Sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis i 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu varslet gennemførelse af en række sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis i 2020. Tilsynene erstatter de tidligere risikobaserede tilsyn og konceptet er ændret fra 27 målepunkter til nu 3 faglige målepunkter og 10 refleksionspunkter (faglig dialog), som ikke indgår i vurderingen.

Tilsynsrækken er opstartet i februar 2020 og udvælgelsen af klinikker sker ved tilfældig stikprøve, dog med en vis geografisk spredning.

Styrelsen lægger op til at gennemføre tilsyn i ca. 10 % af almen praksis klinikkerne.

Selve tilsynet varsles med et brev i klinikkens E-Boks minimum seks uger for tilsynets besøg. I brevet fremgår en frist for indsigelse og for indsendelse af oplysninger om klinikken, herunder navn og autorisationsID, eventuelle instrukser mv.

De tre målepunkter, som indgår i vurderingen, vil være velkendte fra akkreditering og er udvalgt af styrelsen ud fra en betragtning om mulige forbedringspotentialer.

Målepunkterne er:

  • Interview om instruktion og tilsyn med behandling udført af medhjælp (delegeret lægeforbeholdt virksomhed)
  • Interview om håndtering af parakliniske undersøgelser
  • Journalgennemgang vedrørende behandling med afhængighedsskabende lægemidler

De 10 refleksionspunkter, som alene er dialogområder, fokuserer bl.a. modtagelse af epikriser, samarbejde med kommunen, herunder plejehjem, hjemmepleje etc., håndtering af risikosituationslægemidler, ideer om kvalitetsforbedringer, dosisdispensering mv.

Vejledningsmateriale

PLO’s sekretariat har udarbejdet følgende vejledningsmateriale til klinikker, som er udtaget til sundhedsfaglig tilsyn i almen praksis: