Styrk fagligheden på bosteder

Af Michael Dupont, næstformand i Lægeforeningen
25. juli 2016

Tanken bag botilbud til psykisk syge er helt rigtig. Mennesker, som kan klare at bo under former, som er mere hjemlige end hospitalets, skal have mulighed for det. Men virkeligheden er desværre, at beboere med psykisk sygdom ikke får den bedste behandling i de ordnede rammer, som var tanken. Flere patienter, færre senge på sygehusene og kortere liggetider betyder, at flere psykiatriske patienter skal behandles i det nære sundhedsvæsen. Ustabile og ofte med misbrugsproblemer udskrives de til rehabilitering på et botilbud, hvor medarbejdere i nogle tilfælde arbejder under helt uacceptable forhold. De seneste år er antallet af voldsepisoder steget, og ulykkeligvis har drab på personale fundet sted i fem tilfælde inden for de seneste fire år.

 Nu har regeringen, Danske Regioner og KL i forbindelse med årets økonomiaftaler forpligtet sig til at skabe trygge og sikre rammer for både beboere og personale på de psykiatriske botilbud. Det fortjener ros, for det er helt indlysende, at bostederne har et særligt behov for politisk opmærksomhed i det aktuelle arbejde med at styrke det nære sundhedsvæsen.

 Det er på tide, at beboere med psykisk sygdom kan være sikre på, at de får den behandling og støtte, som er målrettet netop deres sygdom. At være psykisk syg kan som bekendt dække over mange, meget forskellige diagnoser. Der er også stor forskel på, hvor medtaget af sin sygdom den enkelte er. Det bør man på bostederne kunne tage højde for.

 Derfor mener Lægeforeningen, at der er behov for en større specialisering af botilbuddene og en omhyggelig visitation, så beboerne kommer et rigtigt sted hen fra start. Det er ikke ligegyldigt, om behandling og støtte er fokuseret og varetages på højt fagligt niveau eller ej, og om medarbejderne skal tage sig af mennesker med vidt forskellige sygdomme.

 Vi mener også, at der er behov for at styrke de sundhedsfaglige kompetencer på botilbud. I dag er langt de fleste ansatte på botilbuddene pædagoger, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter, som yder en stor og nødvendig rehabiliteringsindsats for patienterne. Den bør suppleres med et større fokus på, om patienten f.eks. får nye symptomer, og om han eller hun følger den medicinplan, som ofte er en forudsætning for, at man bliver rask nok til at kunne fungere uden for bostedet.

 Lægeforeningen foreslår derfor fast tilknytning af både psykiatere og praktiserende læger til bosteder. Det vil styrke behandlingen af beboerne og den sundhedsfaglige rådgivning af medarbejderne på bostederne. Man kan håbe, at det også vil bidrage til at forebygge de voldsepisoder, som udspringer af problemer med medicinering og misbrug. Et tættere samarbejde mellem psykiater og patientens egen læge vil kunne forebygge indlæggelser og smidiggøre overgangen mellem sygehusbehandling og botilbud.

 I dagligdagen vil det også kunne gøre en forskel at tilknytte sygeplejersker til bosteder og samtidig give de øvrige medarbejdere mulighed for at få et løft i sundhedsfaglige kompetencer, f.eks. via kurser i medicinhåndtering.

 At sikre bedre bosteder for både patienter og medarbejdere er en meget omfattende og tværfaglig opgave, som også kræver politisk opbakning. Rigtigt grebet an har vi muligheden for at skabe moderne sundhedsfagligt velfunderede tilbud, som er sikre for både de mennesker, der bor der, og dem, der arbejder der.