Styregruppe for efteruddannelse

Kommissorium

Styregruppens formål:

Styregruppen har, på vegne af bestyrelserne i PLO og DSAM, ansvaret for at formulere overordnede politikker vedrørende efteruddannelse af praktiserende læger, samt konkret at iværksætte relevante efteruddannelsesaktiviteter for såvel de praktiserende læger, yngre læger som praksispersonale.

Styregruppen skal således sikre, at de praktiserende læger og deres personale tilbydes efteruddannelsestilbud, der omfatter relevante kompetencer i forhold til almen praksis.

Styregruppens opgave

Styregruppens generelle opgave, er på vegne af PLO's og DSAM's bestyrelser, at varetage den overordnede strategi og videreudvikling af efteruddannelsesaktiviteter, der er målrettet praktiserende læger og deres personale.

Opgaverne består i:

at drøfte konsekvenser af generelle politiske beslutninger og forhold, der kan have betydning for efteruddannelse.

at formulere visioner, mål og resultater for PLO Efteruddannelse.

  • at bidrage til debat om efteruddannelse indenfor almen praksis.
  • at godkende regnskaber og budgetter for PLO Efteruddannelse.
  • at koordinere PLO's og DSAM's indsats på efteruddannelsesområdet med interne og eksterne udvalg, samt med forskningsenhederne.
  • at formulere overordnede krav til efteruddannelsesaktiviteter, der udbydes gennem PLO Efteruddannelse.
  • at evaluere efteruddannelsesaktiviteter, der er gennemført i regi af PLO Efteruddannelse.
  • at medvirke til, at efteruddannelsesaktiviteterne vedrørende de praktiserende læger er dækkende i forhold til målbeskrivelsen for almen medicin.
  • at formulere krav og ønsker til sammenhæng og progression imellem de forskellige efteruddannelsesaktiviteter, der tilbydes de praktiserende læger og deres personale.
  • at iværksætte udviklingsaktiviteter, der kan styrke efteruddannelsen af de praktiserende læger, yngre læger og praksispersonale, af såvel faglig som pædagogisk karakter.

Styregruppens sammensætning

Styregruppen består af 7 medlemmer fra PLO, DSAM og FYAM. Det ene af de medlemmer, der udpeges af hhv. PLO og DSAM, skal samtidig være medlem af Fagligt Efteruddannelsesudvalg.

Formandsposten besættes for 2 år ad gangen af en repræsentant fra PLO. PLO's bestyrelse udpeger tre bestyrelsesmedlemmer, ligesom DSAM udpeger tre bestyrelsesmedlemmer, samt et medlem fra FYAMs bestyrelse til at indgår i styregruppen. På samme måde besættes formandsposten for Fagligt Efteruddannelsesudvalg af DSAM.

Efteruddannelseschefen for PLO Efteruddannelse er sekretær for styregruppen, i samarbejde med souschefen for afdelingen.

På styregruppens møder deltager derudover et antal uddannelseskonsulenter tilknyttet PLO Efteruddannelse. Formanden for styregruppen beslutter, i samarbejde med efteruddannelseschefen og souschefen, hvilke og hvor mange uddannelseskonsulenter, der deltager ved møderne i styregruppen.

På styregruppemøderne deltager en sekretær fra PLO Efteruddannelse som referent.

Styregruppens administration, sekretariat og møder

Styregruppen sekretariatsbetjenes af PLO Efteruddannelse. Styregruppen afholder 5-6 møder årligt for at varetage de anførte opgaver. Ved møderne bistår sekretariatet, som nævnt, med et antal konsulenter tilknyttet afdelingen. Der kan inviteres andre relevante deltagere efter nærmere aftale med formanden for styregruppen.

Der udsendes dagsorden med tilhørende bilag ca. en uge inden hvert styregruppemøde. Referat udsendes til godkendelse senest en uge efter afholdelse af møder i styregruppen.

Medlemmerne af Styregruppen for efteruddannelse