Udkast til ændringsbekendtgørelse af bekendtgørelse nr. 97 af 9. december 2010 om autorisation af læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1128 af 26. august 2016

4. februar 2019

Større fleksibilitet til opnåelse af bestemte karakterer ved Prøve i Dansk 3 er fint, men må ikke ske på bekostning af patientsikkerheden

Lægeforeningen ser det som positivt, at Sundheds- og Ældreministeriet med ændringsforslaget ønsker at gøre vejen for tredjelandslægers opnåelse af autorisation i Danmark mere fleksibel, så længe der ikke slækkes på kvaliteten.

Ændringsbekendtgørelsen anser Lægeforeningen som en teknikalitet, der muliggør, at karaktererne til Prøve i Dansk 3 opnås inden for en periode på 12 måneder frem for ved den samme eksamen. Sådan som reglerne er i dag, skal sprogprøverne være bestået med de bestemte karakterer, før lægerne kan gå videre til de næste trin i autorisationen: de medicinske fagprøver, kurset i sundhedslovgivning og endelig evalueringsansættelserne.

Lægeforeningen støtter en fastholdelse af denne trinvise autorisationsproces, hvor Prøven i Dansk 3 er et første, nødvendigt sprogligt udgangspunkt for på sigt at kunne opfylde de krav, der er til læger, som arbejder i det danske sundhedsvæsen.

Ændring af kravet om bestemte karakterer ved den samme eksamen vil ikke have stor effekt i forhold til en mere fleksibel autorisationsproces. Lægeforeningen ser derfor høringen som en anledning til at gøre opmærksom på en række forslag, der vil kunne støtte op om en mere smidig autorisationsproces:

  • Større fleksibilitet til adgang af danskundervisning, der matcher kommende lægers og øvrige sundhedspersonalers behov for hurtig progression og fokus på kommunikation med patienter og pårørende.
  • Tilstrækkeligt antal medicinske fagprøver. I dag kan der gå op til et halvt år fra, at en læge har bestået sin danskprøve til, at lægen kan tilmelde sig de medicinske fagprøver
  • Tilstrækkeligt antal kurser i dansk sundhedslovgivning
  • Formalisering af ulønnede praktikophold. Tredjelands læger skal langt tidligere i kontakt med det danske sundhedsvæsen og dets forventninger til dem. Derudover har lægerne også brug for at vedligeholde kompetencer.

Lægeforeningen foreslår, at Sundhedsministeriet tager disse forslag med sig i ministeriets arbejde med at forenkle ophold og arbejde i det danske sundhedsvæsen.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing