Videregivelse af helbredsoplysninger til pårørende

- Hvilke regler gælder?

Pårørende til patienter spiller ofte en aktiv rolle i behandlingen, og hvis patienten giver sit samtykke, må du som læge gerne videregive oplysninger til de pårørende. I nogle situationer kan du også videregive oplysninger til pårørende, selvom patienten ikke kan eller vil give sit samtykke til det.

Forældre, som ikke har forældremyndighed over et barn, og pårørende til afdøde patienter har ikke ret til aktindsigt i barnets eller den afdødes journal.

Kan jeg videregive oplysninger til patienters pårørende?

Den tavshedspligt, du har som læge i medfør af § 40 i sundhedsloven, gælder også i forhold til dine patienters pårørende. Pårørende til en patient vil dog ofte kunne bidrage med oplysninger, som du kan bruge i din behandling af patienten, særligt på det psykiatriske område, eller hvis der for eksempel er tale om en patient med en begyndende demenssygdom. Patienten kan vælge at give sit samtykke til, at du må videregive helbredsoplysninger til de pårørende.

Hvem er pårørende?

Det er patientens faktiske tilknytning til den pårørende, som er afgørende for betegnelsen, og ikke om den pårørende er i familie med patienten. Pårørende kan være

  • Ægtefælle
  • Samlever
  • Børn
  • En anden nær slægtning
  • En god ven.

Er patienten under 18? Læs regler for videregivelse af oplysninger om patienter under 18 år

Er patienten over 18? Læs regler for videregivelse af oplysninger om patienter over 18 år