Udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven...

...lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Et jobrettet integrationsprogram for nyankomne flygtninge og familiesammenførte)

Høringssvar

13. april 2015

Lægeforeningen forventer at blive inddraget i arbejdet med den kommende bekendtgørelse om krav til lægeattesters udformning og indhold

Lægeforeningen skal takke for modtagelsen af ovennævnte udkast til lovforslag, som er udsendt i høring.

Lægeforeningen noterer sig, at følgende fremgår af lovforslaget:

”Herudover foreslås det, at beskæftigelsesministeren efter forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse også i forhold til integrationssager kan fastsætte nærmere regler om samarbejdsaftalen, fastsættelse af pris for den kliniske funktions ydelser og krav til lægeattesters udformning og indhold.”

Lægeforeningen forventer at blive inddraget i arbejdet med den kommende bekendtgørelse om krav til lægeattesters udformning og indhold, idet Lægeforeningen finder, at de eksisterende attestløsninger (LÆ-attesterne på det kommunale område) vil kunne anvendes.

Disse attestløsninger anvendes inden for det faste samarbejdsforum mellem Lægeforeningen og Kommunernes Landsforening, som kaldes det Socialt-lægelige samarbejde.

Herudover har Lægeforeningen ikke bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen  
Mads Koch Hansen