Styrk trygge rammer for fysisk aktivitet

Der er social ulighed i adgang til natur og grønne områder (17). Personer med kort uddannelse og lav indkomst bor oftere i udsatte boligområder, hvor der er mangel på grønne områder, legepladser samt gang- og cykelstier. Adgangen til natur og grønne områder har betydning for både børn og ældres fysiske aktivitetsniveau (17). Jo færre grønne områder, jo mindre motion dyrkes (18), hvilket har konsekvenser for børns motoriske og kognitive udvikling samt såvel børn som voksnes risiko for overvægt, livsstilssygdomme og dårlig mental sundhed. 

Lægeforeningens forslag

Der er evidens for, at adgang til grønne områder, boldbaner, cykelstier m.m. i lokalområdet kombineret med information, lokale kampagner og gratis fritidstilbud, får flere til at være fysisk aktive og kan bidrage til mindre ulighed i sundhed (17,19). I byplanlægningen skal kommunerne inddrage dette aspekt, sådan at der i såvel nye som ældre boligområder med en større repræsentativ andel af udsatte borgere etableres rammer, der fremmer fysisk aktivitet i form af gang, løb og cykling. Ud over gode fysiske rammer bør samarbejdet mellem kommunerne og det lokale foreningsliv udvikles for at gøre fysisk aktivitet lettilgængeligt og gratis i nærområdet. Herudover bør fysisk aktivitet i form af leg, sport eller anden fysisk aktivitet også være faste, daglige elementer i daginstitutioner, fritidsordninger og skoler. 

Find kilderne, der henvises til i det samlede politikpapir, her LF_politikpapir_ulighed_i_sundhed_endelig.pdf