Vold og trusler om vold

Læger oplever vold og trusler om vold på deres arbejdsplads – og det er ikke ok!

Det er meget individuelt, hvor den personlige grænse går i forhold til vold og trusler om vold. Nogen "tåler" mere end andre. Uanset personlige grænser er det vigtigt, at du ikke vender episoden indad.

Det er absolut ikke en del af lægejobbet at blive truet og udsat for voldelige patienter. Læger skal ikke acceptere et arbejdsmiljø, hvor voldsepisoder og trusler bagatelliseres og forties.

Det er vigtigt at tage voldsepisoder alvorligt. Voldsepisoder bør snakkes igennem, og relevante personer og institutioner skal inddrages. Ikke mindst er det vigtigt at få anmeldt voldsepisoder til de rigtige myndigheder.

Du skal anmelde en voldsepisode til politiet

Yngre Læger opfordrer til, at alle typer af voldsepisoder anmeldes til politiet, idet vold og trusler om vold mod mennesker, der passer deres arbejde, ikke kan accepteres og derfor skal retsforfølges.

Der er forskellige bestemmelser i straffeloven, der kan anvendes, hvis du udsættes for vold eller trusler om vold. I første omgang er det politiet, der beslutter, om der skal rejses tiltale og i givet fald efter hvilken bestemmelse. I sidste ende er det anklagemyndigheden, der afgør, om der skal rejses tiltale efter straffelovens bestemmelser.

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du bliver udsat for en voldsepisode, er det vigtigt at orientere din arbejdsmiljørepræsentant. Hvis du ikke ved, hvem det er, vil din TR kunne give dig navnet.

Din arbejdsmiljørepræsentant skal orienteres, fordi arbejdsmiljørepræsentanten dermed kan drøfte episoden med arbejdsgiveren med henblik på, at andre voldsepisoder for dig og dine kollegaer kan forebygges.

Sådan anmelder du vold og trusler om vold

Arbejdstilsynet

Voldsepisoder i forbindelse med dit arbejde skal opfattes som en arbejdsulykke og skal derfor anmeldes til Arbejdstilsynet.

Der skal dog kun ske anmeldelse, hvis du har været fraværende pga. voldsepisoden mere end 1 dag ud over den dag, hvor voldsepisoden fandt sted. Det er vigtigt, at alle episoder anmeldes, uanset om du og/eller din arbejdsgiver mener, at der er fysiske eller psykiske mén pga. episoden.

Det er din arbejdsgiver, der skal anmelde episoden til Arbejdstilsynet. Dette sker digitalt via EASY, der er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker. Arbejdsgiveren skal foretage anmeldelsen inden 9 dage efter episoden.

Din arbejdsmiljørepræsentant skal have adgang til anmeldelsen, og arbejdsgiver skal give dig en kopi af anmeldelsen. Hvis du oplever, at arbejdsgiver ikke ønsker at foretage anmeldelsen, kan du selv gøre det – eller bede Yngre Læger gøre det for dig.

Arbejdstilsynet registrerer anmeldelserne i et arbejdsskaderegister med henblik på at indsamle dokumentation til arbejdsmiljøforskning samt til brug for tilrettelæggelsen af Arbejdstilsynets kontrol og vejledningsfunktion ude på arbejdspladserne. Du kan læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor du også kan finde Arbejdstilsynets vejledning om Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring​

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har mulighed for at tildele erstatning for følger af arbejdsskader, herunder voldsepisoder.

Arbejdsgiver har pligt til at anmelde din arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring​. Dette sker som ved anmeldelse til Arbejdstilsynet via EASY, der er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring​ og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

Arbejdsgiverens pligt til at anmelde arbejdsskade gælder ikke for bagatelskader. Hvis du er i tvivl, om arbejdsgiver har anmeldt skaden, anbefaler Yngre Læger, at du i første omgang spørger arbejdsgiveren.

I anden omgang kan du selv gøre det via en elektronisk blanket, der findes på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings​ hjemmeside. Din læge eller din tandlæge kan også gøre det.

Anmeldelsen skal sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring​ senest 9 dage efter skaden. Inden anmeldelsesblanketten sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring​, skal en del af blanketten udfyldes af den (tand)læge, der først behandlede dig.

Herefter vurderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring​, om du har ret til erstatning. Giver Arbejdsmarkedets Erhvervssikring​ dig afslag på erstatning, kan du anke afgørelsen til Ankestyrelsen inden for en frist af 4 uger.

Selv om din arbejdsgiver ikke overholder fristen for at anmelde en arbejdsskade, kan din læge dog inden 1 år fra arbejdsskadens indtræden rejse krav om erstatning på dine vegne.

Ovennævnte regler gælder kun, hvis du er ansat på en offentlig arbejdsplads.
Er du ikke offentligt ansat, men fx ansat i almen praksis skal anmeldelsen sendes til arbejdsgiverens forsikringsselskab. Hvis du er yngre læge og er ansat på en privat arbejdsplads, kan du kontakte Lægeforeningen

Krisehjælp

Har du været udsat for vold eller trusler om vold på din arbejdsplads og har brug for psykologhjælp, bør du i første omgang via personalekontoret undersøge, om der på din arbejdsplads er en krisepolitik med tilbud om psykologhjælp.

En god arbejdsplads er i stand til at håndtere en voldsepisode. Det er vigtigt, at ledelsen og de ansatte på forhånd har drøftet, hvordan arbejdspladsen skal forholde sig, når du eller dine kollegaer udsættes for voldelige patienter. Personalet skal uddannes til at tackle patienter, der reagerer voldeligt eller truende i forbindelse med indlæggelse eller behandling samt uddannes til bedre støtte af den voldsramte kollega.

Kontakt til Lægeforeningen

Du har, når du har været udsat for vold eller trusler om vold, også mulighed for at søge rådgivning og hjælp i Lægeforeningen (tlf. 35 44 85 00). Her sidder en sagsbehandler, der kan vejlede dig med hensyn til anmeldelse af episoder.

Du kan også kontakte Lægeforeningens socialrådgiver, der eventuelt kan henvise til Det kollegiale Netværk, hvis det er nødvendigt. Telefonnummeret til den centrale netværkslinie er 35 38 89 51.