Tilsynssystemet

Nye tiltag skal højne tilliden til tilsynet

Det er vigtigt med et fagligt robust tilsyn, som skrider ind, hvis der er sundhedspersoner, som udgør en fare for patienterne.  Det er forudsætningen for, at patienterne kan have tillid til sundhedsvæsenet. Omvendt skal tilsynet med sundhedspersoner ikke kaste lange skygger ind over sundhedspersoner i almindelighed, da det det modvirker en sund læringskultur og effektivt ressourceforbrug. 

I 2018 skrev omkring 10.000 læger under på et såkaldt mistillidsvotum til den myndighed, som fører sundhedsfagligt tilsyn i sundhedsvæsenet. Det er en helt uholdbar situation, fordi manglende tillid til tilsynsmyndighederne kan svække sundhedspersoners handlekraft, når der dagligt træffes svære beslutninger. Risikoen er, at defensiv medicin breder sig, og patientsikkerheden kommer under pres som følge af manglende åbenhed om- og læring efter fejl.

Det var derfor positivt, da regeringen og et samlet Folketing offentliggjorde den såkaldte tillidspakke, der havde til formål at genetablere tilliden. Men flere af de bebudede initiativer har været forsinkede, og den lovede evaluering er ikke gennemført. 

Lovgrundlaget for tilsynet med enkeltpersoner blev ændret i 2016. Effekten af lovstramningerne er tydelig. Antallet af oprettede individuelle tilsynssager er steget med 68 pct. fra 468 sager i 2016 til 784 sager 2019. Heraf var det i 2019 lidt mere end hver femte, som endte i en sanktion*. 
Sundhedsvæsenet er karakteriseret ved tværfagligt teamsamarbejde og tværgående patientforløb. Derfor er det mange gange ikke muligt at placere ansvaret for, at patientsikkerheden er truet hos en enkelt sundhedsperson i det udførende led. 

Lægeforeningen arbejder for:

  • Evalueringen af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn skal i gang hurtigt med det formål at afklare, hvordan tilsynet fremmer patientsikkerheden mest muligt. Derfor er det nødvendigt at undersøge effekten af det nuværende tilsyn gennem kortlægning af sagsprocesser, og hvilke skridt, der f.eks. tages på arbejdspladsen, når en sundhedsperson kommer under tilsyn.
  • Tilsynet bør fokusere mere på såkaldt reaktive organisatoriske tilsyn som et effektivt tiltag til at sikre, at der reageres hurtigt og gennemgribende i en organisation, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed mener, at patientsikkerheden er udfordret.
  • Kommunikation og vejledning i forbindelse med tilsynssager skal forbedres, så den negative følelsesmæssige belastning ved at være involveret i en tilsynssag reduceres.

* Styrelsen for Patientsikkerheds Årsrapport 2019