Tilsyn i almen praksis

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører i henhold til sundhedslovgivningen tilsyn med behandling og patientsikkerhed i almen praksis. Tilsynsvirksomheden består af to typer tilsyn – tilsyn med behandlingssteder (sundhedsfaglige tilsyn) og tilsyn med sundhedspersoner (det individuelle tilsyn). Nedenunder kan du læse mere om begge typer tilsyn.

Sundhedsfaglige tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed har igangsat gennemførelse af en række sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis i 2020. Tilsynene erstatter de tidligere risikobaserede tilsyn, og konceptet er ændret fra 27 målepunkter til 3 faglige målepunkter og 10 refleksionspunkter. 

Tilsynet nåede kun kort at blive gennemført, inden COVID- 19-pandemien satte det midlertidigt på standby. PLO ved aktuelt ikke, hvornår de sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis forventes genoptaget. Beslutningen ligger hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen lægger op til at gennemføre tilsyn i ca. 10 % af almen praksis klinikkerne. Udvælgelsen af klinikker sker ved tilfældig stikprøve, dog med en vis geografisk spredning.

De tre målepunkter, som indgår i vurderingen, vil være velkendte fra akkreditering og er udvalgt af styrelsen ud fra en betragtning om mulige forbedringspotentialer.

Målepunkterne er:

  • Interview om instruktion og tilsyn med behandling udført af medhjælp (delegeret lægeforbeholdt virksomhed)
  • Interview om håndtering af parakliniske undersøgelser
  • Journalgennemgang vedrørende behandling med afhængighedsskabende lægemidler

De 10 refleksions-/dialogpunkter er bl.a. modtagelse af epikriser, samarbejde med kommunen, herunder plejehjem, hjemmepleje etc., håndtering af risikosituationslægemidler, ideer om kvalitetsforbedringer, dosisdispensering mv.

Vejledningsmateriale

PLO’s sekretariat har udarbejdet følgende vejledningsmateriale til klinikker, som er udtaget til sundhedsfaglig tilsyn i almen praksis: 


Tilsyn med sundhedspersoner

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også tilsyn med sundhedspersoners virke (det individuelle tilsyn) baseret på løbende overvågning af ordinationer med særligt fokus på bl.a. stærk og afhængighedsskabende medicin og på henvendelser fra patienter, kollegaer, øvrige myndigheder mv. i forhold til bekymringer for den konkrete behandling (bekymringshenvendelser).

Disse tilsyn gennemføres løbende - også i den nuværende situation, hvor de sundhedsfaglige tilsyn for tiden er sat i bero