Sygemeldinger og fritagelse ifm. undervisning og eksamen ved universiteter og andre højere læreanstalter (lægens brevpapir)

Indeks 
eksamen sygemelding
Kategori 
Fri attest
Attestform 
Blanket
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Undervisningssted
Betales af 
Patienten
Opdateret 
01.04.2015
Forklaring 

Uddannelsesinstitutioner stiller ofte krav om dokumentation for de helbredsforhold, der er årsag til, at en elev eller studerende:

  • Ønsker at opnå fritagelse for undervisning pga. sygdom eller handicap
  • Ikke har kunnet give fremmøde til eller har kunnet gennemføre eksamen og prøver
  • Ønsker at få forlænget studietiden

Anmodningen bør præciseres
En uddannelsesmyndighed må gerne indhente oplysninger om en studerendes helbredsforhold, men kun hvis det er relevant og nødvendigt, og den studerende har givet samtykke til det.

En myndighed må aldrig indhente flere oplysninger end de, der er relevante og nødvendige for formålet. Det er derfor vigtigt, at uddannelsesinstitutionen præciserer, hvilke oplysninger der er behov for.

Det er vigtigt, at lægen alene attesterer forhold, som lægen faktisk har kendskab til. Det er fx ikke muligt at attestere overstået sygdom, som lægen ikke har været involveret i eller på anden måde har kendskab til.

Læger har ikke pligt til at udfærdige sådanne attester, men konsekvenserne heraf for eleven/den studerende kan være store, og derfor må anmodning anses for velbegrundet.

Friattest
Der er ikke aftalt nogen attest på området. Lægeerklæringen udarbejdes derfor som en friattest (lægens brevpapir).

Attesten udleveres til den studerende.

Regning
Attesten betales af den, der anmoder om den, typisk eleven/den studerende.