Vejledning og udbetalingsbegæring for nyuddannede

Denne vejledning omfatter reglerne for løn under sygdom, graviditet, barsel og adoption for nyuddannede læger, der har fået anvist en KBU-stilling men endnu ikke er tiltrådt stillingen.

Udbetaling af barselsdagpenge sker af Udbetaling Danmark og ikke kommunen som tidligere

Læger, der har ansættelse i en region, er omfattet af overenskomstens bestem­melser, hvorefter de har ret til løn under sygdom. De er endvidere omfattet af bestemmelserne i Aftale om fravær af familiemæssige årsager mellem Forhandlingsfællesskabet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Indhold

1. Løn under sygdom
2. Løn under graviditet, barsel og adoption
3. Hvad får lægen udbetalt under sygdom, graviditet, barsel og adoption?
4. Udbetaling af løn ved omsorgsdage
5. Indbetaling af pensionsordning
6. Feriegodtgørelse
Eksempler på løn under graviditet og barsel for nyuddannede læger.

1. Løn under sygdom

1.1 Hvilke betingelser skal være opfyldt?

Nyuddannede læger har ret til løn under sygdom, hvis lægen af Sundhedsstyrelsen har fået meddelt ansættelse i en KBU-stilling i en region. Der kan tidligst oppebæres løn under sygdom fra den 1. i måneden efter bestået embedseksamen.

Hvis lægen har anden ansættelse med ret til løn under sygdom, har lægen ikke ret til i samme periode at få løn under sygdom fra den region, hvor lægen har fået meddelt KBU-stilling. Lægen kan således ikke på en og samme sygedag få løn fra to arbejdsgivere. Under en læges sygeperiode betales således ikke løn fra regionen, hvor lægen har fået meddelt KBU-ansættelse for de dage i en sygeperiode, hvor lægen oppebærer løn under sygdom i henhold til andet ansættelsesforhold.

1.2 Hvem betaler?
Løn under sygdom betales af den region, hvor lægen har fået meddelt KBU-stilling.

1.3 Hvor længe kan der udbetales løn under sygdom?
Der udbetales løn under sygdom fra sygdommens indtræden og indtil raskmelding.

Ved længerevarende sygdom ophører retten til løn under sygdom dog ved udgangen af den 5. måned efter måneden, hvor sygdommen indtrådte. Det betyder f.eks., at en læge, hvis længerevarende sygeforløb begyndte den 17. marts, længst vil kunne få løn under sygdom til og med udgangen af august måned.

1.4 Hvem skal lægen rette henvendelse til?
Sygdom og raskmelding skal skriftligt meddeles den region, hvor lægen har fået anvist KBU-stilling.

1.5 Hvad skal lægen oplyse for udbetaling af løn under sygdom?
For at få udbetalt løn under sygdom skal lægen udfylde ”Begæring om udbetaling af løn under sygdom, barsel, adoption mv. for nyuddannet læge”, der er vedhæftet denne vejledning. Skemaet skal sendes til den region, hvor lægen har fået anvist KBU-stilling.

Lægen har endvidere pligt til at oplyse, hvis vedkommende har ansættelse i stilling med ret til løn under sygdom.

1.6 Lægeerklæring
Meddelelse om sygdom gives på ”tro og love”. Lægen har pligt til på begæring at afgive lægeerklæring fra pågældendes egen læge. Lægeerklæringen betales af regionen.

2. Løn under graviditet, barsel og adoption

2.1 Hvilke betingelser skal være opfyldt?
Nyuddannede læger har ret til løn under graviditet, barsel og adoption, hvis lægen af Styrelsen for Patientsikkerhed har fået meddelt ansættelse i en KBU-stilling i en region. Der kan tidligst oppebæres løn under graviditet, barsel og adoption fra den 1. i måneden efter bestået embedseksamen.

Retten til løn under graviditet, barsel og adoption fra den region, lægen har fået anvist KBU-stilling, er endvidere betinget af, at lægen ikke gennem anden ansættelse har ret til løn under graviditet, barsel og adoption i samme periode.

2.2 Hvem betaler?
Løn under graviditet, barsel og adoption betales af den region, hvor lægen har fået meddelt KBU-stilling.

2.3 Hvor længe kan der udbetales løn under graviditet, barsel og adoption?
Nyuddannede læger har ret til løn under graviditet, barsel og adoption i op til i alt 14 uger. Perioden kan forlænges med indtil to omsorgsdage med løn.

For kvinder kan de 14 uger frit placeres fra 8 uger før forventet fødsel til 26 uger efter fødslen. Der kan dog tidligst oppebæres løn fra den 1. i måneden efter bestået embedseksamen.

Moderen kan vælge at placere nogle af de 14 uger med løn efter den 14. uge og til og med den 26. uge efter fødslen. Adgangen hertil kan dog være begrænset af faderens orlov med løn (se nedenfor).

Til mænd betales løn i 2 uger (fædreorlov) + 7 uger (udvidet fædreorlov). Faderen kan derudover vælge at få løn i op til yderligere 6 uger, dog samlet max 14 uger. Adgangen hertil kan dog være begrænset af moderens orlov med løn (se nedenfor).

Fædreorloven på 2 uger skal placeres inden for de første 14 uger efter fødslen. De resterende 7 +(6) uger skal placeres fra den 3. til den 46. uge efter fødslen.

Hvis både moderen og faderen er enten nyuddannet læge uden ansættelse eller er ansat i en region med ret til barsel i henhold til Aftale om fravær af familiemæssige årsager, så kan moderens periode med løn under barsel efter den 20. uge (efter fødslen) og faderens periode med løn ud over de 2 + 7 uger tilsammen højst udgøre 6 uger.

2.4 Hvad skal læger oplyse for udbetaling af løn under graviditet, barsel og adoption?
For at få udbetalt løn under graviditet, barsel eller adoption skal lægen udfylde ”Begæring om udbetaling af løn under sygdom, barsel, adoption mv. for nyuddannet læge”, der er vedhæftet denne vejledning. Skemaet skal sendes til den region, hvor lægen har fået anvist KBU-stilling.

Lægen har endvidere pligt til at oplyse, hvis vedkommende har ansættelse i stilling med ret til løn under graviditet, barsel og adoption.

3. Hvad får lægen udbetalt under sygdom, graviditet, barsel og adoption?

Løngrundlaget er den overenskomstmæssige grundløn for en nyuddannet læge. For dagpengeberettigede foretages fradrag for dagpengeydelser, således at der alene betales forskellen mellem lønnen og dagpengesatsen. Som udgangspunkt udbetaler regionen alene forskelsbeløbet. For at få udbetalt hele lønnen skal lægen over for regionen dokumentere, at vedkommende ikke er dagpengeberettiget.

Ved barsel er der ikke ret til dagpengeydelser i perioden fra 8 uger før forventet fødsel til 4 uger før. I denne periode foretages der derfor ikke fradrag for dag­pen­geydelser.

4. Udbetaling af løn ved omsorgsdage

Perioden med løn under graviditet, barsel og adoption kan forlænges med indtil to omsorgsdage med løn. Omsorgsdagene skal holdes i hele dage, og de skal ligge i til­slutning til orlov ved barsel eller adoption.

Der kan ikke udbetales dagpenge for omsorgsdage. Ved udbetaling af løn for om­sorgsdage foretages derfor ikke fradrag for dagpengeydelser.

5. Indbetaling til pensionsordning

Regionen indbetaler pensionsbidrag til Lægernes Pensionskasse for de perioder, hvor lægen får udbetalt løn under sygdom, graviditet, barsel, adoption eller om­sorgsdage. Pensionen beregnes af den pensionsgivende grundløn.

Pensionsberegningen foretages inden fradraget for dagpengeydelser. Det samlede pensionsbidrag følger den til enhver tid gældende pensionsprocent i henhold til overenskomst for underordnede læger. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysninger herom.

6. Feriegodtgørelse

Når lægen får udbetalt løn under sygdom, graviditet, barsel, adoption eller om­sorgsdage, bliver der beregnet feriegodtgørelse efter Aftale om ferie for personale ansat i regioner. Den ferieberettigede løn opgøres uden at der er foretaget fradrag for dagpengeydelser. Der beregnes 12,95% feriegodtgørelse af den ferieberettigede løn. Ved udstedelse af feriekort betales lægen en kontant godtgørelse på 2,5% af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Den kontante godtgørelse er betaling for feriedage ud over den 5. ferieuge.

Eksempler på løn under graviditet og barsel for nyuddannede læger

Eksempel 1: Kvindelig læge søger løn under barsel før tiltrædelse

Ansættelseshistorik1/6 2017, KBU-ansættelse i Region X
Kandidat:

Januar 2017

Terminsdato:14/3 2017
Hændelsesforløb: 

Lægen søger løn i 14 uger med virkning fra 1/2 2017.

Problemstilling(er):I hvilke tidsrum kan lægen få løn under barsel? Og hvilken løn har vedkommende ret til?
Konklusion:

Kvindelige læger har forud for stillings start ret til løn under graviditet og barsel i op til i alt 14 uger, som kan placeres fra 8 uger før forventet fødsels til 26 uger efter fødslen fra den region, hvor lægen er meddelt KBU-ansættelse. Dog kan løn tidligst oppebæres fra den 1. i måneden efter bestået embedseksamen.

Det indebærer, at den kvindelige læge før tiltrædelse har ret til løn under graviditeten og barsel fra 1/2 2017 og 14 uger frem, dvs. til og med den 9/5 2017, jf. § 40, stk. 3.

Fra den 1/6 2017 er lægen ansat ved regionen og er dermed omfattet af reglerne i Aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Lønnen udgør den pensionsgivende grundløn. I perioden fra og med den 1/2 2017 til og med den 13/2 2017 er lønnen uden fradrag af dagpenge, da der ikke er adgang til dagpengeydelser fra 8 uger før forventet fødsel til 4 uger før.

I perioden fra og med den 14/2 2017 til og med den 8/5 2017 fradrages dagpengeydelsen i lønnen. Lægen skal selv søge om udbetaling af dagpenge hos Udbetaling Danmark.

Eksempel 2: Læge har født før afsluttet eksamen

Ansættelseshistorik:1/6 2017, KBU-ansættelse i Region X
Kandidat:Januar 2017
Fødselstidspunkt:5/10 2016
Hændelsesforløb:Lægen søger løn i længst mulig tid før tiltrædelse med virkning fra 1/2 2017.
Problemstilling(er):

I hvilke tidsrum kan lægen få løn under barsel? Og hvilken løn har vedkommende ret til?

Konklusion:

Den kvindelige læge har før tiltrædelse ret til løn under barsel fra og med den 1/2 2017 til og med den 4/4 2017, jf. § 40, stk. 3.

Det skyldes, at kvindelige læger forud for stillings start har ret til løn under graviditet og barsel i op til i alt 14 uger fra den region, hvor lægen er meddelt KBU-ansættelse. De 14 uger kan placeres fra 8 uger før forventet fødsels til 26 uger efter fødslen. Dog kan løn tidligst oppebæres fra den 1. i måneden efter bestået embedseksamen. Fra den 1/2 2017 til udløbet af barnets 26. uge efter fødslen er der 9 uger. Dermed slutter lønretten den 4. april 2017.  

Fra den 1/6 2017 er lægen ansat ved regionen og er dermed omfattet af reglerne i Aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Lønnen udgør den pensionsgivende grundløn med fradrag af dagpenge. Lægen skal selv søge om udbetaling af dagpenge hos Udbetaling Danmark. Hvis lægen ikke kan få dagpenge, skal regionen betale den fulde løn. Lægen skal dokumentere, at vedkommende ikke er dagpengeberettiget.

Eksempel 3: Mandlig læge søger løn under barsel lige efter studieafslutning

Ansættelseshistorik:1/6 2017, KBU-ansættelse i Region X
Kandidat:Januar 2017

Fødselstidspunkt:

31/1 2017
Hændelsesforløb:

Lægen ønsker at afholde forældreorlov i 2 + 7 uger fra og med den 1/2 2017 til og med den 14/2 2017 og igen fra og med den 12/6 til og med den 30/7 2017.

Problemstilling(er):

I hvilke tidsrum kan lægen få løn under barsel? Og hvilken løn har vedkommende ret til?

Konklusion:

Mandlige læger har forud for tiltrædelse ret til løn under 2 ugers fædreorlov samt under 7 ugers udvidet fædreorlov. Fædreorloven på 2 uger skal placeres inden for de første 14 uger efter fødslen, mens de resterende uger skal placeres fra den 3. til den 46. uger efter fødslen.

Det indebærer, at den mandlige læge før tiltrædelse har ret til løn under fædreorlov fra og med den 1/2 2017 og 2 uger frem, dvs. til og med den 14/2, jf. § 40, stk. 3.

Fra den 1/6 2016 er lægen ansat ved regionen og er dermed omfattet af reglerne i Aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Lønnen udgør den pensionsgivende grundløn med fradrag af dagpenge. Lægen skal selv søge om udbetaling af dagpenge hos Udbetaling Danmark. Hvis lægen ikke kan få dagpenge, skal regionen betale den fulde løn. Lægen skal dokumentere, at vedkommende ikke er dagpengeberettiget.