Status i situationer med aflyste obligatoriske kurser, opnåelse af autorisation, ændrede tjenesteder og hjemsendelser

Coronasituationen betyder aflyste obligatoriske kurser, ændrede tjenestesteder og hjemsendelser som følge af karantæne. Der arbejdes på løsninger på disse situationer. Det er Yngre Lægers opfattelse, at der blandt sundhedsmyndigheder og i de tre videreuddannelsesråd er et udbredt ønske om, at ingen yngre læger kommer i klemme og bliver forsinket i deres videreuddannelse.

Status lige nu (7. april 2020):

KBU

Aflyste generelle obligatoriske kurser pga. COVID-19 og ansøgning om ret til selvstændigt virke
Der kan ikke ansøges om ret til selvstændigt virke, før alle uddannelseselementer er gennemført og godkendt. Hvis erstatningskurser ikke kan gennemføres inden ansøgning om opnåelse af ret til selvstændigt virke normalt vil foretages, vil det forhindre mange KBU-læger i at opnå ret til selvstændigt virke og de effekter dét vil have fx i form af forsinkelse i videreuddannelsen og i form af højere løn. Sundhedsstyrelsen skal derfor dispensere fra de umiddelbare krav for at opnå ret til selvstændigt virke. Det vil Sundhedsstyrelsen og videreuddannelsessekretariaterne fremover håndtere på følgende måde:

 • Ved aflysning af kursus vurderer kursusudbyder eller videreuddannelsessekretariat, om lægen har opnået de relevante kompetencer på anden måde og skriver det i den elektroniske logbog.
 • Hvis dato for erstatningskursus kendes, så indføres dette ligeledes i logbogen.
 • Der ansøges om dispensation, hvilket foretages samlet af videreuddannelsessekretariaterne.
 • Sundhedsstyrelsen vil på baggrund af ovenstående ansøgning vurdere om dispensation kan imødekommes, hvorefter Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede autorisation.

Introduktionsuddannelsen
I introduktionsuddannelsen indgår et obligatorisk kursus i klinisk vejledning.

 • Kurset tilbydes på et andet tidspunkt
  • så vidt muligt mens man er i et introduktionsuddannelsesforløb
  • hvis dette ikke er muligt, skal man gennemføre kurset snarest muligt ved påbegyndelsen af et hoveduddannelsesforløb.

Det betyder, at man kan starte sit hoveduddannelsesforløb trods manglende godkendt kursus, hvis årsagen er, at kurset ikke er blevet udbudt på grund af corona.

Hoveduddannelsen

Aflyste generelle obligatoriske kurser pga. COVID-19 og ansøgning om speciallægeanerkendelse
Ansøgning om speciallægeanerkendelse kan foretages 6 måneder for færdiggørelsen af speciallægeuddannelsen. Der vil opstå situationer, hvor erstatningskurser ikke når at blive gennemført inden afslutningen af hoveduddannelsesforløbet. Det vil Sundhedsstyrelsen og videreuddannelsessekretariaterne fremover håndtere på følgende måde:

 • Videreuddannelsesregionerne kan generelt foretage en meritvurdering. De vurderer om kompetencerne for den enkelte læge er opnået på anden vis i henhold til målbeskrivelserne. Hvis det er tilfældet, anføres det i logbogen og der skal ikke søges dispensation.
 • Hvis kompetencerne ikke vurderes opnået fordi kurset er udsat grundet Covid-19, så skal Sundhedsstyrelsen dispensere fra de fastlagte krav.
 • Der ansøges om dispensation, hvilket foretages samlet af videreuddannelsessekretariaterne.
 • Dispensationsansøgning skal indsendes til Sundhedsstyrelsen, som giver dispensation, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, hvorefter Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede speciallægeanerkendelsen.


I hoveduddannelsen indgår obligatorisk generelle kurser og specialespecifikke kurser.

Generelle kurser
De generelle kurser omhandler Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse (SOL 1, 2 og 3).

 • SOL 1
  i begyndelsen af hoveduddannelsen, der udbydes af videreuddannelsesregionerne. 
  Hvis et SOL 1 kursus aflyses som følge af corona, tilbydes deltagelse på et SOL 1 kursus senere i hoveduddannelsen.
 • SOL 2
  i løbet af hoveduddannelsen, der udbydes af Sundhedsstyrelsen.
  Hvis et SOL 2 kursus aflyses som følge af corona, tilbydes deltagelse på et SOL 2 kursus senere i hoveduddannelsen. Hvis SOL 2 kurset ikke kan nås, inden man ellers er færdig med sin hoveduddannelse, se ovenfor.
 • SOL 3
  i slutningen af hoveduddannelsen, der udbydes af videreuddannelsesregionerne.
  Hvis SOL 3 kurset ikke kan nås, inden man ellers er færdig med sin hoveduddannelse, se ovenfor.

Aflyste specialespecifikke kurser
Ved aflysninger af specialespecifikke kurser arbejdes der fortsat efter nedenstående retningslinjer:
 

 • Uddannelseslægen deltager i et andet planlagt specialespecifikt kursus inden afslutningen af sidste uddannelseselement.
 • Uddannelseslægen deltager i tilsvarende kursus (f.eks. virtuelle, via skype eller lignende), som dækker indholdet i det specialespecifikke kursus.
 • Uddannelseslægen opnår det/de manglende kompetencer ved selvstudie, som planlægges sammen med kursuslederen.
 • Uddannelseslægen opnår den/de manglende kompetencer under den resterende kliniske uddannelse.

Det er kursuslederen (hovedkursuslederen evt. delkursuslederen), der sammen med uddannelseslægen planlægger, hvordan uddannelseslægen opnår de manglende kompetencer, og ansættelsesstedet er ansvarlig for at justere uddannelsesplanen i samarbejde med uddannelseslægen.

For at opnå manglende teoretiske kompetencer på et ansættelsessted forudsætter det, at ansættelsesstedet kan tilbyde læring og evaluering i forhold til de manglende kompetencer.

Ændrede tjenestesteder
Forskellige steder flytter man læger, herunder uddannelsessøgende læger, fra nogle tjenesteder til andre tjenestesteder. Det kan skyldes reduceret aktivitet inden for nogle områder og behov for ekstra arbejdskraft i andre områder i relation til coronabekæmpelsen. Eksempelvis flytning fra kirurgiske enheder til medicinske enheder og flytning af KBU-læger fra almen praksis til akutafdelinger.

Dette kan få indflydelse på dels kompetenceerhvervelsen og dels 10 pct.-fraværsreglen, da den uddannelsessøgende således kommer til at få et fravær større end 10 pct. på det oprindelige uddannelsessted.

Der arbejdes på løsninger på dette, så ingen bliver forsinkede i deres videreuddannelse som følge af sådanne situationer.

Hjemsendelser som følge af karantæne
Nogle oplever at blive hjemsendt som følge af karantæne.

I de tilfælde hvor man kan løse forskellige arbejdsopgaver og/eller uddannelsesrelevante opgaver hjemme i form af f.eks. selvstudium eller forskningstræningsopgave, anses karantæne ikke som fravær.

Hvis det ikke er muligt at udføre sådanne funktioner hjemme, vil hjemsendelsesperioden som udgangspunkt blive registreret som fravær. Dette kan betyde overskridelse af 10 pct.-fraværsreglen.

Der arbejdes på løsninger på dette, så ingen bliver forsinkede i deres videreuddannelse som følge af karantænehjemsendelse.