TR i almen praksis - KBU, intro og fase 1

Nedenfor kan du bl.a. se, hvordan du bliver TR, hvad du skal lave som TR, og hvem du især skal samarbejde med som TR.

NB:  Region Sjælland anerkender ikke, at der kan vælges TR for uddannelseslæger i almen praksis i KBU, intro og fase 1.

Du er ansat efter sygehusoverenskomsten

Som TR for yngre læger i almen praksis i KBU, intro og fase 1-stillinger er du ansat efter sygehusoverenskomsten, som forhandles mellem Yngre Læger og Danske Regioner.

Du er omfattet af en særlig TR-aftale

Yngre Læger og de enkelte regioner har lavet særskilte aftaler for vilkår for TR i almen praksis i KBU, intro og fase 1. Som TR har du samme status og rettigheder som de andre tillidsrepræsentanter i regionerne og er omfatter af KTO-aftalen, der indebærer tillidsrepræsentantbeskyttelse. 

Sådan bliver du TR - du skal anmeldes som TR

Efter mindst en måneds ansættelse i almen praksis kan du blive valgt som TR, og alle medlemmer af Yngre Læger kan stille op. Yngre læger i almen praksis vælger typisk deres TR på en af de faste temadage, hvor de i forvejen er samlet.

I kan få sat punktet Valg af TR på dagsordenen ved at henvende jer til de AMU/DYNAMU, som arrangerer temadagene. Er der flere kandidater, indkaldes der typisk til et valgmøde i regionen. Alle ansatte i praksis i KBU, intro- eller fase 1-stillinger kan stemme,

Når du er blevet valgt af dine kolleger som TR, skal du anmelde det til Yngre Lægers sekretariat. Anmeld dig som TR.

Når Yngre Lægers sekretariat har modtaget oplysninger om valget fra dig, anmelder sekretariatet dig til sygehuset som tillidsrepræsentant i almen praksis. Din regionsformand modtager også kopi af anmeldelsen. Du er så valgt, anmeldt og registreret som tillidsrepræsentant. Du har først tillidsrepræsentantbeskyttelsen fra det tidspunkt, hvor du er anmeldt af Yngre Læger, og det er også først fra dette tidspunkt, at du kan blive honoreret og få transportgodtgørelse for dit TR-arbejde. 

Når du videregiver posten som TR - du skal afmelde dig som TR

Når du stopper som TR og skal videregive posten til en anden, er det en god idé at lave en overdragelsesforretning, hvor du leverer dit materiale videre til den næste og hjælper den nye TR i gang. Når du stopper, er det vigtigt, at Yngre Lægers sekretariat får besked om ændringerne. Afmeld dig som TR.

Dine opgaver som TR

 • Samarbejdspartner og kontaktperson til regionen, praksisudvalget, praksiskoordinator, almen medicinsk uddannelsesvejleder (AMU) mv. om forhold i overenskomsten, arbejdsmiljø, rekrutterings- og fastholdelsestiltag, timeopgørelse, indretning af arbejdspladsen, uddannelsesmæssige problemer etc.
 • Medvirke til at løse konkrete problemer i relation til løn- og ansættelsesvilkår som fx ferie, lægevagter, delt tjeneste, pauser mv.
 • Medvirke til at løse samarbejdsproblemer mellem tutorlæge og den yngre læge
 • Fungere som bisidder for yngre læger ved møder om samarbejdsproblemer
 • Deltage på møder og temadage for uddannelseslæger og fx præsentere overenskomsten
 • Medvirke til at indgå lokalaftaler. Som TR kan du dog ikke indgå aftaler, der har overenskomst-, uddannelses- eller ansættelsesmæssige konsekvenser uden at inddrage regionen og Yngre Lægerådsformanden.

Vær synlig som TR

For at løse dine opgaver som TR er det vigtigt, at du er synlig, så både de yngre læger, du repræsenterer, og samarbejdspartnere, arbejdsgivere, Yngre Lægers sekretariat mv. ved, hvem du er og kan kontakte dig.

På samme måde er det vigtigt, at du kan komme i kontakt med dem, du repræsenterer. Som tillidsrepræsentant har du mulighed for at få udleveret kontaktoplysninger på de personer, du repræsenterer. Det regionale videreuddannelsessekretariat kan hjælpe dig med oplysninger om, hvem af dine kolleger, der er ansat i almen praksis som led i deres uddannelse. Regionens praksisenhed kan også være behjælpelig med navne og mailadresser, ligesom du kan få hjælp hos FYAM, Foreningen af Yngre Almen Medicinere.

Når du har fundet ud af, hvem du repræsenterer, er det en god ide at lave  en  TR - mail til kollegaer (DOC)  hvor du præsenterer dig selv, fortæller hvordan man kan komme i kontakt med dig, og hvad du kan hjælpe med.

Når du er anmeldt og godkendt som tillidsrepræsentant, bliver du automatisk registreret i medlemssystemet som tillidsrepræsentant, og du kommer til at stå på oversigten over tillidsrepræsentanter på hjemmesiden, så dine kolleger kan finde og kontakte dig. Husk derfor at tjekke at dine medlemsoplysninger er korrekte. 

Som TR i almen praksis får du også automatisk tilsendt Yngre Lægers TR-nyt.

Hvem er dine samarbejdspartnere?

• DYNAMU

DYNAMU står for Den Yngre Almen Medicinske Uddannelseskoordinator og er de yngre lægers uddannelsesvejleder. For DYNAMU’en er målbeskrivelsen og uddannelsesplanerne omdrejningspunktet. Hovedopgaverne er at optimere uddannelsesforløbet ved at informere, rådgive og vejlede om uddannelsesforhold.

I modsætning til TR’en, der er valgt af sine kolleger, er DYNAMU’en ansat af regionen til at varetage opgaver på uddannelsesområdet (ofte 8-10 timer om ugen). Indsatsen retter sig mod den overordnede planlægning og udførelse af uddannelsesindsatsen på sygehuse og i almen praksis. DYNAMU er normalt ikke involveret i enkeltproblemer i en praksis.

DYNAMU’ens opgaver er typisk at:

 • arrangere temadage og uddannelsesseancer i samarbejde med AMU (almen medicinsk uddannelsesvejleder)  mv.
 • rådgive og vejlede de yngre læger om uddannelsesforhold, herunder at deltage i møder som bisidder
 • arrangere netværksdage og medvirke til netværksdannelse blandt de yngre læger
 • tilrettelægge og deltage i regionale introkurser, logbogskurser mv. for nye introlæger
 • være kontaktperson i forbindelse med vanskelige uddannelsesforløb
 • deltage i arbejdsgrupper om revision af uddannelsesprogrammer mv. 
 • udbrede kendskabet til målbeskrivelsen samt lærings- og evalueringsmål.

• AMU

Almen medicinsk uddannelsesvejleder er de praktiserende lægers kontaktperson i relation til uddannelsesinitiativer for de yngre læger. AMU’en er ansat af regionen.

• PKL

Postgraduat klinisk lektor. PKL er ansat i de tre videreuddannelsesregioner og fungerer som kontaktperson og koordinator i forhold til de almen medicinske uddannelsesvejledere (AMU).

• PLO’s praksisudvalg i regionen

Dette forum er de praktiserende lægers lokale organ -  i en vis forstand svarende til det lokale Yngre Lægeråd i regionen. Praksisudvalget varetager en del formaliserede opgaver, bl.a. overenskomstbestemte forhold som tildeling af ydernumre mv. - ofte i samarbejde med regionen.

• Regionens praksisafdeling/enhed

Den administrative enhed i regionen, som tager sig af forhold vedrørende almen praksis i regionen. Her kan du få oplyst navne og mailadresser på dine yngre lægekolleger i almen praksis.

• FYAM

Foreningen af Yngre Almen Medicinere kan fx være behjælpelig med at sende mail rundt om tillidsvalg.

• Yngre Lægerådet i regionen og på sygehusene

• Almen Praksisudvalget

Et udvalg i Yngre Læger, der beskæftiger sig særligt med forholdene for yngre læger i almen praksis. Se hvem der sidder i Almen Praksisudvalget.

• Yngre Lægers sekretariat

Kontakt Sven-Erik Tensing, svt.yl@dadl.dk / 35 44 84 37, hvis du har overenskomstmæssige spørgsmål eller har brug for en bisidder.