Uddannelsesministeriet, lægeattest til

Indeks 
uddannelsesministeriet lægeattest til
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.15.41.04
Attestform 
Blanket
Honorar 
814 kr.
Rekvirent 
Uddannelsesministeriet
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
06.05.2021
Forklaring 

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte (lov nr. 1225 af 27. december 2003 med senere ændringer) kan studerende i videregående uddannelser, der på grund af varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde, søge om handicaptillæg til sin SU eller sammen med slutlån.
Visitationen til tillæg sker alene på baggrund af en vurdering af erhvervsevnen i forhold til et studenterjob i mindre omfang. Der foretages ikke en vurdering af, om de studiemæssige følger af en funktionsnedsættelse medfører et øget tidsforbrug under uddannelsen. Vurderingen af erhvervsevnen er generel, og der indgår ikke en redegørelse for hvilket konkret studenterjob, den studerende i givet fald vil kunne varetage.

Attesten har til formål at få beskrevet den studerendes sygdom(me), og i hvilket omfang ansøgerens funktionsniveau er påvirket. Desuden ønskes det oplyst, hvorvidt der er behov for fortsat behandling eller henvisning til yderligere udredning eller behandling hos specialist. Du er velkommen til at besvare spørgsmålene på eget brevpapir med henvisning til attestens spørgsmål.

OBS!
Attesten udfyldes kun, når det er ministeriet, der har anmodet om det, og ministeriet har redegjort nærmere for sagen og de helbredsmæssige forhold, der ønskes belyst. 

Fakturaen skal sendes elektronisk til EAN 5798000433175.

Betalingsfristen er 14 dage efter attesten og lægens regning er modtaget hos Uddannelsesministeriet.