Vagtværelse

Er du ansat efter sygehusoverenskomsten, har du krav på et vagtværelse, når du har normaltjeneste eller vagt på tjenestestedet efter kl. 23 (overenskomsten § 22 stk. 4).

Overenskomstregler om vagtværelser

I sygehusoverenskomsten § 35 står der følgende om vagtværelser:

Et vagtværelse må ikke om dagen benyttes til andre formål og skal have

  • sove-, læse- og skriveplads samt skabsplads efter tidssvarende standard
  • telefon
  • aflåselige skabe
  • let tilgængeligt toilet
  • lettest mulig adgang til bad på sygehuset

Er vagtværelset projekteret efter 1. oktober 1971, skal det være på mindst 12 m², og der skal være direkte adgang fra vagtværelset til toilet og bad.

På sygehuse, hvor der er 5 læger eller flere i vagt på tjenestestedet, skal der være adgang til eget (egne) opholdsrum.

Vagtværelser og de nye sygehusbyggerier

I forbindelse med de nye sygehusbyggerier er det vigtigt at være opmærksom på, at sygehusene fra starten bliver indrettet, så der er et godt fysisk arbejdsmiljø, herunder vagtværelser, der er let tilgængelige og af tidssvarende standard og med tidssvarende IT. Se mere i referat fra møde den 7. februar 2014 mellem Yngre Læger og Danske Regioner om de nye sygehusbyggerier og indretning af vagtværelser.  Læs referatet mellem Yngre Læger og Danske Regioner her (PDF).

Opholdsrum og de nye sygehusbyggerier

I forbindelse med de nye sygehusbyggerier er Yngre Læger og regionerne enige om, at bestemmelsen om, at der skal der være adgang til eget (egne) opholdsrum, hvis der er 5 læger eller flere i vagt, skal forstås således: I stedet for personalerum forbeholdt læger reserveres et mindre lokale på akutmodtagelserne forbeholdt personalet til brug ved drøftelse af patienter mv. Medarbejdernes egentlige opholdsrum kan i så fald godt være fælles opholdsrum for alle medarbejdere. Se referat fra møde den 7. maj 2015 her (PDF).

 

Læge på vej ind på vagtværelse

Problemer

De mest almindelige problemer i forbindelse med vagtværelser er:

a. Vagtværelset mangler/er dårligt placeret
b. Vagtværelset er mangelfuldt indrettet 
c. Opholdsrum mangler

a. Vagtværelset mangler/er dårligt placeret

Der er ikke vagtværelse til rådighed for de læger, der har vagt, eller det ligger langt væk fra afdelingen.

Regler
En læge, der har normaltjeneste eller vagt på tjenestestedet efter kl. 23, har krav på et vagtværelse. 

Overenskomsten siger ikke noget om, hvor vagtværelset skal ligge i forhold til afdelingen. Men vagtværelset bør være let tilgængeligt, så det kan bruges under vagten.

Læger, der har vagt uden for tjenestestedet, har ikke krav på et vagtværelse, heller ikke selv om de bor så langt væk, at de bliver nødt til at opholde sig på sygehuset under vagten.

Løsning
Hvis der ikke er et vagtværelse til rådighed, må man rejse sagen over for arbejdsgiveren, da man som nævnt har en klar overenskomstmæssig ret til et vagtværelse.

Et andet problem kan være, at vagtværelset ligger så langt fra afdelingen, at den vagthavende læge finder det uforsvarligt at bruge det. Lægen vælger i stedet at bruge en briks på et kontor eller lignende på afdelingen.

Her må man konfrontere ledelsen med, at den vagthavende læge har ret til at opholde sig på vagtværelset, og det er således ledelsens ansvar, at det medfører forsinkelser for lægen at anvende vagtværelset.

Man kan også overveje at bruge det lokale MED-udvalg eller arbejdsmiljøudvalget for at få forholdene i orden.

Læger med vagt uden for tjenestestedet har som nævnt ikke ret til et vagtværelse. Er det her aktuelt med et vagtværelse, må man forsøge at forhandle sig frem til en løsning med ledelsen.

b. Vagtværelset er mangelfuldt indrettet

Vagtværelset kan være indrettet uden fx bad, arbejdsplads og lys, eller det bliver måske brugt som kontor eller lignende om dagen.

Regler
Ifølge overenskomsten skal vagtværelset være forsynet med telefon, sove- læse- skrive- og skabsplads efter tidssvarende standard. Der bør også være tidssvarende it. Det må ikke bruges til andre formål om dagen, og det skal kunne låses. Toilet og bad skal være let tilgængelig, og vagtværelser planlagt efter 1.10.1971 skal have direkte adgang til toilet og bad.

Løsning
Hvis vagtværelset ikke opfylder overenskomstens bestemmelser, må man rejse det over for ledelsen og kræve, at forholdene bliver bragt i orden. Hvis det ikke hjælper, så kontakt Yngre Lægers sekretariat. 

I forbindelse med de nye sygehusbyggerier er det aftalt, at det skal tilstræbes, at der er let tilgængelighed mellem vagtværelset og arbejdsstedet, se mere ovenfor.

c. Opholdsrum mangler

Der er ikke et eget opholdsrum til de vagthavende læger på sygehuset.

Regler
På sygehuse med fem eller flere læger i vagt på tjenestestedet, skal der være adgang til eget (egne) opholdsrum.

I forbindelse med de nye sygehusbyggerier er det aftalt, at der skal være et mindre lokale på akutmodtagelserne til brug ved drøftelse af patienter mv. Til gengæld kan opholdsrum være fælles for alle personalegrupper, se mere ovenfor.

Løsning
Da der her er tale om et fælles anliggende for alle vagtlag, bør man rejse kravet via Yngre Lægerådet. Det vil være en god ide samtidig at komme med forslag til, hvor opholdsrummene kan indrettes. Kontakt Yngre Lægers sekretariat, hvis ledelsen ikke vil løse problemet (Se øverst på siden, hvis der er tale om nyt sygehusbyggeri).