Yngre Lægers efterspørgselsprognose 2012-35

Yngre Læger har udarbejdet en efterspørgselsprognose for læger. Prognosen er baseret på en norsk model, der har vist sig at være uhyre præcis. Og for Danmark viser den, at vi i år 2035 vil mangle 5.500 læger i det danske sundhedssystem generelt.

Prognosen skal ikke forveksles med de udbudsprognoser, Sundhedsstyrelsen og andre har offentliggjort – det har blot været tekniske fremskrivninger. Vores efterspørgselsprognose er langt mere præcis - den beskriver, hvorledes man kan fremskrive efterspørgslen efter lægelig arbejdskraft på baggrund af beregnede behandlingsintensiteter (antal konsultationer/behandlinger divideret med antal personer i pågældende befolkningsinterval) for almen praksis- og speciallægeområdet samt sygehusområdet, demografiske fremskrivninger og antagelser om den samfundsøkonomiske udvikling. 

Der er yderligere lavet nogle fremskrivninger, hvor man har inddraget udviklingen i sundhedsudgifterne og dets effekt på efterspørgslen efter lægelig arbejdskraft, som Danske Regioner for nogle år siden har påvist.

Når Yngre Læger selv har påtaget sig den relativt store opgave, det er at udarbejde en efterspørgselsprognose, er det for at bevare og styrke vores medindflydelse på uddannelsen af læger i Danmark – det får vi bedst ved at vide så meget som muligt om fremtiden, herunder hvor stor efterspørgslen på læger bliver. Og samtidig selv sætte vinklen for, hvordan problemet løses bedst.

Hvis der skal optages flere på lægestudiet, må der ikke slækkes på kvaliteten af uddannelsen. Vores uddannelse skal ikke være kortere eller ringere. Men i lyset af den kommende lægemangel – som ikke kan løses ved import af udenlandske læger eller ved at opgradere sygeplejersker – må vi åbne for en diskussion om større indtag på universiteterne og for flere uddannelsesstillinger på hospitalerne. Det kan ikke ske fra den ene dag til den anden – det er en stor omstillingsproces. Men Yngre Læger vil arbejde positivt med.