Udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.)

30. september 2019

Fornuftigt med fleksibel anvendelse af lægeattesten (LÆ 285), men vigtig at den sygemeldte vejledes om retten til at få udarbejdet attesten.
  
Det er Lægeforeningens grundlæggende holdning, at der alene bør indhentes lægeattester, når det giver mening.

Det er derfor fornuftigt, at lovgivningen justeres, så kommunerne fremover kun skal indhente en lægeattest til brug for sygedagpengeopfølgning, hvis kommunen eller den sygemeldte vurderer, at der er behov for det.

Det er f.eks. fornuftigt, at kommunen ikke fremover skal indhente attesten (LÆ 285) i sager, hvor en sygemeldt står over for en forestående raskmelding, og hvor attesten derfor er åbenbart unødvendig.

Lægeforeningen finder det dog betryggende, at der som led i forslaget om øget fleksibilitet ved indhentning af lægeattest til brug for sygedagpengeopfølgning samtidig er indført en ret for den sygemeldte til at få udarbejdet attesten (LÆ 285) hos sin praktiserende læge, uanset at kommunen ikke har vurderet, at det var nødvendigt. 

Lægeattesten (LÆ 285) er vigtig
Lægeattesten (LÆ 285) er et vigtigt og godt redskab i processen med at få en sygemeldt tilbage i arbejde. Lægeforeningen forventer derfor, at kommunerne fortsat anvender LÆ 285 i de tilfælde, hvor der er brug for vurdering af den sygemeldtes arbejdsevne og mulige skånebehov.

Formålet med attesten er, at kommunen får viden om den praktiserende læges vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde, herunder om der er behov for eventuelle skånehensyn. Kommunen kan på denne baggrund målrette indsatsen for den sygemeldte med henblik på at understøtte tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Udarbejdelsen af attesten sker på baggrund af en konsultation hos den praktiserende læge. Lægen får ved denne lejlighed mulighed for at vurdere, hvordan sygdommen påvirker patientens almentilstand. Lægen får desuden mulighed for at få en dialog med patienten om, hvad der skal til for at vedkommende kan komme tilbage i arbejde.

I nogle tilfælde er attesten (LÆ 285) afgørende for, at den sygemeldte overhovedet opsøger læge og modtager behandling.

Det er derfor vigtigt, at den sygemeldte vejledes om muligheden for at få udarbejdet attesten (LÆ 285), uanset at kommunen umiddelbart har vurderet, at det ikke var nødvendigt.

I sidste ende kan det være afgørende for, at der bliver lagt en behandlingsplan, som kan medvirke til, at den sygemeldte bliver rask og på sigt kan genoptage sit arbejde.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing