§ 44. Opsigelse og afskedigelse

Stk. 1a. Læger ansat i henhold til § 4, stk. 1 eller § 4, stk. 2.
For læger ansat i henhold til § 4, stk. 1 eller § 4, stk. 2, gælder funktionærlovens regler om opsigelse. Ansættelsesforholdet kan dog tidligst brin­ges til ophør til den 1. i en måned med 1 måneds varsel fra lægens side og med 3 måneders varsel fra regionens side. Ansættelse på prøve med forkortet opsigelsesvarsel kan ikke finde sted. Bestemmelsen i lovens § 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet varsel (”120-dages reglen”) finder ikke anvendelse.

Stk. 1b. Læger ansat i henhold til § 4, stk. 3.
For læger ansat i henhold til § 4, stk. 3, gælder funktionærlovens regler om opsigelse (bortset fra § 2, stk. 2‑6, og § 2a samt § 5, stk. 2).

Opsigelse fra regionens side skal ske med mindst 6 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang.

Opsigelse fra lægens side skal ske med 3 måneders varsel til ophør ved en måneds udgang.

Såfremt en læge, der har været uafbrudt beskæftiget ved samme region/amt i 9 år eller herudover, opsiges, skal regionen ved lægens fratræden udrede et beløb svarende til 3 måneders løn.

Fratrædelsesgodtgørelsen ydes ikke, såfremt lægen ved fratræden oppebærer pension fra regionen eller folkepension.

Stk. 2.
Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Fremsendes meddelelsen digitalt, orienteres den ansatte om, at meddelelsen kan videresendes til Yngre Læger ved dennes eventuelle inddra­gelse i sagen. Hvis meddelelsen fremsendes pr. brev, vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til Yngre Læger ved dennes eventuelle inddragelse i sagen.

Stk. 3.
Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 2, underrettes Yngre Læger skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af lovgivningen, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold.

Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres Yngre Læger herom i forbindelse med underretningen. Samtidig underrettes om, at den ansatte er orienteret om, at meddelelsen kan videresendes/kopien af brevet kan udleveres til Yngre Læger.

BEMÆRKNINGER:
Underretningen til organisationen sker digitalt.

Yngre Læger
CVR nummer 22766015 eller sikker e-mail: yl@dadl.dk.

Underretningen til Yngre Læger indeholder som hidtil oplysninger, der gør det muligt at identificere den ansatte.

Stk. 4.
Yngre Læger kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden, hvis organisationen skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller institutionens forhold. Orga­nisa­tionen kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter af­sendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse.

Stk. 5.
Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget i sygehusvæsenet i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan Yngre Læger kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling efter stk. 4. Et sådant krav skal fremsættes over for regionen inden for 1 måned efter forhandlingen med kopi til Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Stk. 6
Et afskedigelsesnævn består af tre medlemmer, hvoraf en vælges af Yngre Læger og en af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, hvorefter disse i forening peger på en opmand. Parterne retter herefter henvendelse til Arbejdsrettens formand med anmodning om udpegning af opmanden. Kan enighed om indstilling ikke opnås, anmoder parterne Arbejdsrettens formand om at udpege en opmand. Opmanden fungerer som nævnets formand

BEMÆRKNINGER:
Udpegning af opmand finder i øvrigt sted i henhold til bestemmelserne i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, kap. 2.

Stk. 7.
Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan afhøres parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsi­gelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller regionens forhold, kan det pålægges regionen at afbøde virkningerne af opsigelsen. Det kan herved pålægges regionen, såfremt den pågældende og regionen ikke begge ønsker ansæt­tel­ses­for­holdet opretholdt, da at betale den pågældende en godtgørelse. Godtgørelsens størrelse fastsættes af nævnet og skal være afhængig af sagens omstændigheder og pågældendes anciennitet ved regionen. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller på­lægges den tabende part.

Stk. 8.
Ansatte, som opsiges af årsager, som er begrundet i ansættelsesmyndighedens forhold, f.eks. besparelser eller omstruktureringer, har ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i vedkommendes a-kasse/fagforening. Friheden placeres i videst muligt omfang under hensyn til arbejdspladsens drift.