Ugens spørgsmål

Her finder du udvalgte spørgsmål og svar stillet af medlemmerne.

Spørgsmål:
Her jeg ytringsfrihed som overlæge?

Svar:
Som offentligt ansat har du som alle andre borgere i Danmark ytringsfrihed og kan på egne vegne deltage i den offentlige debat og fremføre dine personlige meninger og synspunkter.

Det skal fx være tydeligt, at dine udsagn vil blive anset som dine private holdninger og ikke som udtryk for arbejdspladsens synspunkter. Du må ligeledes ikke ytre dig om tavshedsbelagte forhold fx vedr. navngivne patienter eller fremføre åbenbart urigtige oplysninger, ligesom det skal ske i en ordentlig tone og dermed ikke være æreskrænkende eller urimeligt grove.

Se nærmere for en uddybning her 

Det kan være en god ide, inden du ytrer dig offentligt, samtidig at orientere dig nærmere på Ombudsmandens hjemmeside.

Spørgsmål: 
Hvad har jeg krav på af efteruddannelse?

Svar:
Overenskomsten § 26 giver dig som overlæge ret til mindst 10 efteruddannelsesdage om året. Og du skal have en plan for din efteruddannelse, som skal aftales ved den årlige LUS (Lederudviklingssamtale).

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for at sikre den relevante efteruddannelse og kompetenceudvikling af dig og dine kollegaer. Men efteruddannelse er også dit eget ansvar. Mulighed for efteruddannelse skal efterspørges ikke alene ved LUS, men også i dagligdagen i forbindelse med diskussioner af patientbehandling og afdelingens drift. Det er vigtigt, at du selv vedvarende efterspørger efteruddannelse og insisterer på vigtigheden ikke kun for dig selv, men også for organisationen.

Ifølge § 26 i overenskomsten har alle overlæger har ret og pligt til efteruddannelse. De 10 årlige dage til efteruddannelse er nu rettet mod både de faglige og de ledelsesmæssige kompetencer i en fælles erkendelse af, at overlæger både skal udvikle de lægelige og de ledelsesmæssige kompetencer, for at kunne virke som lægelige leder.

Ved den årlige LUS skal aftales  - en mellem overlægen og dennes leder - gensidigt forpligtende efteruddannelsesplan. Planen kan have et flerårigt sigte, men den skal årligt evalueres og justeres, så det sikres, at aftalte aktiviteter, herunder antallet af dage, bliver fulgt. Efteruddannelsen skal i øvrigt som hidtil tilrettelægges under hensyn til både overlægens og afdelingens ønsker og behov.

Se mere her