§ 26. Overarbejde

Stk. 1.
Overarbejde er arbejde ud over det for normperioden fastsatte normtimetal, jf. § 18, stk. 2.

Stk. 2.
Overarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for at blive afspadseret, når arbejds­kraft­situ­ationen på arbejdspladsen tilsiger det. Det­te sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelse mellem den (lokale) repræsentant for Yngre Læger og ledelsen om behovet for afregning ved betaling.

Kan en ansat i en længere periode ikke varetage sin stilling, f.eks. på grund af tjeneste­frihed uden løn, sygdom eller barselsorlov, og skønner ledelsen, at fraværet vil give anledning til overarbejde af betydeligt omfang, henstilles det at ansætte vikar, frem for at yde godtgørelse for overarbejde.

Stk. 3.
Ved overarbejde, der afvikles med frihed, tillægges 50 % og oprunding til hele timer fore­tages.

Såfremt erstatning med frihed ikke er givet ved udgangen af kalendermåneden efter normperiodens afslutning udbetales det med et beløb pr. overarbejdstime beregnet som 1/1924 af lægens samlede faste (netto)­årsløn (grundløn, funktionsløn og kvalifika­tions­løn) med tillæg af 50 %. Overarbejde afregnes i hele og halve timer.

I beregningsgrundlaget for overarbejdsbetaling indgår såvel centralt fastsatte som decen­tralt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg.

Stk. 4.
Der kan ved aftale mellem den (lokale) repræsentant for Yngre Læger og ledelsen for den enkelte læge aftales en længere periode end en måned for afspadsering af overar­bejde, ligesom der kan aftales en tidligere udbetaling af overarbejde.