagtydernummer eller via praksis’ yder­num­mer), tilføjes rammerne for disse vilkår i ansættelseskontrakten.

Hvis praksisamanuensis f.eks. er med i en frokostordning i praksis med egenbetaling kan det tilføjes under dette punkt.