Vagtlaget - der mangler læger

Hvor mange læger skal der være i vagtlaget?

Først skal man selvfølgelig finde ud af, om der overhovedet mangler læger i vagtlaget.

Overenskomsten siger ikke direkte noget om, hvor mange læger man skal være i et vagtlag, men for at overholde vagthyppighedsreglerne i § 22 kræver et vagtlag et vist minimum af læger.

Yngre Læger fortolker reglerne således:

antal vagter x vagthyppighed / antal dage = minimum antal læger 

Hertil skal lægges en eller flere læger, der kan dække fravær af forskellig slags fx kurser, ferie mv.

Den maksimale vagthyppighed er:

  • 6 i gennemsnit over normperioden for tilstedeværelsesvagt
  • 5 i gennemsnit over normperioden for blandede (tilstedeværelses-/bolig-) vagter
  • 3 i gennemsnit over normperioden for vagt uden for tjenestestedet
  • 7 i gennemsnit over normperioden for fællesvagter (tilstedeværelse)
  • Højst to gange ugentligt for fællesvagter (fra bolig) 

Eks 1:

Indgår du i et vagtlag med tilstedeværelsesvagt alle ugens dage, kræver vagthyppighedsreglerne:

7 x 6 / 7 = 6 læger

Vagtlaget bør så være normeret med minimum 6 + 1 læge, så der er taget højde for fravær.

Eks 2: 

Omfatter vagtlaget tilstedeværelsesvagt + boligvagt alle ugens dage, kræver vagthyppighedsreglerne:

14 x 5 / 7 = 10 læger

Eks 3: 

2 tilstedeværelsesvagtlag + boligvagt mandag - fredag, kræver:Vagtlaget bør så være normeret med minimum 10 + 1-2 læger, så der er taget højde for fravær.

19 x 6 / 7 = 16,3; dvs. 17 læger.

Vagtlagene bør så være normeret med minimum 17 + 2-3 læger, så der er taget højde for fravær.

Må man overtræde vagthyppighedsreglerne?

Vagthyppighedsreglerne skal sikre, at læger har en vis del af deres arbejdstid i dagtiden, og at læger ikke har en urimelig vagtbelastning. Og vagthyppighedsreglerne skal overholdes.

Kun i ekstraordinære situationer kan læger pålægges normaltjeneste eller vagt på tjenestestedet efter kl. 18 oftere end de ovenfor beskrevne maks. "vagthyppigheder". I de tilfælde udbetales de efter kl. 18 overskydende normtimer samt det ekstra effektive arbejde under vagt uden for tjenestestedet altid som overarbejde.

En ekstraordinær situation er fx, når arbejdsgiveren kan dokumentere, at der ikke er ansøgere til de opslåede stillinger.

Hvis man er så få læger i vagtlaget, at arbejdet ikke kan tilrettelægges uden at vagthyppighedsreglerne overtrædes, bør man gøre ledelsen opmærksom på det. Sker der ikke noget ret hurtigt, kan man bede ledelsen om at komme med en plan for, hvordan de har tænkt sig at løse problemet. Det er en god ide at gøre dette skriftligt.

Planen bør indeholde dokumentation for, hvad ledelsen har gjort for at besætte de ledige stillinger, og hvad ledelsen vil gøre for at løse problemet på kort sigt og lang sigt. Ledelsen kan altså ikke bare fortsætte med en intensiveret vagthyppighed med henvisning til vakante stillinger. De skal kunne dokumentere, at de forsøger at gøre noget ved situationen.

Måske er der også tale om, at videreuddannelsen for de involverede læger er blevet forsømt pga. manglende dagtid. Det skal der i så fald så også tages hånd om. Måske skal videreuddannelsesrådet inddrages.

Husk også at snakke med Yngre Lægerådet.

Betyder vakancer, at ledelsen bare kan beordre de tilbageværende læger til at arbejde mere?

Svaret er både ja og nej.

Ledelsen kan i ekstraordinære situationer beordre de ansatte læger til at arbejde mere end de gennemsnitlige 37 timer. Ledelsen kan også gå ind og ændre i vagtplanen i særlige tilfælde (sker det med under 72 timers varsel, så tjek § 23 og § 24). Sygdom og vakancer er særlige/ekstraordinære tilfælde.

Der er dog nogle regler, som skal overholdes, nemlig reglerne om frihed og erstatningsfrihed § 28 samt hviletid og fridøgn § 29. Overholdes disse regler ikke, kan man enten gå til sikkerhedsudvalget (der så evt. kan kontakte Arbejdstilsynet, hvis arbejdsmiljøloven bliver overtrådt), eller man kan kontakte Yngre Lægers sekretariat. Man bør dog altid underrette ledelsen og Yngre Lægerådet inden.

Hvis ledelsen fortsat ikke er villige til at løse problemerne, kan Yngre Læger bede om et mæglingsmøde. Hvis det ikke løser problemerne, kan sagen evt. ende i voldgiftsretten med, at arbejdsgiveren idømmes en bod.

Hvordan lægger man rent praktisk skemaet, når der mangler læger i vagtlaget?

Ud over problemer med at overholde vagthyppighederne, så er det typisk også et problem at få vagtplanen til at hænge sammen, når man er for få læger.

Men hvad gør man så? Planlægger en vagtplan med huller og lader det være op til ledelsen at ordne resten? Det kan man vælge, men så er man nok ikke skemalægger ret længe. De barske realiteter er, at vagten skal passes, også selv om man er for få læger til det.

Indtil problemerne er løst, så husk:

Når vagthyppighedsreglerne overskrides, skal de efter kl. 18 overskydende normtimer samt det ekstra effektive arbejde under vagt uden for tjenestestedet altid - uanset et evt. normtimeunderskud - udbetales som overarbejde.