Stil op til valget som repræsentant for PLO-Hovedstaden

Stil op til valget som repræsentant for PLO-Hovedstaden!
Som praktiserende læge er du i en unik position til at hjælpe de syge. Både ved din egen indsats og gennem dit kendskab til sundhedsvæsenets muligheder. PLO-Hovedstaden er på samme måde i en unik position, hvor vi både varetager interesser for medlemmerne i Region Hovedstaden – og bidrager til at få samspillet med hele sundhedsvæsenet til at fungere.

Bliver du valgt som repræsentant, får du både hvervet som repræsentantskabsmedlem i PLO nationalt og som medlem af PLO-Hovedstadens bestyrelse regionalt. Det betyder, at du fx både skal være med til at vælge en formand for PLO nationalt og sætte rammerne for vigtige nationale spørgsmål om almen praksis, ligesom du bliver en vigtig del af de beslutninger, der præger det nære samarbejde i regionen som medlem af PLO-Hovedstaden.

Det formelle
Rammen for arbejdet i hverdagen er Overenskomst om almen praksis indgået mellem PLO og Danske Regioner (RLTN), januar 2018. Overenskomsten fortolkes og implementeres løbende. Derfor har PLO et centralt sekretariat, der dels er i dialog med RLTN, dels rådgiver medlemmerne. Overenskomsten forhandles hvert tredje år. PLO’s forhandlere udpeges af bestyrelsen (PLO-C), som igen er udpeget af PLO’s repræsentantskab; ca. 50 kolleger, der vælges af medlemmerne hvert andet år.

Vil du påvirke den nationale udvikling for almen praksis?
I denne valgperiode går formand Christian Freitag af som formand for PLO (da hans funktionsperiode udløber), og derfor skal der blandt andet vælges ny formand. Denne vælges af repræsentantskabet på et af de to årlige repræsentantskabsmøder som du – hvis du bliver valgt – er en del af. Herudover er der en række væsentlige spørgsmål om almen praksis’ udvikling og bidrag til, hvordan den (sandsynligvis) kommende overenskomst (OK21) påvirker os i de kommende to år.

Samarbejdet med Region Hovedstaden, kommunerne og borgerne
Som repræsentant for PLO-Hovedstaden deltager du i en række forskellige samarbejds- og beslutningsfora med Region Hovedstaden, kommunerne, borgerne og politikerne, hvor vi drøfter tværsektorielt samarbejde, praksisplanen, lægemangel, patientsikkerhed, udmøntning af indsatsmidler, person- og klagesager, 1813, kvalitetsudviklings-projekter og meget andet. PLO-Hovedstaden bidrager dermed til, at almen praksis’ perspektiv præger sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden til gavn for patienterne og skatteborgerne. Alle repræsentanter får særlige poster og roller og er med til at sætte deres eget præg på udviklingen.

PLO-kommunalt (PLO-K)
PLO har også et kommunalt niveau, idet lægelaugene vælger en PLO-K-formand, der blandt andet leder lægernes deltagelse i de kommunalt-lægelige udvalg (KLU). Hver PLO-K-formand har i øvrigt en kontaktperson i PLO-Hovedstaden, som bl.a. inviteres med til de kommunale lægelaugsmøder, ligesom vi arbejder med at opsamle viden om, hvad der sker kommunalt.

Rammerne for arbejdet som repræsentant
I PLO-Hovedstaden afholder vi årligt otte-ni møder, hvor lokale og nationale politiske, lægefaglige og juridiske tendenser drøftes i formelle, men også hyggelige og tillidsfulde rammer. Her vælger vi også repræsentanter til de ca. 50 interne og eksterne hverv og udvalgsposter. I PLO-Hovedstaden gør vi en dyd ud af at orientere hinanden om de sager, vi hver især varetager, for at sikre, at alle kommer til orde, og at vi kan bakke hinanden op i de beslutninger, som vedkommer alle praktiserende læger i regionen. Vi bistås desuden af et mindre, regionalt sekretariat.

Som valgt repræsentant får man fast honorar, der dækker deltagelse i PLO-H-møderne, repræsentantskabsmøder, medlemsmøder, internatmøder og medlemskontakt. Udvalgsposter herudover honoreres iht. konsulenttaksten. Transporttid dækkes særskilt.

Som tillidsvalgt for PLO-Hovedstaden har du således gode muligheder for at præge hverdagen i fremtiden for dig selv og dine kolleger og for at møde politisk engagerede praktiserende læger og fagfolk, der lige som du selv ønsker at udvikle og forbedre sundhedsvæsenet.

For afklarende spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte formand Karin Zimmer eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som du kan finde på listen her. De kan fortælle mere om arbejdet, og hvad de har fået ud af hvervet som repræsentant i PLO-Hovedstaden.

Så hold dig ikke tilbage – stil op til valget, og bliv en del af løsningen!

PLO-Hovedstadens bestyrelse
August 2020