Sundhedsreform: Trane og Løhde bør tage tænkepause efter input

Af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

Det er en imponerende møderække med såkaldte interessenter på sundhedsområdet, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Innovationsminister Sophie Løhde har været igennem for at få input til sundhedsreformen. Omtrent 35 forskellige organisationer har været forbi de to ministre for at give deres besyv med. Dog må man konstatere, at man på forhånd har lagt sig fast en strukturreform uden en grundig analyse med inddragelse af eksperter.

Derudover er dialogen er naturligvis ikke ret meget værd, hvis ikke ministrene går i dybden og analyserer de forslag til forbedringer, Lægeforeningen og andre kommer med. Derfor vil jeg opfordre sundhedsministeren og innovationsministeren til nu at tage sig tid til refleksion. Ikke i forhold til de af regeringens egne forslag, som har høstet bred anerkendelse allerede – eksempelvis de indlysende positive tiltag for at uddanne og tiltrække flere læger til almen medicin og dermed få flere praktiserende læger. Nej, tværtimod en tænkepause, hvor de kigger på de fejl og mangler, som vi og andre har påpeget i reformudspillet. Dette bør vel at mærke ske, før regeringen indkalder Folketingets partier til forhandlinger om sundhedsreformen, så der kan forhandles på et oplyst, gennemarbejdet grundlag.

Til det formål vil jeg her opsummere de vigtigste punkter, Lægeforeningen er kommet med forslag til forbedringer af:

For det første vil jeg advare om en uigennemtænkt og stor strukturændring. Der er i forvejen så stort et pres, at det kan resultere i længere tids reformlammelse og et stort forbrug af ressourcer, som går fra andre nødvendige opgaver. Det er hverken patienter eller sundhedsprofessionelle tjent med. Regionerne har trods deres fejl i grove træk løst deres opgaver på sygehusområdet. Og de problemer, der er med blandt andet sektorovergange og manglende prioritering af det nære sundhedsvæsen, løses ikke ved at fjerne de folkevalgte politikere i regionsrådene. Sundhedsvæsenet er ekstremt komplekst og meget anderledes end de områder, som eksempelvis kommunalpolitikere er vant til at stå i spidsen for. Derfor frygter vi, at reformen i værste fald kan føre til ensidigt fokus på nye strukturer i stedet for konkrete problemer.

For det andet mangler vi stadig et svar fra regeringen på den store udfordring, som vores overbebyrdede sundhedsvæsen står i. Ressourcerne står ikke mål med de mange opgaver og det store antal patienter – ofte ældre med flere sygdomme – der blot vil blive flere af frem til 2050. Jeg afslører næppe for mange detaljer om mit møde med Ellen Trane Nørby og Sophie Løhde ved at fortælle, at selvom det blev holdt i Finansministeriet, blev der ikke lettet på statskassens låg for at investere de nødvendige midler i et langsigtet økonomisk løft af sundhedsvæsenet. Nærhedsfonden er en begyndelse, men dog småpenge i forhold til det reelle behov. Lægeforeningen har for nylig anbefalet, at sundhedsvæsenets økonomi skal vokse med 2 procent om året til 2025. Det har vi gjort i forlængelse af en analyserapport af sundhedsvæsenets udgifter, som den uafhængige forskningsinstitution VIVE har udgivet. Det løft er, hvad det kræver af ressourcer for, at sundhedsvæsenet både kan behandle flere ældre mindst lige så godt som nu og samtidig tilbyde de nyeste og bedste behandlinger til patienterne.

For det tredje skal det sikres, at læger bliver centralt placeret i ledelserne af de 21 nye sundhedsfællesskaber, de nye forvaltninger og i Sundhedsvæsen Danmark. Det er dybt bekymrende, at kun ét ud af seks medlemmer af bestyrelsen for de sundhedsforvaltninger, der afløser regionerne, skal have stærke sundhedsfaglige kompetencer. I Sundhedsvæsen Danmarks bestyrelse skal ét medlem ud af 11 have stærke sundhedsfaglige kompetencer. I sundhedsfællesskaberne er der lagt op til en kraftig kommunal repræsentation. For patienternes skyld skal der sikres den nødvendige indflydelse til den lægefaglige ekspertise her. Alt andet vil være besynderligt i en reform, der med sundhedsministerens ord skal bæres af faglighed.

Bragt i Dagens Medicin d. 1. februar 2019