Videnskabelige forsøg

Du skal anmelde videnskabelige forsøg til en række forskellige instanser fx Sundhedsstyrelsen, Videnskabsetisk Komite og/eller Datatilsynet. Hvilke instanser, der er nødvendige eller blot fordelagtige, afhænger af forsøgets karakter.

På side 2 i Sundhedsstyrelsens pjece om klinisk forskning (PDF)   kan du få et overblik over, hvilke typer forsøg, der skal anmeldes til hvilke instanser. Drøft også med din vejleder hvor og hvordan du skal anmelde dine forsøg. 

Forsøg, som Sundhedsstyrelsen kategoriserer som et lægemiddelsforsøg, skal underlægges ekstern monitorering. Hertil kan du blandt andet søge hjælp og vejledning hos GCP-enhederne (Good Clinical Practice) tilknyttet universiteterne.

Etiske overvejelser

Du bør overveje, om projektet er etisk forsvarligt, og om du har den fornødne kompetence.

Helsinki-deklaration II skal overholdes. Den rummer anbefalinger, der tjener som vejledning for læger i biomedicinsk forskning med mennesket som forsøgsperson. Indgår mennesker eller humant materiale såsom æg, celler eller væv, skal projektet anmeldes til den lokale videnskabsetiske komité.

Du kan finde de lokale videnskabsetiske komitéer via Den Nationale Videnskabsetiske Komité.