Udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn

(Øget kvalitet i alkoholbehandlingen)

Høringssvar

8. september 2015

Bedre kvalitetssikring af alkoholbehandling

Lægeforeningen er tilfreds med, at dette forslag til kvalitetssikring af alkoholbehandling sikrer, at Sundhedsstyrelsens vejledninger og retningslinjer skal benyttes som redskaber i godkendelsen og det driftsorienterede tilsyn.

Tilsynet bør indeholde lægefaglige vurderinger

Lægeforeningen mener, at tilsynet bør have adgang til lægefaglig vurdering af behandlingsstedernes tilbud og processer. Alkoholafhængighed er en sygdom, og der er evidens for en række behandlingsregimer, der forudsætter lægefaglig indsigt for at vurdere, om regimerne er fulgt.

Desuden bør godkendelse og tilsyn udføres med medvirken af personale med en autoriseret sundhedsfaglig uddannelse, idet den sundhedsfaglige ydelse er central i behandlingen. Det er således ikke i alle tilfælde nødvendigt med lægelig medvirken, men tilsynet skal have adgang til lægefaglig vurdering for at være fagligt robust. Dette bør fremgå af den kommende bekendtgørelse og vejledning.

Forslag til præcisering

Lægeforeningen har herudover følgende kommentar vedr. begrebet "sundhedspersoner” i nyt stk. 3 i § 12 i lov om socialtilsyn.

Lægeforeningen har forstået det således, at lovforslaget ikke omhandler f.eks. en alkoholbehandlingsmodtagers egen praktiserende læge, som ikke er tilknyttet alkoholbehandlingsstedet.
 
Det er tidligere bekræftet fra sundhedsministeriet, at begrebet "sundhedspersoner" i § 12 i lov om socialtilsyn, nyt stk. 3, alene omhandler sundhedspersoner, som er direkte tilknyttet behandlingssteder. Lægeforeningen mener derfor, at begrebet "sundhedspersoner" i § 12 i lov om socialtilsyn, nyt stk. 3, kan fortolkes alt for bredt, som det står nu.
 
Lægeforeningen ønsker derfor, at Sundhedsministeriet præciserer i lovforslaget, at begrebet "sundhedspersoner" i § 12 i lov om socialtilsyn, nyt stk. 3, alene omhandler sundhedspersoner, som er direkte tilknyttet behandlingsstederne.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing