Vagtopgørelse

Her kan du se om vagtopgørelse:

Vagtbelastning og overenskomsten

Overenskomstens § 21 stk. 6 siger om vagtbelastning:

Det effektive arbejde under vagt uden for tjenestestedet opgøres og indregnes i arbejdstiden som den gennemsnitlige værdi af arbejdet. 
 
Det effektive arbejde ved tilkald uden for tjenestestedet regnes fra tilkaldelsen til afslutningen af arbejdet. Det effektive arbejde under vagten opgøres pr. påbegyndt time, hvor yderligere arbejde inden for samme time ikke medregnes. Telefonopkald under vagten opgøres og indregnes dog svarende til den faktiske belastning. 
 
Ved vurderingen af den gennemsnitlige belastning af telefonopkald i et vagtlag tages der udgangspunkt i telefonopkaldenes længde, tidspunkter på døgnet, antal og afledte aktiviteter. 
 
Der er således ikke nødvendigvis tale om en minut-for minut opgørelse eller en opgørelse, hvor et telefonopkald tæller en time uanset længde.

Inden du går i gang med en vagtopgørelse

En vagtopgørelse skal laves i samarbejde mellem ledelsen og yngre læger, så sørg altid for at få en dialog med ledelsen, inden I går i gang med en opgørelse. På den måde undgår I, at der efterfølgende bliver uenighed, om opgørelsen er lavet korrekt, og kan bruges til det, der er hensigten.

Aftal med ledelsen

 • hvor lang periode, opgørelsen skal omfatte
 • hvordan telefonopkald skal håndteres
 • hvilket tidsrum vagten dækker
 • hvordan og hvem der skal stå for at beregne belastningen ud fra de udfyldte skemaer - hvis I har brugt skemaer
 • om oplysninger om arbejdet i vagten skal medtages - og i givet fald hvilke opgaver.

Det sidste er vigtigt, hvis I vil bruge vagtopgørelsen til at drøfte, hvordan belastningen kan nedbringes.

Din rolle som TR

Som TR får du en særlig rolle. Sammen med ledelsen får du nemlig adgang til at bruge app'ens administrationsmodul. Her kan I trække data fra alle læger i et vagtlag, og I kan nemt finde den gennemsnitlige belastning i vagtlaget.  Se vejledning til administrationsmodulet (PDF).

Din opgave som TR
Vurderer du og dine kolleger, at belastningen i et vagtlag overskrider overenskomstens regler: Max 13 timers belastning for en vagt og max ¾ af tiden i tidsrummet 20-08, skal du aftale med ledelsen, at I laver en vagtopgørelse.

I skal aftale

 • Periode.
 • Tidsrum. Det er vigtigt, at dine kolleger er opmærksomme på tidsrummet, der skal registreres, så der ikke bliver forskel, fordi nogle indregner vagtoverlap, andre gør det ikke.
 • Navn på arbejdsopgaverne. Det er vigtigt, at I kalder arbejdsopgaverne det samme, så de bliver registreret ens.

Når registreringsperioden er slut, har du og ledelsen en fælles opgave med at gøre belastningen op. Hvis opgørelsen viser, at den gennemsnitlige belastning for vagtlaget overskrider overenskomstens bestemmelser, skal du og ledelsen forhandle om løsninger til at nedbringe belastningen. Kører forhandlingerne skævt, kan I inddrage Yngre Læger.

Skemaer til vagtopgørelser

Yngre Læger har udarbejdet forskellige skemaer, du fortsat kan bruge til at opgøre vagtbelastningen, hvis I ikke ønsker at bruge app'en.

 • Skema 1. Opgørelse af det effektive arbejde (PDF)
  Her registrerer man tidspunktet, man bliver tilkaldt og tidspunktet, hvor arbejdet er afsluttet. Her er der ikke nogle oplysninger om opgaverne i vagten, men det kan man i givet fald selv tilføje.
   
 • Skema 2. Opgørelse af arbejdet i vagten (doc)
  Her opgør man belastningen pr. kvarter ved at sætte kryds, og man oplyser samtidig, hvilke opgaver man laver i vagten. Skemaet er i word format, så I kan selv tilpasse skemaet, med de opgaver, der er relevante for jer. I den yderste kolonne beregnes belastningen opgjort pr. påbegyndt time.
   
 • Skema 3. Eksempler på beregninger af belastning (PDF)
  Her kan du se 4 eksempler på, hvordan forskellige opgørelser af det effektive arbejde i vagten omregnes til belastning i henhold til overenskomstens regler.

Send skemaerne til Yngre Læger

Som TR er du velkommen til at sende de udfyldte skemaer til Yngre Læger, og vi vil være behjælpelige med at lave beregningerne. Vi er ved at få udarbejdet et elektronisk værktøj, så det bliver nemmere at få lavet en vagtopgørelse fremover. Hvis du ønsker hjælp fra Yngre Læger, er det en god ide at kontakte sekretariatet, inden I går i gang med opgørelsen.

Sådan opgør man vagtbelastningnen

 • Registrering i 3 måneder
  Belastningen opgøres som et gennemsnit for et vagtlag i en 3 måneders periode, f.eks. perioden januar, februar og marts eller september, oktober og november. Hvis parterne kan blive enige om det, kan man anvende en anden periode – herunder også aftale en kortere opgørelsesperiode.
   
 • Effektivt arbejde
  Ifølge overenskomsten opgøres det effektive arbejde i vagten, fra man bliver tilkaldt, og til arbejdet er afsluttet. Arbejdet opgøres pr. påbegyndt time, hvor yderligere arbejde inden for den samme time ikke medregnes. Hvis man eks. arbejder fra kl. 21 til kl. 22.30, så beregnes det som 2 timers effektivt arbejde frem til kl. 23, men hvor yderligere arbejde frem til kl. 23 ikke medregnes.
   
 • Telefonopkald
  Der gælder noget særligt vedr. telefonopkald, som opgøres og indgår i arbejdstiden svarende til den faktiske belastning. Ved vurderingen af belastningen af telefonopkald tages der udgangspunkt i telefonopkaldenes længde, tidspunkt på døgnet, antal og afledte aktiviteter. Der er således hverken tale om en minut – for minut opgørelse, eller en opgørelse pr. påbegyndt time. Se overenskomstens § 21. stk. 6
   
 • Hver læge udfylder et skema
  Den enkelte læge udfylder et skema om belastningen i den enkelte vagt. Herefter beregnes belastningen opgjort efter overenskomstens regler som pr. påbegyndt time. Når alle skemaer er udfyldt og beregnet for lægerne i vagtlaget, kan man beregne den gennemsnitlige belastning og se, om vagten overholder belastningsgrænsen i overenskomsten på henholdsvis 13 timer og 9 timer i tidsrummet 20 – 08 (svarende til ¾).

Vagtopgørelse for døgnvagt

Opgørelse af vagtbelastning i døgnvagt for at se, om den overstiger 13/16 timer

Ifølge overenskomsten må vagten i en døgnvagt ikke være belastet mere end 13 timer/16 timer. 13 timer, hvis der ikke er indgået en aftale om at nedsætte hviletiden fra 11 til 8 timer, 16 timer hvis der er indgået en sådan aftale. Det gælder både for vagt på tjenestestedet og vagt uden for tjenestestedet. (§ 20 stk. 1 og § 21 stk. 1).

 • Ved vagt på tjenestestedet medregnes alle timer belastede som ubelastede.
 • For vagter uden for tjenestestedet medregnes det effektive arbejde i vagten incl. den forudgående normaltjeneste.
 • Vagtbelastningen opgøres som et gennemsnit over 3 måneder, så den enkelte vagt kan godt være mere belastet end 13/16 timer.

Hvis vagtbelastningen i døgnvagten i gennemsnit overstiger 13/16 timer, må man enten nedsætte belastningen ved at flytte opgaver fra vagten, eller vagten må deles. Det betyder, at én læge tager første del af vagten (dagvagten), mens en anden læge tager en anden del af vagten (aften-/nattevagten).

Registrering af arbejdsopgaver i vagten

Hvis man er interesseret i en vagtopgørelse, der også belyser karakteren af det arbejde, der udføres i vagten, så den fx kan anvendes til at belyse, hvordan man kan nedsætte belastningen ved at ændre i opgaverne i vagten, kan man supplere vagtopgørelsen med en opgørelse af arbejdet i vagten. Denne opgørelse kan man lave for en kortere periode eks. 14 dage. Brug skema 2. Opgørelse af arbejdet i vagten (doc)

Opgørelse af det effektive arbejde i døgnvagt uden for tjenestestedet

Når man har vagt uden for tjenestestedet, indgår det effektive arbejde i vagten som en del af arbejdstiden. Derudover indgår selve rådigheden også med 1/3 time pr. times rådighed.

 • Det effektive arbejde opgøres og indregnes som den gennemsnitlige værdi af arbejdet.
   
 • Værdien af det gennemsnitlige arbejde i vagten aftales mellem ledelsen og fællestillidsrepræsentanten. I aftalen skal også indgå placeringen af det effektive arbejde, da det har betydning for udbetaling af ulempetillæg. Se skema om lokalaftale for den gennemsnitlige belastning i vagten her (doc)

Hvis man ikke kan blive enig om en aftale, kan man lave en opgørelse af det effektive arbejde under vagten i en 3 måneders periode. Opgørelsesperioden kan være september, oktober, november eller månederne januar, februar og marts. Parterne kan også aftale en anden periode. Brug skema 1 til registrering af effektivt arbejde under vagttjeneste (PDF).  

Hvis man efter en opgørelse fortsat ikke kan blive enige om den gennemsnitlige belastning, skal arbejdet i den enkelte vagt løbende registreres og indgå i arbejdstiden.

Se eksempler på opgørelse af det effektive arbejde i skema 3 (PDF).

Vagtopgørelse for aften-/nattevagt

Opgørelse af vagtbelastningen i aften-/nattevagter for at se om belastningen overstiger 13 timer og/eller ¾ i tidsrummet 20 – 08. Belastningsgrænsen på ¾ i tidsrummet 20 – 08 betyder, at vagten maksimalt må være belastet i 9 timer i dette tidsrum. – se § 20 stk. 2 B.

 • Vagtbelastningen opgøres som et gennemsnit over 3 måneder, så den enkelte vagt kan godt være belastet mere end 13 timer og mere end 9 timer i tidsrummet 20-08 (svarende til ¾ i tidsrummet 20 – 08). 
 • Hvis en af parterne mener, belastningen i vagten overstiger ¾ i tidsrummet 20 – 08, kan der iværksættes en vagtopgørelse, og parterne indleder drøftelser med henblik på at nedbringe belastningen. – se § 22 stk. 5
 • Hvis belastningen ikke kan nedbringes, kan arbejdet tilrettelægges som korte aften-/nattevagter - se § 20 stk. 3.

Opgørelse af vagtbelastningen i den nye korte aften-/ nattevagt

Hvis tjenesten er tilrettelagt som en 2-skiftet døgndækkende vagt, hvor hvert skift har en varighed på op til 13 timer, er der ikke nogen belastningsgrænse.

Brug § 22 stk. 5

Selvom der ikke er en belastningsgrænse, kan man fortsat anvende arbejdsmiljøbestemmelsen § 22 stk. 5, hvis man mener arbejdstilrettelæggelsen udgør et arbejdsmiljømæssigt problem. I den forbindelse kan det være hensigtsmæssigt at lave en opgørelse over arbejdet i vagten -  se skemaerne.