§ 32. Tjenestefrihed og efteruddannelse

Stk. 1.
Regionen kan give en læge tjenestefrihed i indtil 5 år. Tjenestefriheden kan gives uden løn, eller med hel eller delvis løn og eventuelt pensionsbidrag.

Stk. 2.
Regionen og Yngre Læger kan aftale, at regionen indbetaler 2/3 af pensionsbidraget af den pensionsgivende løn, mod at den ansatte selv indbetaler 1/3 af pensionsbidraget af den samme løn i de tilfælde, hvor tjenestefrihed ville kunne medregnes i pensionsalderen for tjenestemænd.

Stk. 3.
Reservelæger og 1. reservelæger kan deltage i obligatoriske og god­kendte kurser i special­lægeuddannelsen på de i Regionernes Lønnings- og Takstnævns cirkulære nr. C629 angivne vilkår.

Stk. 4.
Af hensyn til den enkelte afdelingslæges faglige udvikling og kvaliteten i patientbe­hand­lingen m.v. sikres afdelingslæger deltagelse i efteruddannelse i mindst 10 dage årligt. Af hensyn til koordineringen af de driftsmæssige forhold m.v. sker deltagelse i efteruddannelse efter indstilling fra den ledende overlæge/områdets lægechef.