Videregivelse af oplysninger om patienter over 18 år

Hvor længe gælder patientens samtykke til at videregive oplysninger til pårørende?

Du skal som læge være opmærksom på, at et samtykke til at videregive oplysninger til pårørende, som en patient giver, når en indlæggelse begynder, ikke er bindende for hele behandlings- eller indlæggelsesforløbet. Patientens ønsker kan ændre sig.

Har pårørende til en afdød patient ret til aktindsigt?

Du kan som læge videregive oplysninger om patientens sygdomsforløb op til dødsfaldet, dødsårsagen og dødsmåden til patientens pårørende, hvis det må antages ikke at stride mod afdødes ønske. Det fremgår af §45 i sundhedsloven.

Pårørende til en afdød har altså ikke en ret til aktindsigt i den afdødes journal, men du må videregive de nævnte oplysninger om sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde. Du kan dog vælge at give oplysningerne ved at udlevere en kopi af de relevante oplysninger fra patientens journal eller ved at gennemgå journalen sammen med de pårørende, så du samtidig kan besvare eventuelle spørgsmål.

I enkelte tilfælde kan du gøre en undtagelse og give aktindsigt, hvis det er nødvendigt for at varetage en åbenbar almen interesse, eller hvis væsentlige hensyn til de pårørende efter en konkret vurdering taler for at give aktindsigt. Det fremgår af §43, stk. 2, nr. 2, i sundhedsloven. Lægeforeningen anbefaler, at du kontakter en jurist for rådgivning, inden du giver aktindsigt efter denne bestemmelse.

Kan jeg videregive oplysninger uden patientens samtykke?

Hvis patienten for eksempel er bevidstløs eller inhabil, og det ikke er muligt at indhente samtykke til videregivelse af oplysninger fra patienten, må du overveje, om du alligevel skal videregive oplysninger, selvom det kan være imod patientens ønske.

Kan jeg videregive oplysninger for at varetage patientens tarv?

Du kan også videregive oplysninger uden patientens samtykke, hvis det sker for at varetage patientens tarv. Videregivelse i denne situation kan være berettiget, hvis patienten på grund af sin tilstand ikke er i stand til at forstå og overskue konsekvenser for eksempel på grund af svær demens, akut sygdom eller som følge af et ulykkestilfælde eller i den sidste fase af en alvorlig sygdom. Det fremgår af §43 i sundhedsloven.

Kan jeg videregive oplysninger for at varetage andres tarv?

Du kan desuden videregive oplysninger uden patientens samtykke, hvis det sker for at varetage andres tarv. Videregivelsen skal være berettiget, hvilket den er, hvis du konkret skønner, at de hensyn, der taler for videregivelse, klart overstiger hensynet til patientens krav på fortrolighed. Det fremgår af § 43 i sundhedsloven.

Ophæves tavshedspligten, når patienten dør?

Tavshedspligten gælder fortsat, når patienten er død.