Standardvedtægt for Lægeforeningens regionale repræsentationer

Ændret senest på Lægeforeningens repræsentantskabsmøde 16. april 2016

Vedtægter for Lægeforeningen i Region X

§ 1  Formål
Den regionale repræsentations formål er at varetage Lægeforeningens lokale interesser inden for stands- og sundhedspolitik og betjene de medlemmer af Lægeforeningen, der har deres hovedbeskæftigelse inden for  Region X, de pensionister og ikke-erhvervsaktive medlemmer, der har bopæl i regionen, samt udlandsboende læger, hvis seneste bopæl i Danmark var beliggende inden for regionen.

§ 2  Den regionale repræsentations opgaver
Den regionale repræsentation kan efter delegation varetage Lægeforeningens kontakter over for den lokale statsforvaltning, regionsrådet og kommunerne inden for regionen samt til andre lokale offentlige og private institutioner.

Stk. 2 Den regionale repræsentation kan følge udviklingen inden for sundheds- og socialsektoren med henblik på sundhedsfremme og sygdomsbekæmpelse. 

Stk. 3 Den regionale repræsentation kan efter delegation træffe aftale på det regionale niveau med lokale myndigheder, institutioner og virksomheder om spørgsmål, som ikke hører ind under de forhandlingsberettigede foreningers bestemmelser og forhandlingsområder.

Stk. 4 Den regionale repræsentation kan bidrage til at vedligeholde medlemmernes interesse for lægevidenskabelige emner ved at foranstalte efter- og videreuddannelse og ved at støtte lægevidenskabelig forskning.

§ 3 Bestyrelsen
Den regionale repræsentations faglige og politiske aktiviteter inden for Region x varetages af Bestyrelsen med 1-2 repræsentanter fra hver af de forhandlingsberettigede foreninger og vælges eller udpeges i henhold til disses egne vedtægter. Dog er medlemskab af Bestyrelsen omfattet af de til enhver tid gældende regler i Lægeforeningens vedtægter om repræsentation i udvalg m.v. 

Medmindre andet vedtages af den enkelte forhandlingsberettigede forening, udgør formændene/talsmændene for den forhandlingsberettigede organisations regionale repræsentation bestyrelsen for Lægeforeningens lokale repræsentation.

§ 4 Formanden
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand for en 2-årig periode med mulighed for genvalg i 2+2 år.

§ 5 Bestyrelsens møder
Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for sine møder og øvrige virksomhed. Forretningsordenen skal godkendes af Lægeforeningens Bestyrelse. 

Der tilstræbes afholdt møder eller opretholdt anden kontakt  med Lægeforeningens centrale niveau.

§ 6 Medlemsmøder
Stk. 1 Bestyrelsen kan  afholde fælles medlemsmøder for flere medlemsgrupper eller alle medlemmer af Lægeforeningens regionale repræsentation, når dette findes hensigtsmæssigt.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer har normalt ret til at deltage i de øvrige medlemsgruppers lokale medlemsmøder uden stemmeret. 

§ 7 Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper og træffe beslutning om disses kommissorium og sammensætning. 

§ 8 Eksterne udvalg
Den regionale repræsentations repræsentanter i eksterne udvalg, nedsat af andre, vælges på de for de eksterne udvalg gældende tidspunkter for valg og med de for udvalgene gældende funktionstider. Medlemskab er dog begrænset til en sammenhængende medlemsperiode på maximalt seks år.

§ 9
Lægeforeningen stiller sekretariat til rådighed for den regionale repræsentation.

§ 10 Den regionale repræsentations drift
Lægeforeningen yder tilskud til den regionale repræsentations drift som en del af foreningens samlede driftsudgifter. Foreningen leverer endvidere serviceydelser til de forhandlingsberettigede foreninger, hvormed der indgås særlige aftaler. Aftalerne skal kunne opsiges med 24 måneders varsel.

§ 11 Regnskab og revision 
Den regionale repræsentations udgifter indarbejdes i Lægeforeningens samlede regnskab, som forelægges til endelig godkendelse på Lægeforeningens ordinære læge- og repræsentantskabsmøde.